Så tar du kontroll över vardagen med utmanande elever

När elever med beteendesvårigheter får hjälp att komma vidare skapas trygghet och studiero. 

– Jag vill att lärare ska ha möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med. Och jag vill att eleven ska få hjälp för att komma vidare, och lyckas.

Jassim Ahmadi, skolutvecklare, som är socionom och personalvetare i botten, har lång erfarenhet av att fortbilda och stötta lärare med verktyg och kunskap för att bemöta elever med beteendesvårigheter.

– Det handlar om att tillsammans med eleven försöka upptäcka hinder som står i vägen för utveckling. Misslyckas vi med att förstå och hjälpa till så ökar risken att eleven söker sig till andra, mer destruktiva sammanhang för att passa in. Vårt uppdrag är att tillgodose elevens rättighet till utbildning men även att hjälpa dem med de sociala bitarna.

Jassim Ahmadi har skrivit boken Knäcka sociala koden – verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan. Det är en bok som praktiskt beskriver hur läraren kan utveckla sitt sociala ledarskap för att minska incidenter med elever men även arbeta systematiskt för att förstå bakomliggande orsaker till svårigheterna. 

– Jag har arrangerat otaliga rollspel för lärare och kan tydligt se vad som blir tokigt i mötet mellan de vuxna och eleverna. Utifrån skolpersonalens förutsättningar har jag utvecklat en egen metod som arbetar åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande med beteendesvårigheter. Metoden kallas för BVS; Brandsläckaren, Vattenkannan och Sociala gymmet, säger Jassim Ahmadi.

1. Brandsläckaren
– Du behöver veta hur du ska hantera en akut situation. Vad kan du, och vad bör du, göra just då?

2. Vattenkannan
– Jobba långsiktigt med att lära känna eleven, prata och skapa en relation. Gör en kort kartläggning för att ringa in svårigheterna. Vad gör eleven, när och varför? Kan du se ett mönster? Efter det kan du påbörja träning i de färdigheter som krävs för att komma över hinder och lyckas.

3. Sociala gymmet
– Vad kan du som vuxen bli bättre på? Vad är du bra på, var brister du i ditt förhållningssätt och bemötande? Du får konkreta scenarier med övningar för att utveckla dina sociala förmågor.

– Se till att du är förberedd, att du har tänkt igenom och övat på situationer så att du vet hur du ska agera och vara till hjälp. Det kommer att underlätta, både för dig och eleven.

– Det gemensamma målet är att tillgodose eleverna deras rätt till utbildning genom att tillsammans ta sig an utmaningarna som står i vägen för dem. Ibland kan det vara vårt sätt att förhålla oss som orsakar en del av svårigheterna. Det handlar om att läraren och eleven tränar parallellt för att tillsammans lyckas och skapa trygghet och studiero.

Foton av Mikael M Johansson.

Jassim Ahmadi - författare på Gothia Fortbildning

Jassim Ahmadi är socionom och personalvetare som tror på att varje pedagog och elev förtjänar att lyckas med sitt uppdrag. Hans arbete inriktar sig på skolutveckling på alla nivåer med fokus på bland annat trygghet och studiero. 

Jassim har skrivit boken Knäcka sociala koden – verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan. 


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.