Processutbildningen Stötta barnen som utmanar i förskolan med David Edfelt

För vissa barn innebär vardagliga situationer, såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val, stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet och kamraterna som personalen.

Processutbildningen Stötta barnen som utmanar i förskolan med David Edfelt utvecklar medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.

Förskolans läroplan lägger vikt vid att vi särskilt ska uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.

För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn som ibland utmanar dig och verksamheten. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om hur du kan förebygga problemskapande beteenden och hur du kan agera i stunden.

Varför en utbildning om att stötta barnen som utmanar i förskolan?

  • Utveckla medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.
  • Ni får kunskap om vad det är som leder till problemskapande beteenden.
  • Ni får verksamma strategier för hur ni kan bemöta barn i kritiska situationer.
  • Ni får kunskap och förståelse för hur ni kan öka de positiva stunderna
  • Ni får verktyg för hur tillrättalägga vardagen så barn som har svårigheter har lättare att fungera.
  • Ni får ökade kunskaper om barn med specifika svårigheter.
  • Ni får möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra.
  • Ni får tips för hur ni kan utveckla ett bra samarbete med föräldrar.

Om processutbildningen Stötta barnen som utmanar i förskolan

Kursen sträcker sig över minst en termin, med förslagsvis tre utbildningstillfällen eller över två terminer med fler utbildningstillfällen. Mellan utbildningstillfällena är det två till fyra veckors mellanrum eller enligt överenskommelse. 

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Uppgiften följs upp vid nästa kurstillfälle.

Utvalda processledare i förskolan får inledningsvis en kort kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis. Efter utbildningen utvärderas arbetsprocessen och vid längre utbildningar över två terminer kan det även bli aktuellt med en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Processutbildningens ämnesexpert

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Processutbildningen leds David Edfelt, leg. psykolog med stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteende.

Fler produkter med David Edfelt hittar du här.

Kontaktuppgifter

Binjamin Bektasevic - Gothia KompetensKontakta oss för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er.

Binjamin Bektasevic, kundansvarig:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Stötta barnen som utmanar i förskolan med David Edfelt är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.