Språket i fokus 2024 - Konferens

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan

Att främja språkutvecklingen hos förskolebarn skapar en grund för deras möjligheter till utveckling och lärande. Under de tidiga åren är barns hjärnor särskilt mottagliga för inlärning, och genom att stimulera deras intresse för språk och skrift kan vi ge dem verktyg för livet. Bland annat visar barn som utvecklar goda läs- och skrivvanor ofta en starkare självkänsla och en ökad förmåga att lösa problem genom att tänka kritiskt och analytiskt.

På konferensen Språket i fokus får du kunskaper om hur vi kan främja läsoch skrivinlärning samt tips för hur vi kan skapa språk- och läsmiljöer av hög kvalitet. Vi får utforska fenomenet av engelska som lekspråk och hur förskolans språkliga arbete kan motverka segregation och kriminalitet.

Runt märke: I samarbete med Förskoletidningen | © Gothia KompetensFör 25:e året i rad anordnas nu konferensen med fokus på språkutvecklande arbetssätt med aktuell forskning, handfasta strategier och verksamma metoder för att stötta barnen att utvecklas i alla sina språk. Årets konferens webbsänds och innehållet kommer att finnas tillgängligt under två veckors tid.

Deltagarna får dessutom ta del av extramaterial i form av en inspelad fördjupande föreläsning med Signe Tonér, leg. logoped, forskare och universitetslektor på förskollärarutbildningen vid Stockholms Universitet, med rubriken Varje barns rätt till kommunikation – om alternativ och kompletterande kommunikation.

Varmt välkommen!

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola och chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens.


Röster från tidigare deltagare på Språket i fokus:

»Mycket trevlig moderator och mycket relevant innehåll. Fungerade bra med det digitala man spar mycket tid att inte behöva åka iväg.«

»Bra att den är digital. Intresanta föreläsningar. Bra med konkreta tips och inspiration.«

»Föreläsningarna öppnade upp för reflektioner och nya tankar för både mig själv men som jag också kan lyfta med mina kollegor.«

»Bra med konkreta tips likväl som forskning och fakta.«

»Språket var i fokus under hela dagen.«

»Bra att slippa resan och tekniken fungerade bra, den strular alltid lite även om man är på plats. Möjligt till bra diskussioner med mina medarbetare då vi suttit tillsammans.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
#spraketifokus

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Språket i fokus 2024

Datum: 23 maj 2024

Orange rund platta - Livesänd webbkonferens | © Gothia Kompetens

Plats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Pris: 3990 kr per person exklusive moms.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.30 Välkommen!

  Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inleder dagen.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  MALIN RING
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 09.40 Balans i bokvalet gynnar lärandet

  Hur kan barnens kunskapsrelaterade språk och utmaning av deras tänkande stödjas under högläsningen – och vilken betydelse får valet av bokgenre? Flera studier visar att förskolan är bra på att stödja barnens vardagsspråk men är sämre på att stödja deras kunskapsrelaterade språk. Faktabilderboken har behandlats styvmoderligt i jämförelse med den berättande textgenren.

  Under föreläsningen får du förslag på hur du kan organisera för en språkutvecklande högläsning, oavsett om det gäller att arbeta med fakta eller fantasi samt hur läroplanen kan brytas ner och tolkas för att främja ett livslångt lärande med bilderboken som grund.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10.40.

  Barbro Westlund - talare på Språket i fokus 2024
  Barbro Westlund
  Barbro Westlund var tidigare lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Förutom en bakgrund som lågstadielärare, lärarutbildare och läsforskare har hon författat pedagogisk litteratur till såväl lärarutbildningen som verksamma lärare. 2021 fick hon Läromedelsförfattarnas särskilda pris för sin förmåga att förmedla forskning kring läsinlärning- och läsförståelseteorier.
 • 10.50 Reading to learn

  Hur blev en läs- och skrivmetod för lågstadieelever succé i förskolan? Reading to Learn är en textbaserad pedagogik som utvecklades för lågstadieelever i Australien, som utgår från att läsning och skrivande är avgörande för lärandet i alla ämnen. Pedagogiken ger barnen kunskap om språkets beståndsdelar och förståelse för texten som symbol.

  I en förskola i nordöstra Göteborg är en stor andel av barnen flerspråkiga. Här har metoden gjort succé. Vilka är framgångsfaktorerna och vilken progression har de sett i barnens språkutveckling?

  Anna Rundström och Anette Nilsson är leg. förskollärare i förskolan Eriksbo Östergärde där de använder flera olika metoder i den språkutvecklande undervisningen och har arbetat med flerspråkighet och interkulturalitet under flera år. I undervisningen arbetar de med transspråkande och olika strategier för högläsning för att gynna barnens språkutveckling i svenska och i deras förstaspråk, om det är ett annat än svenska.

  Anna Rundström - talare på Språket i fokus 2024
  Anna Rundström
  Förskollärare
  Anette Nilsson - talare på Språket i fokus 2024
  Anette Nilsson
  Förskollärare
 • 11.40 Tid för lunch

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen.

 • 12.40 Engelska som lekspråk

  Aktuell forskning visar att engelska som lekspråk är mer utbrett i mångkulturella områden, där få barn har svenska som modersmål. I dessa förskolor skapas ofta komplexa språkmiljöer där barnen bidrar till varandras språkutveckling på olika sätt och där pedagogerna behöver hitta strategier för att alla barn ska få möjlighet att utveckla alla sina språk. Nyckelord i arbetet är bland annat lust, motivation och delaktighet i lek.

  I denna föreläsning fokuseras både på orsaker och konsekvenser av att engelska språket växer i förskolorna och på de möjligheter och utmaningar som uppstår. Föreläsningen tar även upp vad du som pedagog konkret ska tänka på i det nya språkliga landskap som växer fram i takt med att barns användande av engelska som lekspråk ökar.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13.30.

  Karolina Larsson - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens
  Karolina Larsson
  Karolina Larsson är en av forskarna bakom studien. Hon är leg. logoped och doktorand i logopedi vid Lunds universitet. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och driver företaget Ut med språket AB, där hon anlitas som föreläsare, skribent och konsult inom språk-, läs- och skrivutveckling. Karolina är författare till ett flertal fack- och barnböcker.
 • 13.40 Språk- och läsmiljöer som får språket att växa

  I Milstengårdens litteraturdiplomerade förskola är läsning på barnens modersmål såväl som det svenska språket en självklarhet. Alla språk är lika mycket värda och flerspråkighet har över tid blivit en norm i förskolan. Följ med på en utvecklingsresa som beskriver faktorer vilka varit avgörande för förskolans framgångsrecept och språkutvecklande arbete på alla språk.

  I den här föreläsningen presenteras förskolans fyra konkreta stöttepelare för att utveckla alla barns språk: den digitala bilderbokstjänsten Polyglutt, det pedagogiska ställningstagandet kopplat till förskolans litteraturdiplomering, förskolans språkmatris med tydlig progression 1-5 år samt förskolans språkpolicy med tio språkliga principer.

  Fredric Gieth - talare på Gothia Kompetens
  Fredric Gieth
  Fredric Gieth är leg. förskollärare och rektor för Milstensgårdens förskola i Borås, stadens första litteraturdiplomerade förskola. Han har tidigare arbetat som lärarutbildare på Högskolan i Borås och startade 2012 nätverket MaNet för män i förskolan.
 • 14.30 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen, den som vill.

 • 14.50 Språkutveckling motverkar segregation och kriminalitet

  Förskolan påverkas starkt av det segregerade samhället. Att barn får möjlighet att gå i förskolan kan komma att påverka deras framtida liv. Barn som berikas med ett gediget ordförråd har större möjlighet att klara sig bättre i skolan och i framtiden. Hur kan vi i förskolan arbeta för att motverka utanförskap och kriminalitet? Hur skapar vi en undervisning som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, där vi ger förutsättningar för varje barn att utveckla sin språkliga förmåga? Hur kan vi tillsammans med vårdnadshavarna arbeta för att minska segregationen?

  Ta del av en föreläsning om hur en medveten språkstrategi kan bidra till att varje barn får chansen att nå ett bra ordförråd och blir stärkta i sin egen identitet.

  Malin Videkorp - talare på Språket i fokus 2024
  Malin Videkorp
  Malin Videkorp är leg. förskollärare och rektor inom Pysslingen Helsingborg. Hon ansvarar för fyra förskolor tillsammans med ett ledningsteam. Arbetar aktivt med utvecklings- och kvalitetsfrågor och anser att en av de viktigaste arbetsuppgifterna är att systematiskt främja och utveckla alla barns språkutveckling.
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är pedagog eller rektor i förskolan.

 • Varje barns rätt till kommunikation – om alternativ och kompletterande kommunikation

  De flesta barn mår bra av att se vad som ska ske under dagen eller känna till vilka valmöjligheter som finns. För vissa är det en nödvändighet, för andra är det mindre viktigt. Vi är olika. Genom att aktivt använda bilder för att förstärka kommunikationen ger vi barnen fler möjligheter att uttrycka sig, förstå, planera och uppfatta sin omvärld.

  Att använda tecken i barngrupperna är en bra metod för att förtydliga det som sägs och kan stötta såväl språkförståelse som uttrycksförmåga. Tecken kan förenkla för barn att lära sig ord och kommunicera vad de vill. Tecknen tydliggör också språkets uppbyggnad av ord som sätts efter varandra till meningar.

  Ta del av en fördjupande förinspelad föreläsning om hur du skapar kommunikativt tillgängliga miljöer i förskolan. Föreläsningen ger fördjupad kunskap om kommunikativa rättigheter, om tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och om olika former av bildstöd och verktyg för att implementera TAKK och bildstöd i vardagen.

  Om föreläsningen
  Filmen består av ett antal delar med pauser där deltagarna får möjlighet att stanna upp och reflektera enskilt eller i grupp. Vi tror på kollegialt lärande, så om du har möjlighet är det en fördel att titta på filmen med en kollega för kollegial reflektion och lärande samtal.

  Tidsåtgång cirka två timmar.

  Signe Tonér - talare på Språket i fokus 2024
  Signe Tonér
  Signe Tonér är leg. logoped, forskare och universitetslektor på förskollärarutbildningen vid Stockholms Universitet. Hon är specialist inom TAKK för förskola och skola och föreläser om detta ämne.
Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen. Tidigare arbetade hon som rektor och är utbildad leg. förskolelärare.

Malin är moderator på årets konferens.

Områdeschef och chefredaktör Malin Ring

Barbro Westlund - talare på Språket i fokus 2024

Barbro Westlund var tidigare lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Förutom en bakgrund som lågstadielärare, lärarutbildare och läsforskare har hon författat pedagogisk litteratur till såväl lärarutbildningen som verksamma lärare. Den senaste är Arbeta med faktabilderböcker i förskolan – varför och hur? (2022 Natur & Kultur). 2021 fick hon Läromedelsförfattarnas särskilda pris för sin förmåga att förmedla forskning kring läsinlärning- och läsförståelseteorier.

Tidigare lektor i läs- och skrivutveckling samt prisbelönt författare Barbro Westlund

Anna Rundström - talare på Språket i fokus 2024

Anna Rundström är leg. förskollärare i förskolan Eriksbo Östergärde där de använder flera olika metoder i den språkutvecklande undervisningen och har arbetat med flerspråkighet och interkulturalitet under flera år. I undervisningen arbetar de med transspråkande och olika strategier för högläsning för att gynna barnens språkutveckling i svenska och i deras förstaspråk, om det är ett annat än svenska.

Leg. förskollärare Anna Rundström

Anette Nilsson - talare på Språket i fokus 2024

Anette Nilsson är leg. förskollärare i förskolan Eriksbo Östergärde där de använder flera olika metoder i den språkutvecklande undervisningen och har arbetat med flerspråkighet och interkulturalitet under flera år. I undervisningen arbetar de med transspråkande och olika strategier för högläsning för att gynna barnens språkutveckling i svenska och i deras förstaspråk, om det är ett annat än svenska.

Leg. förskollärare Anette Nilsson

Karolina Larsson - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens

Karolina Larsson är leg. logoped och doktorand i logopedi vid Lunds universitet. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och driver företaget Ut med språket AB, där hon anlitas som föreläsare, skribent och konsult inom språk-, läs- och skrivutveckling. Karolina är författare till ett flertal fack- och barnböcker.

Leg. logoped, doktorand i logopedi, författare och föreläsare Karolina Larsson

Fredric Gieth - talare på Gothia Kompetens

Fredric Gieth är leg. förskollärare och rektor för Milstensgårdens förskola i Borås, stadens första litteraturdiplomerade förskola. Han har tidigare arbetat som lärarutbildare på Högskolan i Borås och startade 2012 nätverket MaNet för män i förskolan.

Leg. förskollärare och rektor Fredric Gieth

Malin Videkorp - talare på Språket i fokus 2024

Malin Videkorp är leg. förskollärare och rektor inom Pysslingen Helsingborg. Hon ansvarar för fyra förskolor tillsammans med ett ledningsteam. Arbetar aktivt med utvecklings- och kvalitetsfrågor och anser att en av de viktigaste arbetsuppgifterna är att systematiskt främja och utveckla alla barns språkutveckling.

Leg. förskollärare och rektor Malin Videkorp

Signe Tonér - talare på Språket i fokus 2024

Signe Tonér är leg. logoped, forskare och universitetslektor på förskollärarutbildningen vid Stockholms Universitet. Hon är specialist inom TAKK för förskola och skola och föreläser om detta ämne.

Leg. logoped, forskare och universitetslektor Signe Tonér

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev