Förskolan ska arbeta aktivt med jämställdhet

Men långt ifrån alla gör det. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning uppger tre av fyra förskolor att de inte har tillräcklig kompetens att, på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet, kunna utföra jämställdhetsuppdraget. Men hur kan förskolan arbeta för att ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller?

Vi frågade Lisa Andersson Tengnér, genuspedagog, och Mia Heikkilä, docent i pedagogik, vad som krävs för att fler förskolor ska kunna uppfylla jämställdhetsuppdraget.

– För det första måste personalen diskutera och "älta" vad som är jämställdhetsuppdraget och bryta ner det tillsammans. Det finns en hel del forskning, artiklar och erfarenheter från förskolor idag som man kan utgå ifrån för att fördjupa sitt förhållningssätt runt kön. Där vill vi, med vår bok, vara ett bidrag till detta gemensamma reflektionsarbete, säger de och refererar till sin nya bok Arbeta med jämställdhet i förskolan – med normmedveten pedagogik.

– Man behöver inte läsa allt som finns och vi tänker att vår bok räcker långt. Såklart krävs det också en chef som möjliggör uppdraget, ser till att det finns tid för kunskapshöjning och som stöttar utvecklingsarbetet så att det inte ebbar ut.

De understryker att lika villkor mellan könen, och att individer inte begränsas utifrån könstillhörighet, är viktigt överallt, hela tiden, oavsett ålder.

– Det är en rättighet som alla inom hela utbildningssystemet ska se till infrias.

Varför är det så svårt att få till jämställdhetsarbetet i förskolan?
– Det kan bero på att det är många områden som ska in och ”genomsyra all verksamhet” som det brukar heta. Det kanske är för övergripande och för abstrakt i vissa fall och man har svårt att veta hur man gör när man gör ”rätt”. Det kan också handla om att man tänkt att man arbetat med jämställdhet länge och glömt att det är ett område som behöver utvecklas och förändras över tid. Eller så har man bytt personal och tagit för givet att alla kan jämställdhetsfrågorna och glömt bort att ha kontinuerliga reflektioner kring området.

Hur tycker ni att det ser ut med jämställdhetsarbetet i förskolorna idag?
– Vi tror att det är väldigt olika. En del förskolor har kommit en bit och några kanske behöver ny energi till arbetet. Brist på jämställdhet ser annorlunda ut idag än det gjorde för säg en tio år sedan, så arbetet idag behöver också se annorlunda ut än det gjorde då. 

Varför har ni skrivit boken Arbeta med jämställdhet i förskolan?
– Vi har länge utbildat och handlett förskolepersonal om genus, jämställdhet och normkritiskt förhållningssätt. Nu vill vi bidra med en bok med alla exempel och erfarenheter vi gjort genom åren. 

– Vi har noterat, att om man tar del av exempel från andra förskolor, bidrar det ofta till goda kollegiala samtal och fördjupade insikter om vad jämställdhet i förskolan kan vara. Därför har vi tagit med över hundra citat från förskolepedagoger i boken, så att läsaren kan diskutera dem med sina kollegor och jämföra med den egna verksamheten. På så sätt blir de mer förtrogna i vad jämställdhet är, och inte är, för dem själva.


Foto på Lisa Andersson Tengnér av Tomas Gunnarsson.
Foto på Mia Heikkilä av Elisabeth Ohlson Wallin.

Lisa Andersson Tengnér och Mia Heikkilä - författare på Gothia Kompetens | © Tomas Gunnarsson / Elisabeth Ohlson Wallin

Lisa Andersson Tengnér
Genuspedagog

Mia Heikkilä
Docent i pedagogik vid Mälardalens högskola.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.