Gothia Kompetens ingår i mediekoncernen Berling Media tillsammans med systerföretagen Gleerups och Verbum. Berling Media har som vision att hjälpa sina kunder att bygga ett gott och hållbart samhälle. Att verka för en hållbar utveckling är koncernens affärsidé och kärnverksamhet.

För att förtydliga visionen om det hållbara samhället har bolagen gemensamt tagit fram Berling Medias hållbarhetspolicy. Syftet är att ange riktningen för det fortsatta hållbarhetsarbetet i de bolag som ingår i koncernen.

I policyn beskrivs Berling Medias hållbarhetsstrategi utifrån tre aspekter eftersom koncernen bidrar till det hållbara samhället på tre plan. För det första värdeskapande, genom våra produkter och tjänster. För det andra socialt, genom att vara en inkluderande arbetsgivare som erbjuder jämställda, hälsosamma och utvecklande arbetsplatser – och genom att ställa krav att också våra leverantörer och samarbetspartner gör det. För det tredje klimatrelaterat, genom att kartlägga verksamhetens klimatpåverkan och verka för att den minskar.

Policyn har tagits fram med hjälp av externa konsulter. I det förberedande arbetet har koncernen genomfört en omvärldsanalys och en jämförelse med närliggande branscher.

Vidare har vi gjort en väsentlighetsanalys för att identifiera vad som är centralt vad avser långsiktigt ansvarstagande och värdeskapande i de olika verksamheterna. Vi har i det sammanhanget granskat vår påverkan på människor, miljö och samhälle utmed hela värdekedjan. Slutligen har utbildningar och workshops hållits för alla medarbetare.

Policyn, som är levande och fortlöpande revideras, omfattar alla medarbetare och alla delar av verksamheten.

Hållbarhetspolicyns innehåll:

  • Bakgrund
  • Omfattning
  • Strategi för värdeskapande hållbarhet
  • Strategi för social hållbarhet
  • Strategi för minskad klimatpåverkan
  • Klimatkartläggning – totala utsläpp
  • Klimatkartläggning – typer av produkter
  • Klimatkompensation
  • Hållbarhetsgruppen

Ladda ner hållbarhetspolicyn

Bolagen i Berling Media har gemensamt tagit fram koncernens hållbarhetspolicy. 

Ladda ner hållbarhetspolicyn


Mer om Gothia Kompetens

Reception och växel
Kundservice
Medarbetare
Pressrum
Annons- och monterförsäljning
Vill du ge ut en bok?
Jobba hos oss
Information in English