Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Ett av förskolans kanske viktigaste uppdrag är att ge alla barn möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor. Det är grundläggande för att utvecklas och lära och för att bli en demokratisk medborgare.


Den här konferensen genomfördes senast i maj 2023. Läs gärna mer om programmet 2023 nedan, och välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Runt märke: I samarbete med FörskoletidningenDu som arbetar i förskolan behöver ha kunskaper om barnets förmågor, färdigheter och språkliga utveckling för att alla barn ska kunna utveckla sina språk. Ditt förhållningssätt i mötet med barnen och den undervisning du bedriver är av avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer. När vi använder oss av ett rikt och mångsidigt språkande ökar barnets språkliga kompetens.

För 24:e året i rad anordnades konferensen Språket i fokus i maj 2023, med fokus på vad evidensbaserad forskning säger om språkets betydelse. Vi fick konkreta tips, idéer och praktiska modeller att tillämpa i vardagens möten med både en- och flerspråkiga barns behov och förutsättningar.

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola och chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens.


Röster från tidigare deltagare på Språket i fokus:

»Roligt med olika föreläsare som hade olika inputs till området som rör språket.«

»Bra föreläsningar och så kul att det också handlade om de yngsta barnen.«

»Det var många bra föreläsare med denna dag som inspirerade oss och gav oss tips och fick igång tankarna kring arbetet runt språket.«

»Intressant, konkreta tips, precis som vi vill ha.«

»Många konkreta tips. Lagom långa föreläsningar. Kompetenta föreläsare.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#spraketifokus

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Språket i fokus genomfördes senast i maj 2023. Välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.00 Välkomna!

  Moderator Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inledde dagen.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  MALIN RING
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 09.10 De viktiga första åren

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Det finns stora skillnader i kvalitet mellan förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Generellt sett är kvaliteten låg, men det finns också förskolor med hög kvalitet där förskollärarna är kompetenta och använder språk och läsning på ett medvetet sätt i undervisning. I de som utmärker sig positivt finns en utbildning som är gynnsam för barnen, som utmanar deras lärande.

  I den här föreläsningen får du kunskap om hur du kan lyckas med förskolans kompensatoriska ansvar att ge alla barn likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk. Detta utifrån en studie om förutsättningar för barns språk- och läs- och skrivinlärning i svenska förskolor där resultaten visar att utmanande undervisning gynnar språkutvecklingen.

  Elisabeth Mellgren - föreläsare på Gothia Kompetens
  Elisabeth Mellgren
  Fil.dr i pedagogik, leg. förskollärare och universitetslektor vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande vid Göteborgs universitet. Hon har disputerat med en avhandling om barn skriftspråkande och är en av författarna till boken Barn upptäcker skriftspråket (Liber, 2013). Elisabeth har nyligen medverkat i en studie om förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning.
 • 10.00 Preverbala barn – om de yngsta barnens kommunikation

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Även om barnen i förskolan sällan är yngre än ett år kan deras språkliga och kommunikativa utveckling vara på en betydligt lägre nivå. Skillnaden i toddlarnas språkutveckling är stor och det gäller att vara medveten om vilken nivå barnet befinner sig på för att kunna stärka och stötta barnet i dess utveckling. Barn under tre år använder inte så många ord och meningar utan signalerna man får och kan ge består ofta av gester, blickar, kroppsspråk och ljud.

  En föreläsning som ger kunskap för att bättre se och upptäcka det yngre barnets språk och kommunikationssätt innan eller precis när de börja kommunicera verbalt med ord och meningar.

  Catarina Sjöberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Catarina Sjöberg
  Leg. logoped sedan drygt 30 år. Catarina arbetar på logopedmottagningen i Halmstad och har tidigare arbetat inom barnhälsovårdsteamet med språkstimulans till föräldrar. Hon är en uppskattad föreläsare och författare till böckerna Språkleka i förskolan och Språkstörning hos barn 3–7 år, båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.10 Kartlägg barns språk på vetenskaplig grund

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Enig internationell forskning betonar vikten av tidigt språkstöd för att stötta barns språkutveckling. Det är därför viktigt att barns språk i förskolan följs upp på ett systematiskt sätt. Trots detta saknas tillräcklig kunskap om på vilka sätt uppföljning av barns språk ser ut i svenska förskolor.

  Ta del av konkreta råd kring hur ni kan kartlägga barns språkutveckling och hur ni genom regelbundna och fördjupade kollegiala samtal kan utveckla ett språkutvecklande arbetssätt. Bli mer medveten om hur arbetet med kartläggning av barnens språk kan genomföras på vetenskaplig grund och eller beprövad erfarenhet.

  Ann Nordberg och Katharina Jacobsson har undersökt hur förskollärare och specialpedagoger kartlägger barns språk och kommunikation i förskolan, samt hur de ser på begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

  Ann Nordberg - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ann Nordberg
  Docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Katharina Jacobsson - föreläsare på Gothia Kompetens
  Katharina Jacobsson
  Universitetslektor på Högskolan i Halmstad.
 • 12.00 Lunchpaus

  Paus för lunch och för att sträcka på benen.

 • 13.20 Använd sinnena i musik, skapande och berättande

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  De flesta av oss mår bra av att vara kreativa, sjunga och röra oss till sång och musik. Att arbeta med skapande hjälper barn att utveckla sina språk, inte minst stöttar det identitetsutveckling och självkänsla. Hur kan du arbeta med sånger på barnens modersmål, rytmik, musiklyssnande och sagoberättande för att gynna språkutvecklingen?

  En föreläsning med sång och musik fylld med handfasta tips förankrade i forskning kring språkutveckling.

  Sofie Tubbin - föreläsare på Gothia Kompetens | © Ofelia Wadskog
  Sofie Tubbin
  Musikpedagog på Öxnehagas förskolor, Jönköpings kommun, där de flesta barn är flerspråkiga. Sofie inspirerar pedagogerna på förskolorna och föräldrar. Hon har samarbetat i olika projekt med bibliotekspersonal, modersmålslärare, språkcafé och bostadsbolaget i närområdet. Har nyligen släppt albumet Jag gör musik, 11 sånger för förskolan.
 • 14.20 Språkutveckling utifrån hjärnan

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Barns utvecklingskurva beträffande ordförråd sätts innan de börjat skolan och tycks generellt sett inte förflyttas under skoltiden. Vad som sker i hemmet och i förskolan under de första sex åren är avgörande för framtiden och möjligheten att klara sig genom skolsystemet. Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och en viktig del av den kommunikativa kompetensen. Hur kan förskolan i samarbete med föräldrarna metodiskt arbeta för att säkra barnens tillgång till kunskaper genom ett rikt språk?

  Den här föreläsningen ger både bakgrund och praktik för att stärka barnens språk. Den handlar om hur hjärnan bearbetar information och vad det innebär för inlärning i allmänhet och språkutveckling i synnerhet.

  Vi bryter för bensträckare.

  Anna Tebelius Bodin - föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna Tebelius Bodin
  Pedagog, författare och föreläsare, utbildad vid Harvard University där hon även assisterade forskning om den lärande hjärnan. Hon har gett ut fem böcker och hållit över 1200 föreläsningar om psykologin bakom lärande och kommunikation. 2020 hedrades hon med årets Mensa-pris för sin pedagogiska spridning av kunskap om hjärnan.
 • 16.00 Konferensen avslutades

  Tack för den här gången och välkommen åter! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom förskola.

 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med läsning i fokus

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Aktuell forskning trycker på den viktiga läsningen och i förskolans läroplan är högläsning mycket tydligt framskrivet. Läsning är livsviktigt! Den ger goda möjligheter att utveckla ordförrådet och är avgörande för hur våra barn ska lyckas i skolan och senare i livet. Vi vet också att vi behöver tänka extra på pojkar och läsning.

  Hur kan då förskolan arbeta med olika metoder och strategier för att stötta och skapa interaktion med barnen kring just läsning? Hur ger vi stöttning utifrån en språkutvecklande undervisning vad det gäller aktiviteter före, under och efter läsning?

  Under föreläsningen kommer du få ta del av och reflektera över hur vi kan:

  • arbeta med språket med läsning som utgångspunkt
  • tänka kring och arbeta med stöttning och organisationen för läsning
  • få in läsningen i vårt dagliga arbete
  • få in läsningen i vårt systematiska kvalitetsarbete.


  Om föreläsningen
  Filmen består av ett antal delar med pauser där deltagarna får möjlighet att stanna upp och reflektera enskilt eller i grupp. Vi tror på kollegialt lärande, så om du har möjlighet är det en fördel att titta på filmen med en eller flera kollegor för kollegial reflektion och lärande samtal.

  Tidsåtgång cirka två timmar.

  Caroline Bötrius - föreläsare på Gothia Kompetens
  Caroline Bötrius
  Caroline Bötrius jobbar som utvecklingsledare i Norrköpings kommun med kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom förskola, grundskola och gymnasium. Hon har flerårig erfarenhet av kursledarskap och har genomgått kursledarutbildning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet som också har varit hennes arbetsplats. Hon har bland annat byggt upp och hållit i en kursledarutbildning riktad mot förskolan i NCS regi. Caroline är förskollärare, 1–7-lärare och har utbildning i svenska som andraspråk.
Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen. Tidigare arbetade hon som rektor och är utbildad leg. förskolelärare.

Malin är moderator på årets konferens.

Områdeschef och chefredaktör Malin Ring

Elisabeth Mellgren - föreläsare på Gothia Kompetens

Elisabeth Mellgren är fil.dr i pedagogik, leg. förskollärare och universitetslektor vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande vid Göteborgs universitet. Hon har disputerat med en avhandling om barn skriftspråkande och är en av författarna till boken Barn upptäcker skriftspråket (Liber, 2013). Elisabeth har nyligen medverkat i en studie om förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning.

Fil.dr i pedagogik, leg. förskollärare och universitetslektor Elisabeth Mellgren

Catarina Sjöberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Catarina Sjöberg är leg. logoped sedan drygt 30 år. Hon arbetar på logopedmottagningen i Halmstad och har tidigare arbetat inom barnhälsovårdsteamet med språkstimulans till föräldrar.

Catarina är en uppskattad föreläsare och författare till böckerna Språkleka i förskolan och Språkstörning hos barn 3–7 år, båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens.

Foto av Mikael M Johansson.

Leg. logoped Catarina Sjöberg

Ann Nordberg - föreläsare på Gothia Kompetens

Ann Nordberg är docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Ann har undersökt hur förskollärare och specialpedagoger kartlägger barns språk och kommunikation i förskolan, samt hur de ser på begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Docent i pedagogiskt arbete Ann Nordberg

Katharina Jacobsson - föreläsare på Gothia Kompetens

Katharina Jacobsson är universitetslektor på Högskolan i Halmstad.

Katharina har undersökt hur förskollärare och specialpedagoger kartlägger barns språk och kommunikation i förskolan, samt hur de ser på begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Universitetslektor Katharina Jacobsson

Sofie Tubbin - föreläsare på Gothia Kompetens | © Ofelia Wadskog

Sofie Tubbin är musikpedagog på Öxnehagas förskolor, Jönköpings kommun, där de flesta barn är flerspråkiga. Sofie inspirerar pedagogerna på förskolorna och föräldrar. Hon har samarbetat i olika projekt med bibliotekspersonal, modersmålslärare, språkcafé och bostadsbolaget i närområdet. Har nyligen släppt albumet Jag gör musik, 11 sånger för förskolan (finns på Spotify).

Foto av Ofelia Wadskog.

Musikpedagog Sofie Tubbin

Anna Tebelius Bodin - föreläsare på Gothia Kompetens

Anna Tebelius Bodin är pedagog, författare och föreläsare, utbildad vid Harvard University där hon även assisterade forskning om den lärande hjärnan. Hon har gett ut fem böcker och hållit över 1200 föreläsningar om psykologin bakom lärande och kommunikation. 2020 hedrades hon med årets Mensa-pris för sin pedagogiska spridning av kunskap om hjärnan.

Pedagog, författare och föreläsare Anna Tebelius Bodin

Caroline Bötrius - föreläsare på Gothia Kompetens

Caroline Bötrius jobbar som utvecklingsledare i Norrköpings kommun med kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom förskola, grundskola och gymnasium. Hon har flerårig erfarenhet av kursledarskap och har genomgått kursledarutbildning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet som också har varit hennes arbetsplats. Hon har bland annat byggt upp och hållit i en kursledarutbildning riktad mot förskolan i NCS regi. Caroline är förskollärare, 1–7-lärare och har utbildning i svenska som andraspråk.

Utvecklingsledare, förskollärare och 1–7-lärare Caroline Bötrius

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev