Tandvården är en av de viktigaste instanserna för upptäckt av våldsutsatthet

Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem som orsakar stort lidande, i värsta fall död. Tandvården kan betraktas som en huvudaktör i arbetet med att upptäcka, ingripa och bryta våldsspiraler i ett tidigt skede. Det menar Anna Jinghede som skrivit boken Den våldsutsatta patienten i tandvården.

Våldet berör oss alla och för att vi ska se en minskning av våldet måste vi alla som kommer i kontakt med våldsutsatta göra vad vi kan för att identifiera dem.

Anna Jinghede är tandläkaren som blev rättsodontolog som blev polis, kriminaltekniker och nu doktorand i våldsforskning. Under snart 20 år har hon vigt sitt liv till frågor om våld, särskilt våld i nära relationer. Hon är också känd från tv-serien Tjuv och polis (SVT) och Över min döda kropp som är en av Sveriges största krimpoddar.

Våldet sker uteslutande i det fördolda och på den plats som annars förknippas med trygghet, nämligen i hemmet. Det kan därmed pågå år efter år utan att omvärlden reagerar. Många som utsätts känner stor rädsla för att själva söka hjälp. Det kan också upplevas skamfyllt. Våldsutsatta är därmed beroende av sin omgivning för att deras livssituation ska kunna förändras. Hälso- och sjukvården inklusive tandvården har goda förutsättningar att upptäcka och ingripa till skydd och har också lagreglerade skyldigheter i mötet med dessa patienter. Ändå talar mycket för att många som söker vård inte får det stöd och skydd de har behov av. Bristande kunskap bland vårdpersonal har lyfts fram som en central orsak till detta tillkortakommande.

Jag har många gånger slagits av att det föreligger en djup osäkerhet att agera till hjälp för våldsutsatta.

– Jag har många gånger slagits av att det föreligger en djup osäkerhet att agera till hjälp för våldsutsatta. Denna osäkerhet bottnar dels i våra känslomässiga begränsningar att närma oss något obekant och läskigt, men främst handlar det om brist på kunskap. Denna kunskapsbrist blir ett hinder för att agera och minska våldsutsattheten i samhället.

Lagreglerade skyldigheter
Det finns lagreglerade skyldigheter för tandvårdspersonals skyldigheter i möten med patienten. Det handlar inte bara om ett professionellt bemötande och adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande, utan också om att agera på olika sätt i frågan om våld. Tandvården som träffar en stor del av befolkningen på regelbunden basis är en av de allra viktigaste instanserna för upptäckt av våldsutsatthet. Trots det har det saknats både forskning och litteratur som kan vara till hjälp för specifikt detta ändamål.

–  Jag har ofta önskat att det fanns en skriven källa anpassad specifikt till tandvården som dels kan väcka tankar dels vara till hjälp för kunskapshöjning och större engagemang. Jag hoppas att min bok ska fylla det hålet.

Tecken på våld
Anna Jinghede menar att tecken på våld ofta finns där om man vet vad man ska titta efter. Många skador som uppkommer vid fysiskt misshandelsvåld drabbar ansiktet, munnen och halsen - områden som både kan upptäckas och utvärderas. Det är viktigt att klargöra att våldet inte bara riskerar orsaka fysiska hälsoeffekter utan även psykiska, beteendemässiga, kognitiva, sociala och, hos barn, utvecklingsmässiga.

Hennes bok fokuserar främst på den form av våldsutsatthet som drabbar kvinnor och barn av en närstående, ofta i hemmiljö. Innehållet bygger på mångårig förvärvad kunskap liksom tillgänglig nationell och internationell forskning. 

Min förhoppning är att boken ska kunna bidra till ökad kunskap och instrument för tandvårdspersonal som i sitt dagliga kliniska arbete möter offer för våld.

Boken Den våldsutsatta patienten i tandvården ger kunskap och instrument för tandvårdspersonal som i sitt dagliga kliniska arbete möter offer för våld. Den kan därför tjäna som handbok i situationer där det behövs vägledning och stöd. I bokens inledande kapitel presenteras problemets karaktär och varför det är angeläget med kunskap om våldsutsatthet. I övrigt fokuserar boken på hur man kan känna igen tecken på våldsutsatthet och agera i mötet med patienten.

Boken riktar sig till studenter vid tandvårdsutbildningarna och yrkesverksamma inom tandvården men kan också användas inom andra utbildningar där kunskap om hur våld yttrar sig och kan upptäckas kan vara relevant. Andra tänkbara målgrupper är sjuksköterskor, socionomer, poliser, åklagare och advokater – under utbildning eller yrkesverksamma.


Foton på Anna Jinghede av Johannes Helje.

Om Anna Jinghede

Anna Jinghede - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Anna Jinghede är polis, kriminaltekniker, rättsodontolog, doktorand i våldsforskning vid Karolinska Institutet och har många års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör inomfamiljärt våld. Som rättsodontolog arbetar hon med identifiering vid katastrofer i Sverige och utomlands, bland annat efter tsunamin i Thailand. Hon utbildar många olika yrkesgrupper, däribland tandläkare, läkare, jurister och poliser, samt studenter vid ett flertal universitet.

Tillsammans med Gunilla Johnson skrev Anna Handbok i akuttandvård 2017. Hon är också känd från Tjuv och polis (SVT) och Över min döda kropp som är en av Sveriges största krimpoddar.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.