Integritetspolicy Gothia Kompetens AB

 

1 Allmänt

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Gothia Kompetens AB, org.nr.556055-5319, Box 22543, 104 22 Stockholm (”Gothia Kompetens”), behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du är kund, representerar ett företag/organisation som i sin tur är kund, potentiellt blivande kund/samarbetspartner till Gothia Kompetens eller samarbetspartner (inklusive leverantörer) till Gothia Kompetens. Denna Integritetspolicy redogör vidare för hur Gothia Kompetens behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare av våra webbplatser www.gothiakompetens.se, www.förskoletidningen.se, www.grundskoletidningen.se, www.tidningenäldreomsorg.se och www.tidskriftenelevhälsa.se samt i de fall du ansöker om en tjänst hos oss (rekrytering).


 

2 Personuppgiftsansvarig

2.1 Gothia Kompetens är personuppgiftsansvarig för Gothia Kompetens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


 

3 Vilka personuppgifter samlas in?

Privatpersoner:
Gothia Kompetens samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av att du som privatperson skapat en inloggning i vår webbshop eller prenumererar på någon av våra tidskrifter eller nyhetsbrev, såsom namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i förekommande fall in direkt från dig.

Organisationsrepresentanter:
Gothia Kompetens samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag/organisation, såsom namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag/organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig. Gothia Kompetens använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Besökare av webbplatser:
Gothia Kompetens samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla våra webbplatser, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation). Sådan insamling sker i samband med att du besöker våra webbplatser.

Rekrytering:
Gothia Kompetens samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Gothia Kompetens. Personuppgifter som samlas in för rekryteringssyfte är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.


 

4 Vår behandling av dina personuppgifter

4.1 För privatpersoner
Gothia Kompetens säljer företrädesvis sina varor och tjänster till företag och organisationer, men även till enskilda firmor och privatpersoner. Information om dig överlämnas då till oss direkt från dig.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Personnummer
 • Befattning
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Inloggningsuppgifter till den e-handelslösning, de digitala tjänster och appar som Gothia Kompetens erbjuder.
Kunna hålla kontakten avseende när t.ex. leverans av varor ska ske. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden (en så kallad intresseavvägning).
 • Namn
 • Adress
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser. Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster (en så kallad intresseavvägning).

 

4.2 För organisationsrepresentanter hos befintliga kunder
Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från den organisation du representerar i samband med att den organisation du representerar gör affärer med Gothia Kompetens. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Befattning
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Inloggningsuppgifter till den e-handelslösning, de digitala tjänster och appar som Gothia Kompetens erbjuder.
Kunna hålla kontakten med en representant för organisationen avseende när t.ex. leverans av varor ska ske. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. organisationen som du representerar (en så kallad intresseavvägning).
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav och säkerhetskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Gothia Kompetens rättsliga förpliktelser.
 • Namn
 • Adress
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser. Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till företaget som du som organisationsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).

 

4.3 För organisationsrepresentanter hos potentiella kunder/samarbetspartners
Om vi anser att den organisation du representerar är en potentiellt framtida kund/samarbetspartner till Gothia Kompetens kan vi samla in uppgifter om dig som organisationsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom webbplatsen för den organisation du representerar eller Bolagsverket, liksom från externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Möjliggöra marknadsföring och möjliggöra kontakt med en representant för den potentiella kunden/samarbetspartnern. Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till organisationen som du som organisations-representant representerar (en så kallad intresseavvägning).

 

4.4 För representanter hos samarbetspartners
Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från den organisation du representerar i samband med att organisationen du representerar ingår ett samarbete med Gothia Kompetens. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kunna hålla kontakten med en representant för organisationen avseende samarbetet parterna emellan.  Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. organisationen som du som organisationsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).
 • Namn
 • Befattning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav och säkerhetskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Gothia Kompetens rättsliga förpliktelser.

 

4.5 För royaltymottagare avseende betalningar kopplade till upphovsrättsliga åtaganden 
Om vi har ett upphovsrättsligt samarbete behöver vi spara uppgifter om dig i syfte att fullgöra våra upphovsrättsliga åtaganden (såsom royaltyutbetalningar).

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Bankkontonummer
Kunna hålla kontakten avseende samarbetet parterna emellan.  Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med royaltymottagaren (en så kallad intresseavvägning).
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav samt i detta fall specifikt kontrolluppgifter till Skattemyndigheten. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Gothia Kompetens rättsliga förpliktelser.

 

4.6 För besökare på våra webbplatser
Gothia Kompetens använder cookies i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på samtliga webbplatser samt för att förbättra våra webbplatser och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Mer information om vår cookiepolicy finns på respektive webbplats: www.gothiakompetens.se, www.förskoletidningen.se, www.grundskoletidningen.se, www.tidningenäldreomsorg.se och www.tidskriftenelevhälsa.se.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Enhetsinformation (IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande). För att kunna utveckla våra webbplatser och för att anpassa dem bättre utifrån hur våra webbplatser används. Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sina webbplatser och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (en så kallad intresseavvägning).

 

4.7 För dig som ansöker om anställning hos Gothia Kompetens

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.
För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.  Behandlingen är nödvändig för Gothia Kompetens berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Gothia Kompetens (intresseavvägning).

 


5 Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

5.1 Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

5.2 Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

5.3 Kontaktuppgifter till organisationsrepresentanter lagras under den tid Gothia Kompetens bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med organisationen. Radering ska ske när Gothia Kompetens får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.


 

6 Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänst Gothia Kompetens lagrar sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören av den aktuella molntjänsten.
Leverantörer och samarbetspartners Gothia Kompetens kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

 


7 Överföring av personuppgifter till tredjeland

7.1 Gothia Kompetens strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Gothia Kompetens att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.2 Gothia Kompetens lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot vår kund som du representerar. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. 

7.3 Gothia Kompetens använder molntjänster för lagring av data på servrar i Europa. Genom vår användning av dessa molntjänster kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. De personuppgifter som Gothia Kompetens samlar in om dig genom din användning av Gothia Kompetens webbplatser kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. För mer information om detta ber vi att få hänvisa till vår cookie policy.


 

8 Dina rättigheter

8.1 Gothia Kompetens ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

8.2 Gothia Kompetens kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

8.3 Du har rätt att av Gothia Kompetens begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Gothia Kompetens kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 8.  

8.4 Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. 

8.5 Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Gothia Kompetens om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 8.

8.6 Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Gothia Kompetens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.


 

9 Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Gothia Kompetens har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.


 

10 Ändringar

Gothia Kompetens har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om Gothia Kompetens genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Gothia Kompetens att informera dig via e-post, under förutsättning att vi har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.


 

11 Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Gothia Kompetens om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy.

Gothia Kompetens kontaktinformation:

Gothia Kompetens AB
Organisationsnummer: 556055-5319    
Adress: Box 22543, 104 22 Stockholm    
Telefonnummer: 08-462 26 60
E-postadress: personuppgifter@gothiakompetens.se


Sugen på att handla nu istället?

Klicka på Våra områden högst upp i menyn för att komma igång.