1 Allmänt

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Gothia Kompetens AB, org.nr.556055-5319, Box 22543, 104 22 Stockholm (”Gothia Kompetens”), behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du är kund, representerar ett företag/organisation som i sin tur är kund, potentiellt blivande kund/samarbetspartner till Gothia Kompetens eller samarbetspartner (inklusive leverantörer) till Gothia Kompetens. Denna Integritetspolicy redogör vidare för hur Gothia Kompetens behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare av våra webbplatser www.gothiakompetens.se, www.förskoletidningen.se, www.grundskoletidningen.se, www.tidningenäldreomsorg.se och www.tidskriftenelevhälsa.se samt i de fall du ansöker om en tjänst hos oss (rekrytering).


 

2 Personuppgiftsansvarig

2.1 Gothia Kompetens är personuppgiftsansvarig för Gothia Kompetens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


 

3 Vilka personuppgifter samlas in?

Privatpersoner:
Gothia Kompetens samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av att du som privatperson skapat en inloggning i vår webbshop eller prenumererar på någon av våra tidskrifter eller nyhetsbrev, såsom namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i förekommande fall in direkt från dig.

Organisationsrepresentanter:
Gothia Kompetens samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag/organisation, såsom namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag/organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig. Gothia Kompetens använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Besökare av webbplatser:
Gothia Kompetens samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla våra webbplatser, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation). Sådan insamling sker i samband med att du besöker våra webbplatser.

Rekrytering:
Gothia Kompetens samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Gothia Kompetens. Personuppgifter som samlas in för rekryteringssyfte är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.


 

4 Vår behandling av dina personuppgifter

4.1 För privatpersoner
Gothia Kompetens säljer företrädesvis sina varor och tjänster till företag och organisationer, men även till enskilda firmor och privatpersoner. Information om dig överlämnas då till oss direkt från dig.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Personnummer
 • Befattning
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Inloggningsuppgifter till den e-handelslösning, de digitala tjänster och appar som Gothia Kompetens erbjuder.
Kunna hålla kontakten avseende när t.ex. leverans av varor ska ske. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden (en så kallad intresseavvägning).
 • Namn
 • Adress
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser. Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster (en så kallad intresseavvägning).

 

4.2 För organisationsrepresentanter hos befintliga kunder
Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från den organisation du representerar i samband med att den organisation du representerar gör affärer med Gothia Kompetens. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Befattning
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Inloggningsuppgifter till den e-handelslösning, de digitala tjänster och appar som Gothia Kompetens erbjuder.
Kunna hålla kontakten med en representant för organisationen avseende när t.ex. leverans av varor ska ske. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. organisationen som du representerar (en så kallad intresseavvägning).
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav och säkerhetskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Gothia Kompetens rättsliga förpliktelser.
 • Namn
 • Adress
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser. Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till företaget som du som organisationsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).

 

4.3 För organisationsrepresentanter hos potentiella kunder/samarbetspartners
Om vi anser att den organisation du representerar är en potentiellt framtida kund/samarbetspartner till Gothia Kompetens kan vi samla in uppgifter om dig som organisationsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom webbplatsen för den organisation du representerar eller Bolagsverket, liksom från externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Möjliggöra marknadsföring och möjliggöra kontakt med en representant för den potentiella kunden/samarbetspartnern. Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till organisationen som du som organisations-representant representerar (en så kallad intresseavvägning).

 

4.4 För representanter hos samarbetspartners
Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från den organisation du representerar i samband med att organisationen du representerar ingår ett samarbete med Gothia Kompetens. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kunna hålla kontakten med en representant för organisationen avseende samarbetet parterna emellan.  Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. organisationen som du som organisationsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav och säkerhetskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Gothia Kompetens rättsliga förpliktelser.

 

4.5 För royaltymottagare avseende betalningar kopplade till upphovsrättsliga åtaganden 
Om vi har ett upphovsrättsligt samarbete behöver vi spara uppgifter om dig i syfte att fullgöra våra upphovsrättsliga åtaganden (såsom royaltyutbetalningar).

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Bankkontonummer
Kunna hålla kontakten avseende samarbetet parterna emellan.  Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med royaltymottagaren (en så kallad intresseavvägning).
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav samt i detta fall specifikt kontrolluppgifter till Skattemyndigheten. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Gothia Kompetens rättsliga förpliktelser.

 

4.6 För besökare på våra webbplatser
Gothia Kompetens använder cookies i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på samtliga webbplatser samt för att förbättra våra webbplatser och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Mer information om vår cookiepolicy finns på respektive webbplats: www.gothiakompetens.se, www.förskoletidningen.se, www.grundskoletidningen.se, www.tidningenäldreomsorg.se och www.tidskriftenelevhälsa.se.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Enhetsinformation (IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande). För att kunna utveckla våra webbplatser och för att anpassa dem bättre utifrån hur våra webbplatser används. Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sina webbplatser och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (en så kallad intresseavvägning).

 

4.7 För dig som ansöker om anställning hos Gothia Kompetens

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.
För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.  Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Gothia Kompetens (intresseavvägning).

 


5 Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

5.1 Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

5.2 Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

5.3 Kontaktuppgifter till organisationsrepresentanter lagras under den tid Gothia Kompetens bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med organisationen. Radering ska ske när Gothia Kompetens får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.


 

6 Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänst Gothia Kompetens lagrar sin info