Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan


Den här konferensen genomfördes senast i maj 2022. Läs gärna mer om programmet 2022 nedan, och välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Som människor använder vi vår språkliga förmåga för att förmedla idéer och tankar till vår omgivning och för att bearbeta och förstå den språkliga information som når oss. Därför behöver vi ge våra barn alla verktyg vi kan. Vi ska utrusta dem med de kommunikativa och kognitiva färdigheter som de behöver för att delta aktivt och effektivt i ett demokratiskt samhälle.

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling och att vara en del i samhället. Det gäller både en- och flerspråkiga barn. Alla barn har rätt till ett rikt språk vilket ökar behovet av att utbildningen erbjuder språkstödjande arbetssätt.

Märke: extramaterialUnder konferensen fick vi kunskap om vad evidensbaserad forskning säger om språkets betydelse och du får konkreta tips, idéer och praktiska modeller som går att tillämpa i vardagens möten med både en- och flerspråkiga barns behov och förutsättningar.

För 23:e året i rad anordnades konferensen med fokus på språkutveckling med aktuell forskning, handfasta strategier och verksamma metoder för att stötta barnen att utvecklas i alla sina språk.

Alla deltagare får reflektionsfrågor att arbeta med efter konferensen.

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola och chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens


Röster från tidigare deltagare på Språket i fokus:

»Roligt med olika föreläsare som hade olika inputs till området som rör språket.«

»Bra föreläsningar och så kul att det också handlade om de yngsta barnen.«

»Det var många bra föreläsare med denna dag som inspirerade oss och gav oss tips och fick igång tankarna kring arbetet runt språket.«

»Intressant, konkreta tips, precis som vi vill ha.«

»Många konkreta tips. Lagom långa föreläsningar. Kompetenta föreläsare.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#spraketifokus

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Språket i fokus genomfördes senast i maj 2022. Välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 08.40 Välkomna!

  Moderator Katinka Vikingsen hälsade välkommen.

  Katinka Vikingsen - föreläsare på Gothia Kompetens
  Katinka Vikingsen
  Förskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av förskoleutveckling i många olika roller – som rektor, handledare och utvecklingsledare. Hon arbetar numera som adjunkt på Uppsala Universitet.
 • 08.50 Att upptäcka språket

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Varje barn har rätt att få upptäcka språket och den gemenskap som kommer med att kunna göra sig och bli förstådd. Att tillsammans med medvetna pedagoger få utveckla det språk som finns i våra möten, samtalen och det vi läser tillsammans.

  Boken, med ord och bilder, möjliggör för pedagoger att lära sig vad som intresserar barn. Men också att lära barn vad en bok kan ge av ordförråd, bildupplevelser och gemenskap med andra läsare. Det är varje barns rättighet att få utveckla sitt språk och göra sig förstådd. Det är vår uppgift att ge barn ett språk.

  Ann-Marie Körling - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Anne-Marie Körling
  Anne-Marie Körling är lärare, tidigare läsambassadör och flitigt anlitad föreläsare med ett särskilt fokus på barns rätt till medbestämmande. Författare av i huvudsak pedagogisk litteratur, bland annat "Väck läshungern!" (Brombergs Bokförlag) och "Från stavfel till stavrätt: genom bokstäver, ord och litteratur" (här på Gothia Kompetens).
 • 09.50 Språkutvecklingsprojekt som gynnar alla

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  I Lillängens förskola i Västerås talas 18 språk och för några år sedan var kvaliteten på undervisningen låg och omsättningen av personal hög. Idag genomsyrar ett språkutvecklingsarbete barnens vardag och att rekrytera är inte längre en utmaning.

  Hör mer om utvecklingsresan där ett språkutvecklande arbetssätt skapar bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska lyckas med svenska språket. Genom varierade språkbad med bland annat TAKK och samtal med barnen ges barnen förutsättningar att bli demokratiska medborgare.

  Ni kommer att få ta del av en film som beskriver arbetet och sedan ett kort samtal mellan Josefin Berg och Johanna Persson, båda förskollärare från Lillängens förskola Västerås, och Malin Ring.

  Josefin Berg - förskollärare
  Josefin Berg
  Förskollärare
  Johanna Persson - förskollärare
  Johanna Persson
  Förskollärare
 • 10.15 Främja de yngsta barnens språk

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  I ett språkande möte med de yngre barnen är du som pedagog viktig. Genom ditt förhållningssätt, din närvaro och medvetenhet kan du skapa en god grund för alla barns språkutveckling.

  Föreläsningen tar avstamp i aktuell forskning och föreläsarens logopediska erfarenhet. Den lyfter både vad vi kan göra och varför det är viktigt. Hur vi kan förhålla oss responsiva, utveckla dialogen och vilken betydelse ordförrådet har.

  Hanna Walsö - föreläsare på Gothia Kompetens
  Hanna Walsö
  Leg. logoped med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn med språkliga svårigheter i förskole- och skolåldern. Hanna föreläser om språkutveckling, språkstörning och flerspråkighet. Hanna är just nu en del i projektet Språkutvecklande förskola i Linköpings kommun.
 • 11.10 Pedagogiskt material greppar minoritetsspråket

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk uppmärksammar särskilt barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk och sin kultur. Enligt läroplanen ska alla barn oavsett bakgrund ha kunskap om nationella minoriteter och minoritetsspråk efter avslutad förskoleutbildning.

  I Skellefteå har man utvecklat ett pedagogiskt material som ska stötta arbetet med barns modersmål, både när det gäller de nationella minoritetsspråken och andra språk. Denna föreläsning ger dig kunskap och förståelse om varför arbetet är viktigt och konkreta verktyg för hur du kan göra i din egen barngrupp.

  Åsa Lundman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Åsa Lundman
  Leg. förskollärare som arbetat som rektor och utbildningssamordnare för flerspråkiga barn i Skellefteå med kompetensutveckling, material och erfarenhetsutbyten mot förskola och skola.
  Ulla-Maija Pesola - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ulla-Maija Pesola
  Fil. dr i informatik, har arbetat som forskare och universitetslärare, numera informationssamordnare i Skellefteå med uppdrag att bygga upp förskoleverksamhet på minoritetsspråk.
 • 12.00 Lunchpaus

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen.

 • 13.00 Språkstödjande arbete i kollegiet

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  I förskolor med personal som lärt sig svenska som vuxna och där många barn inte har svenska som förstaspråk behöver man arbeta än mer systematiskt med språkutveckling. I Malmö stad pågår ett projekt med insatser i både förskolor och ledningsgrupper för att stärka språket hos medarbetarna och i förlängningen hos barnen. Under föreläsningen ges perspektiv på flerspråkighet på jobbet, samt handfasta konkreta tips på hur du kan jobba språkutvecklande i kollegiet.

  Erika Ekman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Erika Ekman
  SVA-lärare i det stadsbidragsfinansierade projektet "Bättre språkutveckling i förskolan" i Malmö förskoleförvaltning. Erika har en bakgrund inom SFI och SVA på vuxenutbildningen och har undervisat vuxna i både svenska och engelska som andraspråk.
 • 13.40 Kulturmöten i förskolans värld

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerans och förståelse är viktigt för hela vårt samhälle. Ökad kunskap om varandra ger större möjlighet att hantera nya situationer och förmågan att sätta sig in i de många nya behov som uppstår för att på så vis undvika onödiga missförstånd.

  Vad är det bra att vi känner till om varandra för att vi ska kunna förstå varandra så bra som möjligt? Föreläsaren belyser att det kan handla om exempelvis barnsyn och barnuppfostran, föräldrarollen, pedagogik, lekar, att vara utomhus, klädsel och förväntningar.

  Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Kompetens
  Jeanette Ohlsson Carlborg
  Religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. I snart 20 år har hon föreläst och utbildat i ämnet interkulturell kommunikation inom förskola, skola, sjukvård och på myndigheter.
 • 14.40 Fikapaus

  Tid för fika och för att sträcka på benen, för den som vill.

 • 15.00 Lek som språkutvecklare

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Lek och språk verkar samutvecklande. Barn som leker bra använder mera språk, och barn som pratar bra kan leka alltmer komplexa lekar.

  Under föreläsningen visar Margareta hur kunskaper, engagemang och lekkompetens bidrar till att pedagoger kan guida, stötta och utmana barns språk i alltmer komplext lekande. Detta utan att ta ifrån barnen deras rätt till att äga och styra sin lek. Du får både teoretisk kunskap, vetenskapliga begrepp och konkreta strategier till hur du kan möta upp barnen i deras lekande på språkutvecklande sätt.

  Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Margareta Öhman
  Leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Margareta har arbetat många år med pedagogisk-psykologisk konsultation, handledning, föreläsningar och fortbildningsinsatser för pedagoger och föräldrar inom förskola och skola. Hon är författare till flera böcker, bland andra "Värna barns lekstyrka" och "Låt leken främja språket", båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens.
 • 16.00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkomna åter!

 • Att göra pedagogik av andraspråksutveckling

  Ett stort antal barn i förskolan exponeras för flera språk under sina första födelseår. Många flerspråkiga barn växer upp i områden där majoriteten av invånarna har ett annat förstaspråk än svenska och exponeringen av det svenska språket varierar stort både i förskole- och hemmiljön.

  Anniqa Sandell Ring ger i den här förinspelade föreläsningen exempel på hur andraspråksteorier och andraspråksforskning kan omsättas i pedagogisk handling. Frågor som bland annat lyfts är:

  • Vilken kompetens behövs i flerspråkiga förskolor där majoriteten av barnen har ett annat förstaspråk än svenska?
  • Vad i svenskan kan vara särskilt utmanande att lära sig för barn som har ett annat förstaspråk?
  • Hur kan du som pedagog stimulera och stötta flerspråkiga barns språkutveckling i svenska i förhållande till de språkliga förmågorna i förskolans läroplan?
    

  Filmen består av ett antal delar med pauser där deltagarna får möjlighet att stanna upp och reflektera enskilt eller i grupp. Det är en fördel att titta på filmen med en kollega för kollegial reflektion och lärande samtal. Några korta filmer från praktiken ingår också i föreläsningen. Tidsåtgång cirka två timmar.

  Anniqa Sandell Ring - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anniqa Sandell Ring / Juliana Fälldin
  Anniqa Sandell Ring
  Anniqa Sandell Ring är verksam som utvecklingsledare nationellt och i Södertälje kommun och hennes specialområden är svenska som andraspråk, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. Hon är medförfattare till boken "Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken" och författare till den aktuella boken "Mångfaldens förskola - flerspråkighet, omsorg och undervisning".
Katinka Vikingsen - föreläsare på Gothia Kompetens

Katinka VikingsenFörskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av förskoleutveckling i många olika roller – som rektor, handledare och utvecklingsledare. Hon arbetar numera som adjunkt på Uppsala Universitet.

Förskollärare, pedagogista och adjunkt Katinka Vikingsen

Ann-Marie Körling - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Anne-Marie Körling är lärare, tidigare läsambassadör och flitigt anlitad föreläsare med ett särskilt fokus på barns rätt till medbestämmande. Författare av i huvudsak pedagogisk litteratur, bland annat Väck läshungern! (Brombergs Bokförlag) och Från stavfel till stavrätt: genom bokstäver, ord och litteratur.

Foto av Marcus Gustafsson.

Lärare, författare och föreläsare Anne-Marie Körling

Josefin Berg - förskollärare

Josefin Bergär förskollärare på Lillängens förskola i Västerås.

Förskollärare Josefin Berg

Johanna Persson - förskollärare

Johanna Perssonär förskollärare på Lillängens förskola i Västerås.

Förskollärare Johanna Persson

Hanna Walsö - föreläsare på Gothia Kompetens

Hanna Walsö är leg. logoped med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn med språkliga svårigheter i förskole- och skolåldern. Hanna föreläser om språkutveckling, språkstörning och flerspråkighet. Hanna är just nu en del i projektet Språkutvecklande förskola i Linköpings kommun.

Leg. logoped Hanna Walsö

Åsa Lundman - föreläsare på Gothia Kompetens

Åsa LundmanLeg. förskollärare som arbetat som rektor och utbildningssamordnare för flerspråkiga barn i Skellefteå med kompetensutveckling, material och erfarenhetsutbyten mot skola och förskola.

Leg. förskollärare Åsa Lundman

Ulla-Maija Pesola - föreläsare på Gothia Kompetens

Ulla-Maija Pesolaär fil.dr i informatik och har arbetat som forskare och universitetslärare, numera informationssamordnare i Skellefteå med uppdrag att bygga upp förskoleverksamhet på minoritetsspråk.

Fil.dr i informatik Ulla-Maija Pesola

Erika Ekman - föreläsare på Gothia Kompetens

Erika EkmanSVA-lärare i det stadsbidragsfinansierade projektet Bättre språkutveckling i förskolan i Malmö förskoleförvaltning. Erika har en bakgrund inom SFI och SVA på vuxenutbildningen och har undervisat vuxna i både svenska och engelska som andraspråk.

SVA-lärare Erika Ekman

Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Kompetens

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. I snart 20 år har hon föreläst och utbildat i ämnet interkulturell kommunikation inom förskola, skola, sjukvård och på myndigheter.

Religionshistoriker Jeanette Ohlsson Carlborg

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Margareta Öhmanär leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Hon har arbetat många år med pedagogisk-psykologisk konsultation, handledning, föreläsningar och fortbildningsinsatser för pedagoger och föräldrar inom förskola och skola. Hon är författare till flera böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och Låt leken främja språket, båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens.

Foto av Mikael M Johansson.

Leg. psykolog, familjeterapeut och författare Margareta Öhman

Anniqa Sandell Ring - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anniqa Sandell Ring / Juliana Fälldin

Anniqa Sandell Ring är verksam som utvecklingsledare nationellt och i Södertälje kommun och hennes specialområden är svenska som andraspråk, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. Hon är medförfattare till boken "Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken" och författare till den aktuella boken "Mångfaldens förskola - flerspråkighet, omsorg och undervisning".

Foto av Juliana Fälldin.

Utvecklingsledare Anniqa Sandell Ring

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.