Lyssna & Lär – kompetensutvecklande poddar för äldreomsorgen 

I poddbiblioteket för äldreomsorgen kan du välja fritt vilken av utbildningspoddarna du vill lyssna på just nu i din verksamhet. Du kanske vill fördjupa dig i något ämne på egen hand eller skapa teman att arbeta tillsammans med i verksamheten under en period. Poddarna är cirka 20 minuter långa och uppdelade i kortare avsnitt. Till poddarna hör quiz och uppgifter. En podd plus självtest tar cirka 30 minuter. Utbildningsmetoden innebär obegränsade möjligheter att repetera utbildningarna och göra om testen.

Poddarna är i intervjuformat under ledning av journalisten Tomas Johansson.


Det här är Lyssna & Lär-paketet

Biblioteket
Drygt 50 poddutbildningar med tillhörande quiz för lustfyllt lärande. Läs mer om alla poddar i listan längre ner på sidan.

Introducera ny personal och vikarier
Specialanpassade poddar med tillhörande quiz för nyanställd personal och vikarier. Läs mer om det här:

Introducera ny personal

Lyssna & Lär - logotyp

Kontakta oss

...för mer information och offert:
lyssnaochlar@gothiakompetens.se

Ansvarig utgivare är Bo Westerdal:
bo.westerdal@gothiakompetens.se
08-462 26 10

Mer information om Lyssna & Lär

Så drabbar hjärt- och kärlsjukdomar äldre

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland äldre. Du som undersköterska har en viktig roll i att dels upptäcka när något inte står rätt till hos vårdtagaren, dels coacha den äldre till en sund livsstil som kan motverka hjärtkärlsjukdom.

I den här podden berättar Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi, om vad som är bra att känna till rörande hjärt- och kärlsjukdomar bland äldre.

Intervjuar gör som vanligt Tomas Johansson.

 • Afasi – när kommunikationen brister

  Att drabbas av afasi kan upplevas som väldigt dramatiskt. Inte nog med att man förlorar möjligheten att göra sig förstådd, man kan heller inte bearbeta händelsen genom att prata om den. 

  I den här podden berättar logopeden och forskaren Monica Blom Johansson om hur det är att ha afasi och vad det gör med ens identitet när man tappar förmågan att kommunicera med omvärlden. Podden handlar framför allt om vad jag som omsorgspersonal kan göra för att förstå och stötta.

  Syfte
  Att kunna bemöta och stötta vårdtagare med afasi.

  Expert
  Monica Blom Johansson, logoped och universitetslektor, Uppsala universitet.

   

 • Akut förvirringstillstånd

  Ett akut förvirringstillstånd är allra vanligast hos äldre personer och kan uppstå när hjärnan utsätts för påfrestningar som den inte klarar av. Det kan handla om smärta, infektioner eller större operationer, men det kan också handla om enklare saker som sömnbrist eller bristande vätskeintag.

  Ett akut förvirringstillstånd kan pågå under allt ifrån några minuter till flera veckor, då de ofta kommer i skov. För personen som drabbas är det väldigt obehagligt och vissa beskriver det efteråt som att leva i en mardröm. För omsorgspersonal är det viktigt att känna till denna diagnos — hur man upptäcker ett sådant tillstånd, vad man gör när det inträffat och hur man även kan förebygga att det inträffar.

  Syfte
  Att förstå hur ett akut förvirringstillstånd yttrar sig, vad orsaken till att det uppkommer är och vad omvårdnadspersonalen ska göra när du upptäcker tillståndet.

  Expert
  Ewa Stenwall, onkologisjuksköterska och lektor vid Karolinska institutet.

 • Andningsbesvär – så påverkas andningsfunktionen när vi åldras

  Vår förmåga att andas försämras när vi blir äldre. Det gäller alla, och om vi dessutom lider av någon andningsrelaterad sjukdom som KOL eller astma blir det ännu besvärligare. Podden handlar om vad som påverkar andningsfunktionen och vad man som undersköterska kan göra för att underlätta för den som drabbas av nedsatt andningsfunktion.

  Syfte
  Att kunna ge god omvårdnad till vårdtagare med andningsbesvär.

  Expert
  Monica Kjellberg, vårdlärare.

 • Anhöriga

  Anhöriga spelar en viktig roll i äldreomsorgen. Det kan till exempel vara den som själv är gammal och som vårdar och stöttar sin livskamrat eller ett vuxet barn som är kontaktperson. Det kan också vara kamraten som hälsar på. I ditt arbete måste du förhålla dig till anhöriga på ett professionellt sätt. Viktigast av allt i relationen till anhöriga är god kommunikation och ett respektfullt bemötande.

  En podd om personalens samspel med anhöriga och hur man ger anhöriga information, stöd och trygghet. Vidare tas frågan om samtycke upp liksom vikten av att alltid ha vårdtagarens bästa i fokus.

  I den här podden berättar Jessica Holmgren, lektor Mälardalens universitet, om hur anhöriga ska ses som en resurs i vård och omsorgsarbetet och hur man kan agera om det blir en svår situation.

  Syfte
  Att förstå samspelet med anhöriga och kunna ge dem stöd och trygghet.

  Expert
  Jessica Holmgren, lektor Mälardalens universitet.

 • Att bli beroende av hjälp

  Att bli beroende av hjälp innebär stor utsatthet. I podden berättar Christer Gusterman om sin egen situation där han på relativt kort tid gått från att klara sig själv till att behöva hjälp med allt.

  Vårdläraren Monica Kjellberg berättar om hur man kan möta en vårdtagare så att hans eller hennes situation blir så bra som möjligt. “Jag som vårdpersonal har stor makt. Den makten ska man vara medveten om och använda på rätt sätt för att öka livskvaliteten för den som behöver vår hjälp”.

  Syfte
  Att kunna bemöta personer som får behov av hjälp och stöd på ett professionellt sätt.

  Experter
  Christer Gusterman, vårdtagare, och Monica Kjellberg, vårdlärare.

 • Att förebygga fall

  Fallolyckor är mycket vanliga, tre gånger fler avlider i samband med fallolyckor, än i trafikolyckor. Det har bland annat att göra med en rad förmågor som blir sämre när vi åldras.

  Men det finns ändå mycket som jag som omsorgspersonal kan göra för att undvika att fallolyckor inträffar. I den här podden berättar fysioterapeuten Anna Skaring om orsaken till fall och hur man kan jobba just förebyggande. Det kan handla om att upptäcka konkreta riskfaktorer i miljön kring den äldre, men också helhetsperspektivet kring balans, kost, medicinering och muskelstyrka.

  Syfte
  Att som omsorgspersonal bli medveten om risken för fallolyckor bland äldre, vad de beror på, hur man kan arbeta med fallprevention och förhindra att de uppkommer.

  Expert
  Anna Skaring, fysio­tera­peut.

 • Att förebygga och sköta sår

  Att drabbas av sår när man är äldre kan äventyra hela livskvaliteten. Hudens förmåga att läka blir sämre ju äldre vi blir och omsorgspersonalen har en viktig uppgift att upptäcka sår tidigt.

  I den här podden berättar Helene Andersson om vad som är bra att känna till rörande sår, hur sår uppkommer och hur de kan behandlas. Och vad som kanske är det allra viktigaste — hur vi förebygger sår genom att vara observanta på den äldres hud.

  Syfte
  Att få kunskap om vad sår är och hur omsorgen ska ske när en vårdtagare har sår.

  Expert
  Helene Andersson, sjuksköterska och medicine doktor.

 • Att förebygga självmord bland äldre

  Suicid, eller självmord, är nästan alltid resultatet av ett outhärdligt psykiskt lidande. Men självmord går att förebygga. Genom rätt kunskap kan du rädda en människas liv.

  I den här podden berättar överläkaren inom psykiatri Ullakarin Nyberg om hur du kan upptäcka om en vårdtagare mår så dåligt att den faktiskt funderar på att ta sitt liv.

  Äldre män är den grupp människor som löper störst risk för självmord. Därför är det extra viktigt att omsorgspersonal har rätt kunskap för att kunna möta en människa i nöd och även bidra till ett ljusare liv som känns värt att leva.

  Syfte
  Att få kunskap om bemötande av äldre människor som saknar livslust.

  Expert
  Ullakarin Nyberg, överläkare inom psykiatri.

 • Att känna oro, rädsla och skam

  Att uppleva oro eller rädsla för att göra fel på jobbet är inte ovanligt. Det kan drabba de flesta av oss, särskilt när vi står inför något nytt. I den här podden berättar psykologen Beata Terzis om varför oro, rädsla och skam kan drabba oss i arbetslivet.

  Rädsla finns biologiskt i oss människor och är något naturligt, men när vi börjar ägna för mycket tankar åt till exempel rädslan att göra fel, blir snabbt oron belastande för oss. Både privat och i jobbet kan oro drabba oss och i podden berättar Beata vad vi kan göra för att inte känslorna ska börja styra oss i en negativ riktning.

  Syfte
  Att få förståelse för varför man känner rädsla, oro och skam i yrkeslivet, vad det beror på och vad man kan göra för att hantera de känslorna.

  Expert
  Beata Terzis, medicine doktor, neuropsykolog, sakkunnig inom demens och kognition.

 • Att möta anhöriga i sorg

  Som omsorgspersonal kommer man ibland att möta anhöriga som befinner sig i sorg efter en vårdtagare som har dött. Det kan kännas både svårt och olustigt, och man vet aldrig hur människor reagerar i sorg eftersom det är väldigt individuellt.

  Syfte
  Att med Katarina Tingströms hjälp få tips om vad man kan tänka på när man möter människor i sorg.

  Expert
  Prästen och psykoterapeuten Katarina Tingström har över 30 års erfarenhet av sådana möten och har mycket värdefullt att dela med sig av.

 • Att städa professionellt med kunskap

  Städning är viktig för hygien och trivsel. För att städa professionellt och hållbart behöver man veta hur man ska städa.

  Vid städning är det viktigt att känna till hur man arbetar ergonomiskt, hygieniskt och säkert. Det har också stor betydelse hur man planerar sin städning.

  Syfte
  Syftet är att ge en introduktion till professionell städning både i ett privat hem och i ett hem på ett äldreboende.

  Expert
  Christina Holmefalk, utbildare inom professionell städning på företaget Vamos Viajes AB.

 • Att vara ny som vårdtagare

  Att få hemtjänst och flytta in på ett äldreboende är en stor omställning för alla. Podden handlar om hur olika individer reagerar på att bli beroende av hjälp och hur man kan underlätta den förändring det innebär.

  Det är viktigt att respektera den äldre personen och att sätta sig in i de behov som hen har. Ett bra bemötande från omsorgspersonalen är som alltid mycket viktigt.

  Syfte

  • Att få förståelse för vårdtagarens syn på att få hemtjänst och att flytta in på äldreboende.
  • Att belysa hur man kan underlätta anpassningen till att bli beroende av hjälp.


  Expert
  Lotta Burenius, vårdlärare med lång erfarenhet från omsorgen.

 • Basala hygienrutiner inom vård och omsorg

  Uppemot 30 procent av alla vård- och omsorgsrelaterade infektioner kan förebyggas med relativt enkla rutiner. Trots detta är variationerna stora mellan olika vårdavdelningar hur väl man lyckas förebygga infektioner. 

  Basala hygienrutiner gäller både vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Många som får omsorgsinsatser i dag är multisjuka och därmed särskilt utsatta för infektioner. De rör sig ofta mellan sjukvården och omsorgen, vilket innebär risk för smittspridning. De senaste åren har också spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat och blivit vanligare ute i samhället.

  Syfte
  Att kunna hur basala hygienrutiner ska användas i vård och omsorg och på vilket sätt basala hygienrutiner förhindrar smitta och smittspridning.

  Expert
  Lena Sahlqvist, läroboksförfattare, vårdlärare och tidigare patientsäkerhetssamordnare vid Socialstyrelsen.

 • Beröring

  Beröring är livsviktigt för oss människor. Det skapar en tillhörighet och gemenskap. Det frisätter olika hormon som ger en känsla av lugn och tillfredställelse. För äldre kan möjligheten att få beröring vara begränsad, men behovet finns fortfarande där. Därför spelar omsorgspersonal en viktig roll i att bidra med beröring.

  I den här podden berättar Beatrice Jolly Holstad hur beröring kan bli en naturlig del av omsorgen.

  Syfte
  Att förstå hur beröring kan öka äldres välbefinnande.

  Expert
  Beatrice Jolly Holstad, kiropraktor och fysioterapeut.

 • BPSD – Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens

  BPSD omfattar en rad olika symptom som ofta förekommer vid demenssjukom. Det kan handla om hallucinationer, vanföreställningar, rop, skrik och störd dygnsrytm. Det finns ingen ingen generell behandlingsmetod mot BPSD, utan symptomen behöver identifieras, tolkas och ses i sitt sammanhang innan olika åtgärder sätts in.

  Syfte
  Att lära sig hur man kan bemöta vårdtagare som har BPSD.

  Expert
  Moa Wibom, Silvialäkare, registerhållare och verksamhetschef på Kognitiv medicin i Ängelholm.

 • Demenssjukdom, kommunikation och stöd, avsnitt 1

  När någon drabbas av kognitiv svikt och demens påverkas tankeförmågan, beteendet och personligheten. Med god kunskap om kommunikation och med rätt stöd till förlusten av förmågor blir det lättare både för dig som omvårdnadspersonal och för den demenssjuka.

  I den här podden berättar psykologen Jane Cars hur du som personal kan bemöta och kommunicera med en vårdtagare som drabbats av demens. I den första av två poddar fokuserar Jane på hur den demenssjuka förändras på olika sätt och hur jag som personal kan underlätta livet för vårdtagaren.

  Syfte
  Att få kunskap om kommunikation och jagstödjande förhållningssätt vid demenssjukdom.

  Expert
  Jane Cars, geropsykolog och före detta chefpsykolog på Rosenlunds geriatriska klinik i Stockholm. Författare till flertalet böcker om kommunikation vid kognitiv svikt och demenssjukdom.

 • Demenssjukdom, kommunikation och stöd, avsnitt 2

  Att drabbas av demens innebär ett hårt slag mot en människas känsla av självständighet. Som personal kan man göra mycket för att stödja de förmågor som inte längre fungerar.

  I den här podden berättar psykologen Jane Cars vad du som personal kan göra konkret för att öka välbefinnandet hos den du vårdar. Hon tar bland annat upp vikten av att undvika stressiga situationer och få den demenssjuka att utföra så många sysslor som hen har kapacitet till.

  Syfte
  Att få kunskap om kommunikation och jagstödjande förhållningssätt vid demenssjukdom.

  Expert
  Jane Cars, geropsykolog och före detta chefpsykolog på Rosenlunds geriatriska klinik i Stockholm. Författare till flertalet böcker om kommunikation vid kognitiv svikt och demenssjukdom.

 • Det naturliga åldrandet

  Att bli äldre innebär förändringar i kropp och själ. Det påverkar oss både fysiskt, psykiskt och socialt. Men att bli gammal är ingen sjukdom. Därför är det viktigt att kunna skilja på tecken som följer det naturliga åldrandet i motsats till sjukdom. 

  I den här podden berättar vårdläraren Monica Kjellberg om vilka fysiska, psykiska och sociala förändringar som kan följa med åldern och vad man som undersköterska kan göra för stötta vårdtagaren. ”Ingen i vården och omsorgen står så nära den äldre som undersköterskan. Den rollen är otroligt viktig”, säger Monica Kjellberg.

  Syfte
  Att förstå hur det normala åldrandet förändrar kroppens funktioner.

  Expert
  Monica Kjellberg, vårdlärare.

 • Ensamhet bland äldre, del 1

  Det finns olika sorters ensamhet. Det som vi oftast tänker på är när man inte har några människor omkring sig. Men det kan också röra sig om en känsla av ensamhet, trots att man befinner sig mitt i ett sammanhang som t ex på ett särskilt boende. Det kallas för existentiell ensamhet.

  Det som är viktigast att fånga upp för oss inom äldreomsorgen, är den ofrivilliga ensamheten. För om den pågår för länge så kan den få allvarliga konsekvenser på hälsan.

  I den här podden berättar psykologen Beata Terzis om vilka symtom som kan kopplas till känslan av ensamhet och vad jag som personal kan göra för att stötta människor som upplever ensamhet.

  Syfte
  Att beskriva vad ensamhet hos äldre är, hur olika individer upplever ensamhet, hur man bemöter och stödjer både frivilligt och ofrivilligt ensamma personer.

  Expert
  Beata Terzis, medicine doktor, neuropsykolog, sakkunnig inom demens och kognition.

 • Ensamhet bland äldre, del 2

  Många äldre som har stöd av omsorgen upplever ensamhet. Den här podden handlar om vad jag inom omsorgen kan göra för att förebygga ensamhet bland äldre med målet att öka välbefinnandet.

  Alla människor har ett behov av social samvaro och även aktiviteter. Men det behöver inte innebära att alla vill delta i organiserade händelser som sittgympa eller annat i grupp. Spontana aktiviteter helt utan krav på prestation kan vara lika viktiga och uppskattade. Det kan till exempel vara enkla vardagsaktiviteter som på olika sätt aktiverar hjärnan och kroppen. Återhämtning efter aktiviteter är också mycket viktigt när man inte gör någonting alls utan bara slappnar av. 

  Syfte
  Syftet är att få förståelse för känslan av ensamhet, hur man kan göra för att lindra ensamheten och betydelsen av rätt upplagda sociala aktiviteter inom omsorgen.

  Expert
  Beata Terzis, medicine doktor, neuropsykolog, sakkunnig inom demens och kognition.

 • Etiska dilemman vid kognitiv svikt

  Att arbeta med personer med kognitiv nedsättning ställer höga krav på mig som personal. Det är inte alltid givet vilka beslut vi bör ta för någon annans räkning, vårdtagaren har ju självbestämmanderätt.

  Att förstå en människas situation och utsatthet är en förutsättning för att hjälpa henne eller honom på bästa sätt. Orsaken till att en vårdtagare till exempel säger nej till att duscha kan helt enkelt bero på att hon behöver mer stöd i den processen. Där har jag som personal en unik möjlighet att hjälpa till på olika konkreta sätt. Det gör det lättare för den här människan att göra rätt val.

  En podd om olika sätt att hjälpa vårdtagare att göra de rätta valen.

  Syfte
  Att få kunskap om och hantera etiska dilemman vid omsorg av personer med kognitiv svikt.

  Expert
  Beata Terzis, medicine doktor, neuropsykolog, sakkunnig inom demens och kognition.

 • Hantera hot och våld

  Bland äldre finns en ökad risk för hot och våld. Omsorgspersonal har ett extra ansvar att vara uppmärksam på signaler om hot och våld, oavsett om de sker inom en nära relation, mellan vårdtagare eller gentemot personal.

  I den här podden berättar Ingrid Hjalmarsson på Äldrecentrum om vilka former att våld som kan förekomma och hur de kan förebyggas. Hot och våld i nära relationer kan också handla om icke-fysiskt våld.

  I del två av programmet berättar ambulanssjukvårdaren Oskar Lindberg hur man kan förebygga och hantera situationer där jag som personal känner mig hotad, och vikten av att följa upp sådana situationer.

  Syfte
  Att bli lyhörd för signaler som kan tyda på att våld förekommer eller riskerar att förekomma och att veta hur man ska agera.

  Experter
  Ingrid Hjalmarsson, Äldrecentrum, och Oskar Lindberg, ambulanssjukvårdare.

 • Hjälp med personlig hygien

  Att få hjälp med sin personliga hygien kan vara förknippat med en känsla av utsatthet. Men med rätt kunskap och känsla kan den situationen till och med vändas till en fin stund. Det säger vårdläraren Monica Kjellberg som i den här podden delar med sig av sina bästa tips för att skapa trygghet och en bra känsla hos den människa vi ska hjälpa.

  Hur arbetar man stödjande utan att ta över? Vad ska man tänka på om man är två som jobbar tillsammans. Och i vilken mån behöver vi ta hänsyn till genusfrågor och kulturella aspekter i olika arbetsmoment? De frågorna och många andra svarar Monica Kjellberg på i denna podd.

  Syfte
  Att med ett gott bemötande och respekt för vårdtagarens integritet, kunna hjälpa till med personlig hygien.

  Expert
  Monica Kjellberg, vårdlärare.

 • Hjälp med på- och avklädning

  I den här podden pratar vi dels om hur man planerar inför en på- eller avklädning, dels hur man sedan utför själva momentet på bästa sätt. För det är mycket att tänka på om en påklädningsprocedur ska bli smidig och behaglig för vårdtagaren.

  Dessutom kan det här momentet innebära en fin stund tillsammans, snarare än något som görs av bara farten och som i värsta fall kan upplevas som integritetskränkande. Vårdläraren Monica Kjellberg bjuder på tips för en bra på- och avklädning.

  Syfte
  Att kunna hjälpa vårdtagaren med av- och påklädning på ett smidigt och respektfullt sätt.

  Expert
  Monica Kjellberg, vårdlärare.

 • Hjälpmedel inom äldreomsorgen

  Vilka hjälpmedel finns det och vem ansvarar för att de både används och sköts om? I den här podden berättar arbetsterapeuten Eva-Lena Rindahl om vad jag som personal behöver känna till rörande hjälpmedel och vilket stöd hjälpmedlen kan ge mig och vårdtagaren i vardagen.

  Det händer mycket på hjälpmedelsfronten och det viktiga är att våga fråga om man känner sig osäker. En lärdom som Eva-Lena delar med sig av, är att hjälpmedel kan vara direkt avgörande för att jag som personal ska kunna undvika arbetsskador på sikt. Att jobba rätt och systematiskt med hjälpmedel är viktigt, både för personalen och vårdtagare.

  Syfte
  Att få kunskap om vilka hjälpmedel som finns för personer inom äldreomsorgen som har funktionsnedsättningar, hur dessa hjälpmedel ska användas och skötas.

  Expert
  Eva-Lena Ringdahl, arbetsterapeut.

 • Hörselnedsättning

  Många äldre har hörselnedsättning men många vet inte om att de är drabbade. Podden beskriver vad vi kan göra i vardagen för att underlätta för de som lever med hörselnedsättning och vilka hjälpmedel som finns.

  Hörselnedsättning kan leda till isolering, depression och även påskynda demenssjukdom. Vård- och omsorgspersonal spelar en mycket viktig roll för att dels upptäcka en hörselnedsättning, dels ge stöd i vardagen. I den här utbildningspodden berättar Maud Holmberg från Hörselskadades Riksförbund om enkla knep som kan förbättra kommunikationen avsevärt och i förlängningen öka livskvaliteten för den äldre.

  Syfte
  Att få kunskap om hörselnedsättning, vilka hjälpmedel som finns och hur man talar och bemöter de som lever med nedsatt hörsel.

  Expert
  Maud Holmberg, Hörselskadades Riksförbund.

 • Hövlighet

  En god relation bygger på att båda parter känner sig respekterade. Den här podden handlar om hövlighet, vad man behöver tänka på i relationen gentemot vårdtagare, anhöriga och medarbetare

  Hövlighet skulle man kunna beskriva som just gott bemötande av andra människor. I slutänden handlar det också om bra kommunikation. Det är alltså ok att ta upp även obekväma saker om det görs på ett adekvat och respektfullt sätt. 

  I den här podden talar organisationskonsulten Annmarie Palm om vikten av hövlighet gentemot andra, men även att själv känna sig respekterad och därmed inte acceptera dåligt bemötande.

  Syfte
  Att få kunskap om hur hövlighet påverkar relationen mellan människor och hur hövlighet kan bidra till en positiv känsla.

  Expert
  Annmarie Palm, organisationskonsult.

 • IBIC (individens behov i centrum) – för en individanpassad omsorg

  De flesta kommuner i Sverige har beslutat att införa IBIC. I den här podden ger Katarina Talts en övergripande förståelse för vad det innebär både för dig som arbetar inom omsorgen och för vårdtagaren.

  I podden berättar Katarina bland annat hur de gemensamma begreppen som kallas ICF används av alla i kedjan från handläggare till utförare för att tydligt ge en individanpassad omsorg. Inom ICF finns bland annat 11 olika livsområden, ett slags rubriker som ringar in olika delar av en människas behov i livet. Tanken är att man genom olika områden som finns inom ICF ska kunna se vilka behov och förmågor som personen har och anpassa insatserna därefter.

  Syfte
  Att få en orientering om IBIC och hur fokus på individens behov i centrum ska gälla från handläggarens beslut om omsorg till utförarens arbete med individen.

  Expert
  Katarina Talts, verksamhetsutvecklare och processledare i IBIC.

 • Kulturella möten

  Människor formas av den kulturella bakgrunden. Oavsett vilket land vi kommer ifrån, om vi är uppvuxna i stad eller på landsbygd, om vi är unga eller äldre, så kommer det påverka hur vi ser på världen.

  I den här podden berättar Ann Johansson Olsson på Transkulturellt Centrum om vad man kan tänka på vid mänskliga möten som går utöver kulturella gränser. Det är inte ovanligt att personal inom äldreomsorgen har en utländsk bakgrund, och vårdtagare är födda i Sverige. Samtidigt blir det allt vanligare med vårdtagare som har en annan kulturell bakgrund än den svenska.

  Vi kan omöjligtvis bli experter på alla kulturer, men vi kan bli kulturellt lyhörda vilket räcker långt. Mötet mellan två personer med olika kulturella bakgrunden kan dessutom bli en stor tillgång.

  Syfte
  Att bli uppmärksam på vad kulturella olikheter kan innebära i vård- och omsorgsarbetet.

  Expert
  Ann Johansson Olsson, sjuksköterska på Transkulturellt Centrum.

 • Lagar och förordningar i vård och omsorg

  Vård och omsorg i Sverige styrs av lagar och förordningar. De är till för att stärka patienternas ställning och garantera en god och säker vård och omsorg. I podden berättar Beatrice Nordebrink, jurist inom social omsorg, om de vanligaste lagarna.

  Lagarna styr även vilka rättigheter en vårdtagare har. Det är viktigt att som anställd inom vård och omsorg känna till vilka lagar och förordningar som finns och hur man arbetar för att följa dem.

  Syfte
  Att känna till hur verksamheten inom vård och omsorg styrs av lagar och förordningar och hur arbetet inom omsorgen påverkas av dem.

  Expert
  Beatrice Nordebrink, jurist inom social omsorg.

 • Lågaffektivt bemötande vid kognitiv svikt

  Hur bemöter man en vårdtagare som förlorat sin impulskontroll? Vad beror en förändrad impulskontroll på och hur kan jag som personal förebygga att det leder till otrevliga situationer? I den här podden berättar Beata Terzis, medicine doktor och sakkunnig inom demens och kognition om just detta.

  Nyckeln är ett adekvat bemötande. Det vill säga ett bemötande som utgår ifrån vårdtagarens perspektiv och behov. Om någon är arg, ledsen eller aggressiv finns det ofta en anledning till det. Genom att lära känna vårdtagaren kan man bättre anpassa sitt bemötande och därmed skapa en god och trygg stämning. Det är viktigt både för vårdtagaren och för personalen.

  Syfte
  Att få kunskap om orsaken till att en person med kognitiv svikt förlorar sin impulskontroll, hur man förebygger och hur man handlar om situationen uppkommer.

  Expert
  Beata Terzis, medicine doktor, neuropsykolog, sakkunnig inom demens och kognition.

 • Munhälsan påverkar livskvalitén

  Ju äldre man blir och ju mindre man kan sköta sin mun själv, desto mer problem kan man få. Att vara beroende av hjälp med munhygien innebär en utsatthet för vårdtagaren.

  Det är inte helt lätt att utföra munhygien på en annan person. Därför kan det vara bra att få tips av experter inom området, nämligen tandvården. I den här utbildningspodden ger tandvårdsläraren och tandhygienisten Madeléne Joelson goda råd kring vad man som vård- och omsorgspersonal ska tänka på.

  Syfte
  Att få kunskap om en äldre människas munhåla och hur man praktiskt utför munvård.

  Expert
  Madeléne Joelson, tandvårdslärare och tandhygienist.

 • Musik inom omsorgen

  Musik kan ha en otrolig kraft som omvårdnad av äldre människor. Musiken får oss att minnas och känna. Podden handlar om hur musik på bästa sätt kan användas inom omsorgen.

  Musiken stärker vår självkänsla och identitet, vilket är viktigt inte minst på ålderns höst. Musiken kan också stärka relationen mellan mig som personal och den person jag tar hand om.

  Rent praktiskt kan också musik underlätta de dagliga rutinerna på ett äldreboende eller i hemtjänsten.

  Syfte
  Syftet med podden är att ge ökad kunskap om betydelsen av musik för social stimulans och för god omsorg.

  Expert
  Katarina Lindblad, musikpedagogen som också är sångerska, musikterapeut, socionom och forskar i musikvetenskap.

 • Måltiden

  Många äldre får sämre aptit. Det kan finnas många orsaker till det och risken är att en ond spiral startar där hälsan försämras successivt på grund av undernäring. Samtidigt finns det goda möjligheter att göra måltiden till dagens höjdpunkt för många äldre. Det menar dietisten Anneli Byström som föreläst och skrivit en bok i ämnet. Här delar hon med sig av sina bästa tips för hur måltiden kan bli nyckeln till så väl bättre hälsa som ökad livskvalitet på ålderns höst.

  Syfte
  Att förstå på vilket sätt god och näringsrik mat påverkar hälsa och välbefinnande hos gamla.

  Expert
  Anneli Byström, dietist.

 • Nationell värdegrund inom äldreomsorgen

  Vad innebär egentligen integritet, självbestämmande och värdigt liv i praktiken? Hur ska jag som personal tänka kring vårdtagarens rätt till självbestämmande om den inte själv är kapabel att ta beslut? Det här är kniviga etiska frågor inom äldreomsorgen som sällan har givna svar.

  Klart är att den är äldres behov alltid ska stå i centrum. I podden intervjuas Erik Blennberger om kring rätten till ett värdigt liv och de dilemman som kan uppstå i vardagen när personal kan behöva ta egna beslut för andras räkning.

  Syfte
  Att få kunskap om socialtjänstlagens nationella värdegrund med etik, integritet och rätten till ett värdigt liv.

  Expert
  Erik Blennberger var fram till sin död 2018 professor i etik på Ersta Sköndals högskola där han bland annat arbetade med tillämpad etik i socialpolitik och socialt arbete.

 • Naturens betydelse för människan

  Att vistas i naturen ökar många människors känsla av livskvalitet. Den här podden handlar om hur vi kan hjälpa vårdtagare att komma i kontakt med naturen den dag man inte längre av egen kraft har möjlighet till det.

  För personalen handlar det om att stimulera vårdtagarens alla sinnen för att nå det hen varit med om och uppskattat i naturen under sitt liv. Trädgårdsmästare och inspiratör Ulla Friberg berättar om hur man bland annat kan ta med sig naturens olika element för att känna, dofta och prata om årstider, minnen och annat som förknippas med natur.

  Syfte
  Att få kunskap om naturens betydelse för människor och hur äldre inom omsorgen kan få tillgång till natur oavsett rörelseförmåga, sinnenas funktion och förmågan att själv be om det.   

  Expert
  Ulla Friberg, trädgårdsmästare.

 • Nya kolleger

  Alla har vi varit nya på jobbet och förmodligen har vi ännu oftare välkomnat en ny kollega. Det är en process som berör alla i arbetslaget.

  En genomtänkt introduktion spelar stor roll för hur väl den nya kollegan kommer in i personalgruppen och i arbetet. Dessutom blir en god introduktion en kvalitetssäkring där vi förankrar att alla jobbar mot samma mål och med samma metoder.

  I den här podden berättar Beatrice Jolly Holstad om vad man ska tänka på när vi välkomnar en ny kollega.

  Syfte
  Att kunna introducera och ta hand om nya kolleger.

  Expert
  Beatrice Jolly Holstad, kiropraktor och verksamhetschef.

 • När det oväntade händer

  Kan jag förbereda mig på det oväntade? Hur kommer jag att reagera när jag kommer till en vårdtagare som har fått stroke, brutit lårbenshalsen eller dött? I den här podden berättar överläkare Christina Littke vad man ska tänka på när det oväntade händer. Christina berättar om olika händelser som kan inträffa och hur man ska agera för att tackla situationen på bästa sätt.

  Syfte
  Att känna trygghet och kunna agera när det oväntade inträffar.

  Expert
  Christina Littke, överläkare.

 • När magen och tarmen sänker livskvalitén

  Överläkare Rikard Svernlöv berättar om de konsekvenser som mag- och tarmproblem kan få. Att ens prata om detta kan kännas skamligt och problemen kan överskugga hela livskvaliteten. Därför är det viktigt för mig som personal att känna till problematiken och vad jag kan göra för att underlätta och skapa trygghet för den som jag tar om hand. Rikard Svernlöv ger här flera handfasta tips att ta med sig i arbetet.

  Syfte
  Att få kunskap om mag- och tarmproblem som ofta drabbar äldre.

  Expert
  Rikard Svernlöv, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

 • Omsorg vid diabetes

  Minst 450 000 av alla svenskar har diabetes och sjukdomen blir allt vanligare. Många vårdtagare inom omsorgen har sjukdomen då diabetes är vanligare bland äldre personer.

  Det finns många viktiga uppgifter för personalen för att sjukdomen ska kunna skötas på bästa sätt. Hur ska kosten och måltiderna se ut? Hur håller jag koll på blodsockret och vad gör jag om blodsockret blir högt eller lågt? Hur kan jag se om det blir en akut situation och vad gör jag?

  De här frågorna och många fler svarar Cajsa-Lena Vennström på.

  Syfte
  Att få kunskap om vad diabetes är och kunna ge god omsorg till personer med diabetes.

  Expert
  Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

 • Palliativ vård, med Anette Alvariza

  När en gammal eller sjuk människa befinner sig i livets slutskede behöver vård- och omsorgspersonal agera annorlunda från den vanliga vården och omsorgen. Det primära är att kunna ge god och lindrande vård med respekt för individen och de anhöriga.

  I den här podden berättar professor Anette Alvariza om vad palliativ vård innebär och vad du ska tänka på när du möter en vårdtagare i den situationen. För även om döden kan vara nära, så är det livet som ska bejakas inom den palliativa vården.

  Syfte
  Lär dig bejaka livet inom den palliativa vården, i den viktiga kontakten med vårdtagaren.

  Expert
  Anette Alvariza, professor i palliativ vård, leg. specialistsjuksköterska och ämnesföreträdare i forskarutbildning.

 • Palliativ vård, med Britten Askestad

  När en gammal eller sjuk människa hamnar i livets slutskede behöver vård- och omsorgspersonal börja agera annorlunda från den vanliga vården och omsorgen. God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar som ringar in hur den döende ska behandlas, men även vad jag som personal ska tänka på.

  I den här utbildningspodden berättar Britten Askestad, utvecklingsledare på Äldrecentrum, om de fyra hörnstenarna och vad de konkret betyder för vård- och omsorgspersonal.

  “Undersköterskor är patientens förlängda arm och spelar en oerhört viktig roll”, säger Britten Askestad.

  Syfte
  Ge kunskaper om fysiska och psykiska förändringar vid livets slut och hur patienter i livets slutskede vårdas på bästa sätt.

  Expert
  Britten Askestad, utvecklingsledare på Äldrecentrum.

 • Parkinsons sjukdom

  Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som huvudsakligen drabbar personer över 55 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har sjukdomen.

  Sjukdomen innebär att nervceller, som tillverkar signalsubstansen dopamin, långsamt försvinner. Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra och när det blir för lite dopamin i hjärnan kan symtom som skakningar i kroppen och långsamma rörelser uppträda.

  I den här podden berättar forskningssjuksköterskan Monica Scharfenort om Parkinson och vad jag som undersköterska kan göra för att underlätta livet för den som lider av sjukdomen.

  Syfte
  Att kunna ge vårdtagare med Parkinsons sjukdom god omvårdnad.

  Expert
  Monica Scharfenort, forskningssjuksköterska, Skånes universitetssjukhus.

 • Psykisk ohälsa hos äldre

  Vad innebär egentligen begreppet psykisk hälsa och psykisk ohälsa och vilka kan symptomen vara? För mig som omsorgspersonal är det av yttersta vikt att vara uppmärksam på olika symptom som kan tyda på psykisk ohälsa, så att vårdtagaren kan få rätt hjälp.

  Det finns många termer som används i sammanhanget, och ibland på ett felaktigt sätt. Till exempel skillnaden mellan att “må dåligt” och att lida av psykisk ohälsa. Att må dåligt, såsom att känna oro och nedstämdhet i stunden, kan bero på vanliga och helt normala känsloyttringar, medan psykiska besvär är mer ett ihållande tillstånd. 

  Det finns också möjlighet att förebygga psykisk ohälsa med ganska enkla åtgärder. Det kan handla om fysisk aktivitet, socialt umgänge och att hålla hjärnan igång på olika sätt. Även sömn och mat har en positiv inverkan på välmående.

  Syfte
  Syftet med podden är att få förståelse för vad psykisk hälsa innebär, vilka konsekvenser det får för äldre personer som lider av psykisk ohälsa och vad vi kan göra för att stödja dem.

  Expert
  Beata Terzis, medicine doktor, neuropsykolog, sakkunnig inom demens och kognition.

 • Psykisk ohälsa bland äldre – så kan du agera

  Det är inte alltid lätt att förstå och upptäcka att en person lider av psykisk ohälsa. Den här podden har fokus på hur man kan agera om man misstänker att en vårdtagare inte mår bra psykiskt. 

  En grundläggande åtgärd kan till exempel vara att våga fråga och sedan lyssna. Genom att lyssna utan att själv komma med synpunkter kan känslan av förtroende och hopp öka hos den drabbade personen. Det kan i sin tur öka viljan att ta emot den hjälp som vården och omsorgen kan erbjuda. 

  Dessvärre är det inte ovanligt att man undviker att prata om sin egen psykiska hälsa eftersom det är stigmatiserat. Därför är det desto viktigare att jag som undersköterska iakttar, dokumenterar och för detta vidare så vårdtagaren kan få hjälp.

  Syfte
  Att få förståelse för vad psykisk ohälsa innebär, hur det yttrar sig och hur du som omsorgspersonal ska agera.

  Expert
  Beata Terzis, medicine doktor, neuropsykolog, sakkunnig inom demens och kognition.

 • Samtalsmetodik, så skapar du värdefulla samtal med vårdtagaren

  Goda samtal är viktiga för alla människor, särskilt när man på ålderns höst ofta är mer isolerad än man varit tidigare i livet. Samtal kan bryta känslan av ensamhet, skapa kontakt och tillhörighet med andra människor, och inte minst göra att man känner sig uppskattad och behövd som den man är.

  I den här podden berättar samtalsterapeuten Gunilla Jarkman Björn om vad man kan tänka på för att öppna upp för samtal med vårdtagaren. Vad kan man prata om? Hur hanterar jag tunga ämnen som kan komma upp om den äldre är nedstämd eller ledsen? Hur avslutar jag ett samtal på ett respektfullt sätt när jag måste gå vidare? Det är exempel på frågor som du får svar på i den här podden.

  Syfte
  Att skapa god kontakt med vårdtagarna genom samtal.

  Expert
  Gunilla Jarkman Björn, med. dr i psykiatri och samtalsterapeut.

 • Smärta hos vårdtagare inom omsorgen

  Många äldre lider av smärta av olika slag men kan inte alltid berätta vad det handlar om. Att upptäcka smärta kan också vara svårt för omvårdnadspersonal, men med rätt kunskap och uppmärksamhet finns goda möjligheter att både upptäcka och behandla smärta.

  I den här podden berättar universitetslektor Christina Karlsson om vilka olika typer av smärta det finns, och framför allt, hur jag som personal kan bemöta äldre som har smärta.

  Syfte
  Att kunna känna igen olika uttryck för smärta och kunna bemöta äldre vårdtagare som har smärta.

  Expert
  Christina Karlsson, universitetslektor vid Örebro Universitet.

 • Social dokumentation

  Ditt arbete innebär inte bara att ge vård och omsorg, du ska också dokumentera. Den sociala dokumentationen är ett viktigt arbetsverktyg som ger information om det stöd som vårdtagaren ska ha. När du dokumenterar får personal som avlöser dig, betydelsefull information om vårdtagaren.

  Vad är en genomförandeplan, vilka lagar styr social dokumentation, vad ska dokumenteras, varför och hur ska man uttrycka sig? I den här podden är det Christina Embretsen, kvalitetschef på ett omsorgsföretag, som ger dig svaren.

  Syfte
  Att förstå vikten av social dokumentation.

  Expert
  Christina Embretsen, kvalitetschef.

 • Stress

  Känslan av stress är lika gammal som människan. För tusentals år sedan hjälpte den oss att känna igen hot och fly från exempelvis vilda djur. Idag är det helt andra saker som utlöser stress. Det kan handla om oro för hur man ska hinna med sin arbetsdag eller osäkerhet kring hur man ska utföra sina arbetsuppgifter. 

  Så stress är något som drabbar oss alla, både på jobbet och i övriga livet. Men det finns goda möjligheter att både förhindra och hantera stress, så att den inte blir skadlig för oss. I den här podden berättar läkaren Maria Norenberg Wessman vad man kan tänka på under en dag på jobbet, och även hur man ser till att få ordentlig återhämtning på fritiden.

  Syfte
  Att kunna förebygga och hantera stress.

  Expert
  Maria Norenberg Wessman, allmänläkare.

 • Synförändringar hos äldre

  Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Att bli äldre innebär att synen kommer att försämras och det kommer också att påverka vår vardag. Det rör sig ofta om naturliga synnedsättningar på grund av åldrande, men det kan också handla om ögonsjukdomar som kan vara bra att känna till för omsorgspersonal.

  I den här podden berättar professor och överläkare Jan Ygge om hur synnedsättningar av olika slag påverkar den äldre och vad personal inom äldreomsorgen kan göra för att underlätta livet för den som behöver vår hjälp.

  Syfte
  Syftet är att öka kunskapen om synnedsättningar och synförändringar hos äldre och hur man kan stötta vårdtagare som har synnedsättningar.

  Expert
  Jan Ygge, professor och överläkare vid KI och St. Erik Eye Hospital.

 • Så skapar vi ett gott arbetsklimat

  Alla vill vi ha ett arbete där vi trivs och utvecklas. Men hur skapas ett sådant klimat? Podden handlar om hur den enskilda medarbetaren kan bidra till en bra stämning på arbetsplatsen och vilka mekanismer som styr hur bra gruppen kommer att fungera för att få ett gott resultat.

  Syfte
  Att känna till hur medarbetaren och arbetsgruppen tillsammans kan bidra till ett bra arbetsklimat.

  Expert
  Organisationskonsulten Grazyna van de Voorde.

 • Tillit och respekt

  Att vara beroende av andra människors hjälp kan ibland upplevas som otryggt och utlämnande. I sådana situationer är det avgörande att man känner tillit och förtroende för sina medmänniskor, berättar professorn Tomas Brytting.

  Den här podden handlar om vilka mekanismer som ligger bakom tillit. Vad kan jag som personal och medarbetare göra för att inge förtroende och i förlängningen förtjäna respekt. Tomas Brytting talar om ett antal kriterier som jag kan arbeta med och som bidrar till att andra får förtroende för mig. Om jag lyckas med det så talar mycket för ett fint möte, två människor emellan.

  Syfte
  Syftet med podden är att öka medvetenheten om respekt och tillit mellan medmänniskor.

  Expert
  Tomas Brytting, professor i organisationsetik.

 • Vardagsaktiviteter

  Hur skapar man ett meningsfullt liv för en äldre person som inte längre kan styra sin egen tillvaro och är helt beroende av andras hjälp? Professorn och överläkaren i geriatrik, Jan Marcusson, menar att detta är fullt möjligt och att det dessutom blir en “win win situation” för den äldre och för personalen.

  Om man lyckas med de tre nycklarna mat, fysisk aktivitet och ett socialt innehåll, så är man en bra bit på vägen. Den äldre kommer att må bättre och även klara sig mer på egen hand, samtidigt som det blir roligare att jobba för personalen.

  I den här podcasten utvecklar Jan Marcusson sitt resonemang och tipsar om konkreta saker i vardagen som man kan göra för att få den äldre mer aktiv.

  Syfte
  Att få kunskap om hur aktiviteter i vardagen förbättrar hälsan för äldre och hur de kan genomföras på ett enkelt sätt.

  Expert
  Jan Marcusson, professor och överläkare i geriatrik.

 • Yrsel hos äldre

  Yrsel och balansproblem är vanliga hos äldre, men behandling och träning kan ge hjälp. I vissa fall kan yrsel ge anledning att hissa varningsflagg. Den här podden handlar om äldres särskilda problematik med yrsel.

  I podden intervjuas Mikael Karlberg, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar. Mikael har många år forskat och arbetat med patienter som lider av yrsel och balansrubbningar.

  Syfte
  Du ska få kunskap hur yrsel påverkar äldre och vilka tecken som ska uppmärksammas.

  Expert
  Mikael Karlberg, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar på Skånes universitetssjukhus.

 • Äldre och alkohol

  Hur påverkar alkohol en äldre människa jämfört med en yngre? Hur kan jag som personal hantera situationer som uppstår där vårdtagaren vill dricka, trots att läkaren rekommenderat att avstå? Och stämmer det att ett glas rött vin om dagen kan ha hälsofrämjande effekter? Frågorna som uppstår kring vårdtagare och alkoholkonsumtion är många och inte helt lätta att veta svaren på. Överläkare Charlotte Skoglund reder ut begreppen.

  Syfte
  Att kunna hantera alkoholrelaterade arbetssituationer.

  Expert
  Charlotte Skoglund, överläkare.

 • Äldres sexualitet – hälsa, rättigheter och njutning

  Sexuell lust och behov av närhet är något vi har med oss genom hela livet. Äldre personer har fortsatt behov av sex och närhet, trots ålder och eventuella sjukdomar.

  Men fördomarna är många och obekväma situationer kan lätt uppstå för äldreomsorgens personal. Forskare efterlyser en öppen dialog kring åldrande och sexualitet som kan leda till en kompetenshöjning inom vård och omsorg.

  Syfte
  Att du som undersköterska ska lära dig att stärka vårdtagarens sexuella hälsa, samtidigt som du själv känner dig trygg och bekväm i din yrkesroll.

  Expert
  Suzann Larsdotter, auktoriserad sexolog och sjukhuskurator.

 • Äldres sömn

  Sömnen försämras med åldern. Detta är något som måste tas på stort allvar för personal som vårdare äldre. Sömnbrist kan ha en effekt som påminner om Alzheimers sjukdom och leda till förvirring. För lite sömn kan också förvärra demens.

  Förutom att själva åldern gör det svårare att sova, finns en rad yttre faktorer som påverkar sömnen. Ljus och aktivitet på dagen, lugn och mörker på natten, är exempelvis ett bra måtto. Om den äldre inte får tillräckligt med dagsljus, kan det sätta den biologiska klockan ur spel och därmed försämra sömnen.

  Torbjörn Åkerstedt berättar i denna podd om vikten av sömn för äldre och ger handfasta tips på hur man som personal kan främja sömnen hos den man vårdar.

  Syfte
  Att ge kunskap om sömn och sömnstörningar hos äldre människor och vad som kan underlätta god nattsömn.

  Expert
  Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi, Karolinska Institutet.

Mer information om Lyssna & Lär

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till området Äldreomsorg.