Pedagog busar med ett förskolebarn | © Liderina / Getty Images
Artikel av Margareta Öhman

Barns rätt till psykisk hälsa

Konventionen om barnets rättigheter är nu lag i Sverige. I flera av paragraferna beskrivs barns rätt till beskydd, hälsa och välmående. Vi kan kalla dem barns rätt till psykisk hälsa. Dessa rättigheter är inte bara juridiskt bindande utan också pedagogiskt.

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Läs hennes artikel här.

Björn Tingberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen

Hur kan vi upptäcka och agera när små barn far illa?

Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det? Våldet, som kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, sker i slutna rum utan insyn från andra vuxna eller myndigheter. Därför är det så viktigt att vi upptäcker och förstår när något inte står rätt till och sedan vet hur vi ska agera. Det menar Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen.

Förskolebarn tittar på en snigel | © Imgorthand / Getty Images
Artikel av Åsa Ekman, barnrättskonsult

Barnets rättigheter i en hållbar förskola

"Artiklarna i Barnkonventionen ska ses som en helhet, rättigheterna är universella och odelbara. De är alla lika viktiga och varje barn har rätt till alla rättigheterna."

Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Läs hennes artikel här.

Bokstavsklossar på en förskola | © Neville Mountford-Hoare / Getty Images
Artikel av psykolog David Edfelt

Att vara steget före

För Sam innebär utevistelse ständiga misslyckanden. Pedagogerna upprepar sig också genom att ständigt reagera i efterskott. Sam behöver lyckas och det går bara om pedagogerna ligger steget före. Kanske behöver de redan i hallen prata med Sam om vad han ska göra på gården. Kanske behöver det finnas en plan redan på morgonen. Prat räcker inte.

Vuxna i planeringsmöte | © Gothia Kompetens
Artikel av Ann-Louise Ulfsparre och Lena Åckander

Agilt ledarskap inspirerar alla

Att arbeta agilt har sedan snart tjugo år tillbaka varit populärt inom teknikbranschen och arbetssättet sprids alltmer utanför sina traditionella domäner. En lärande, kreativ och trygg organisation är huvudfokuset för den agila ledaren.

Träna dig och din organisation i att använda feedback. Få tips från coacherna här.

Hannes Jansson - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Hannes Jansson, ansvarig för processutbildningar

Behovsanpassad kompetensutveckling för förskolan

Hur kan rektorer, förskollärare och barnskötare få användning av en processutbildning från Gothia Kompetens?
– Vi på Gothia Kompetens vill bidra till att utveckla kvaliteten i förskolor  genom kompetensutveckling som ger dig en bättre dag på ditt jobb. Fokuset i våra utbildningar för förskolan är att utveckla kvaliteten i undervisningen och barnens utbildning. Genom kompetensutveckling inom relevanta och aktuella ämnen ges konkreta verktyg att använda i barngruppen – både under och efter slutförd utbildning.

Veronica Nytomt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
Intervju med förskollärare Veronica Nytomt

Det bästa med att vara förskollärare

Vad är det bästa med att vara förskollärare?
– Det bästa är alla möten med barnen! Att man har en så stor möjlighet att påverka och ge dem förutsättningar till utveckling och lärande som de har med sig vidare i livet. Det jag tycker är allra mest spännande är att forma vardagen och anpassa undervisningen så att den fungerar för alla barn. Vara nyfiken och lyssna in vad barnen behöver. När man hittar rätt och känner att ett barn tar ett kliv framåt i sin utveckling och mår bra, de situationerna lyfter hela min upplevelse av arbetet.

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © John Steinberg
Artikel av John Steinberg

Hur ett starkt arbetslag skapas

Ett starkt och fungerande arbetslag delar enligt mig en gemensam värdegrund och har en hög ambitionsnivå. Man vill framåt. Det finns stor respekt för varandra och man arbetar prestigelöst. Alla hjälps åt och på så sätt är man lösningsfokuserad.

John Steinberg | © John Steinberg
John Steinberg
Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Artikel av Margareta Öhman

Barns psykiska hälsa och välbefinnande

– Psykisk hälsa handlar om att uppleva sig kunna hantera de utmaningar och påfrestningar livet bjuder en på utan att ta skada själv. Då har vi också större möjligheter att välja vad vi känner – i riktning mot positiva emotioner - och hur vi tänker om det vi känner. Det leder till ett ökat välbefinnande i betydelsen, ett slags lugn tillförsikt om att livet grejar sig. Hos barn ser vi lättast detta i deras lekande.

Samspelet mellan pedagogerna på förskolan och barnen kan främja barnens positiva utveckling och psykiska hälsa. Läs intervjun med Margareta Öhman här.

Arbetslag på en förskola | © Gothia Kompetens
En utmaning att utveckla

Förskolans arbetslag

Var och en i arbetslaget ska ta sitt ansvar och bidra till det gemensamma arbetet med barnen. Samtidigt ska de arbeta tillsammans som ett team och förskollärare ska ha ansvar för undervisningen. Det är en utmaning!

Läs artikeln här, tidigare publicerad i Förskoletidningen.

Sonja Sheridan
Carina Andersson och Ulrika Fagerström - författare på Gothia Kompetens
Fysisk aktivitet och välbefinnande för hållbara barn

Rörelseglädje i förskolan

En artikel om god kroppsuppfattning, god självkänsla och tilltro till sin egen förmåga.

Carina Andersson och Ulrika Fagerström arbetar tillsammans på Bergakottens förskola i Västerås och föreläser för yrkesverksamma i förskolan om barns fysiska aktivitet.

Carina Andersson och Ulrika Fagerström
Carina Andersson och Ulrika Fagerström
Detalj från bokomslag - Introduktion i förskolan | © Gothia Kompetens
Nycklar till en god introduktion

Trygghet och relationer i förskolan

Vi vill att både barnet och vårdnadshavaren ska känna sig välkomna, trygga och trivas i förskolans miljö. De ska få en förtrogenhet för förskolan, en förståelse för vårt uppdrag och en god insikt i vad förskolan är för typ av verksamhet. För att skapa en positiv och trygg introduktion behöver vi därför bra strategier. 

Sofie Källhage och Josefin Malm
Sofie Källhage och Josefin Malm
Del 1(2): Vad är bakgrunden till den omarbetade läroplanen? | © Getty Images
Förskolans läroplan, Lpfö 18

Del 1(2): Vad är bakgrunden till den omarbetade läroplanen?

Vad är bakgrunden till den omarbetade läroplanen, Lpfö 18? Och vad är syftet med revideringen av förskolans läroplan? Svaren hittar du här.

Malin Ring | © Gothia Kompetens
Malin Ring
Del 2(2): Vad är nytt i förskolans reviderade läroplan? | © Getty Images
Förskolans läroplan, Lpfö 18

Del 2(2): Vad är nytt i förskolans reviderade läroplan?

Varför ska vi jobba med digital kompetens i förskolan? Och vad säger läroplanen om utbildning och undervisning? Här hittar du svaren på dina frågor om Lpfö 18.

Malin Ring | © Gothia Kompetens
Malin Ring
Hygien i förskolan - närbild på ett barns händer vid ett handfat | © Getty Images
Om hygienens betydelse för att förebygga infektioner

Hygienrond i förskolan

Det råder i dag inga tveksamheter om hygienens betydelse för att förebygga infektioner och för att förhindra fortsatt smittspridning vid infektionsutbrott. Infektioner är vanligt hos barn i förskoleåldern och det är inte ovanligt med 8–10 infektioner per år, vilket är normalt. Men hur kan vi skapa goda förutsättningar för en bra hygien i förskolan?

Catarina Sjöberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Språkstörning och kommunikativ sårbarhet

"Vi människor är gjorda för att kommunicera, de flesta av oss har ett medfött driv att kunna och vilja prata med andra runtomkring oss. Det är så vi umgås med vänner, får ny kunskap och skapar sociala band. Att ledigt kunna prata, lyssna och kommunicera är i dagens värld viktigare än någonsin."

Av leg. logoped Catarina Sjöberg.

Åsa Ekman - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Åsa Ekman

”Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen”

”Vårt ansvar att barnen får sina rättigheter och kan använda dem”
Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Det gäller naturligtvis även förskolan. Men följer vi inte redan barnkonventionen? ”Inte alltid”, menar Åsa Ekman, barnrättskonsult, som länge har arbetat med barnkonventionen i förskolor och skolor.

Handavtryck med målarfärg i närbild | © Bernard Hermant - Unsplash.com
Förskolans utmaning och möjlighet

Varför ska vi prata om särskilt begåvade barn i förskolan?

Särskild begåvning väcker ofta känslor och ibland en viss skepsis. Därför är det viktigt att bidra med kunskap om en hittills bortglömd behovsgrupp – de särskilt begåvade barnen. De finns och kommer alltid att finnas. Frågan är hur vi ska se till deras behov i våra pedagogiska verksamheter.

Av Josefin Malm och Sofie Källhage

Organisera för undervisning

Förskolans uppdrag – omväxlande, utmanande och roligt! Vi tänker mycket kring vikten av att organisera för undervisningen för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande.

Våra förutsättningar hänger ihop med vår organisation. Grunden är att barnen alltid är i smågrupper. Alla kan inte få allt hela tiden, men alla kan få något. Vi utgår alltid från att vi ska skapa meningsfullhet under hela dagen, med barnen i fokus.

Barnskötare Ramona Krantz
Intervju med barnskötaren Ramona Krantz

”Dags att höja barnskötarnas status”

”Vi behöver våga ta plats och lita på vår profession.” Det säger Ramona Krantz som har arbetat mer än 20 år som barnskötare. Läs hela intervjun med Ramona här.

Lars Löwenborg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med psykolog Lars Löwenborg

”För att kunna lära nytt gäller det att ha koll på känslorna”

I förskoleåldern är barn som mest mottagliga för lärande och då är också hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet uppmärksammas. Det menar psykolog och psykoterapeut Lars Löwenborg.
– Förskoleåren är den viktigaste tiden i våra liv.

”Hjärnan är så oerhört spännande”
Intervju med psykolog David Edfelt

”Hjärnan är så oerhört spännande”

Under förskoletiden genomgår barn en mycket viktig utvecklingsfas, en period som inte enbart påverkar dem här och nu, den är betydelsefull för hela deras framtid. Och mycket hänger på hjärnans utveckling. Det vet psykologen och författaren David Edfelt.
– Jag lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan.

Språklig förebild i förskolan

Språklig förebild i förskolan

Det handlar inte bara om att lära sig att prata. Hur vi pratar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi kan signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete. Det menar logoped Karolina Larsson som skrivit boken Språklig förebild i förskolan. Läs intervjun här.

Barnens planet

Barnens planet

Barnens planet är en berättelse om rättigheter, olikheter och om att respektera varandra. Men berättelsen handlar också om elefanttrumpeter, lejontokigheter och att få sova länge i en hängmatta. Barnens planet har sin utgångspunkt i barnkonventionen och riktar sig till de äldre förskolebarnen. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt. Författaren och musikern Homero Alvarez har skrivit och illustrerat enbok tillsammans med förskolebarn, för förskolebarn.

"Ge barnen livsluft" | © Gothia Kompetens
Om den viktiga leken

"Ge barnen livsluft"

Lekens centrala plats i förskolans utbildning gör den till ett självklart verktyg i undervisningen. Men leken har också ett egenvärde med olika kvaliteter. Den ger barn en känsla av glädje och genom leken kan de uppleva sig som kompetenta aktörer. Den är också en viloplats bortom krav och prestation.

Margareta Öhman
Intervju med Margareta Öhman

”Lekandet har ett eget värde”

Förskolans läroplan, Lpfö 18, slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Den lyfter också fram att leken har betydelse för barns hälsa och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen. 

– Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka, säger leg. psykolog Margareta Öhman.

Catarina Sjöberg - författare på Gothia Kompetens
Intervju med logopeden Catarina Sjöberg

Språklekar för att ge barn ett rikt språk

I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. De behöver öva språket på ett mer specifikt sätt, både i förskolan och hemma. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.

Alva Appelgren - författare Gothia Kompetens
Intervju med Alva Appelgren

Så ger du feedback som motiverar

– Det ger mer effekt om du är mer beskrivande i vad och hur något är gjort istället för att lägga vikten på vem som gjort det, säger Alva Appelgren, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, som har forskat om vad som gör människor motiverade att vilja kämpa för att lära.

Närbild på barn med läsplatta | © Hal Gatewood - Unsplash.com
Intervju med Karin Sönnerås

Programmering i förskolan – utveckla digital kompetens

Karin Sönnerås har skrivit boken Programmering i förskolan – utveckla digital kompetens och var en av talarna under Förskoledagarna 2018. Här berättar hon mer om hur programmering bör vara en naturlig del av förskolans verksamhet.

Intervju med Siv Sagerberg och Lotta Österman Eriksson

”Älska ditt jobb och glöm aldrig varför du finns!”

Skollagen ändras och från och med 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. Vad innebär det och hur kommer det att påverka förskolan? Möt Siv Sagerberg och Lotta Österman Eriksson som har skrivit boken Rektor i förskolan – bli en bra ledare.

”Väcka barns nyfikenhet att utforska olika sinnen, medier och internet”
Intervju med Maria Heimer

”Väcka barns nyfikenhet att utforska olika sinnen, medier och internet”

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att ”grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik”, men hur gör man det? Maria Heimers bok Källkritiskt förhållningssätt i förskolan visar hur förskolan kan arbeta med att väcka barns nyfikenhet att söka ny kunskap, såväl med sina sinnen och i böcker som på internet, och hur de kan granska den information de möter.

David Edfelt - författare på Gothia Kompetens
Intervju med David Edfelt

”Barns utveckling handlar om hjärnans utveckling”

Under förskoletiden sker en gigantisk förändring av barnet och den perioden är mycket viktig för barnets framtid. Mycket hänger på hjärnans utveckling. Läs intervjun med leg. psykolog David Edfelt här.

Händer i närbild - förskolebarn som ritar | © Erika Fletcher - Unsplash.com
Artikel av Camilla Lindgren och Tuula Torro

Trygg inskolning i förskolan

Trygg inskolning grundar för en trygg, rolig och lärorik förskoletid. Det skriver förskollärarna Camilla Lindgren och Tuula Torro som driver förskolan Bränningevägen i Årsta utanför Stockholm.

Måltidspedagogik i förskolan

Måltidspedagogik i förskolan

Hanna Sepp har undersökt hur mat och måltider kan användas i den pedagogiska verksamheten för att nå strävansmålen i läroplanen för förskolan. Läs intervjun här.

Förskolebarn med en leksak framför ansiktet | © Tanaphong Toochinda - Unsplash.com
Intervju med Maria Wångersjö

Trygghet för nyanlända i förskolan

Hur tar vi på bästa sätt emot de nyanlända barnen och deras föräldrar i förskolan? Hur ser vi till att de får en trygg och utvecklande första tid i sitt nya land? I sin boken Nyanlända i förskolan beskriver Maria Wångersjö en modell som utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet, förskolechefer och pedagoger för ett bra och likvärdigt mottagande av nyanlända barn.

Uppradade kritor i närbild | © Joshua Eckstein - Unsplash.com
Intervju med Ann-Sofie Eriksson

Motiverande samtal i förskolan

MI ger personalen konkreta verktyg i samtal med föräldrar, barn och kollegor. Läs intervjun här om motiverande samtal i förskolan.

Lisa Andersson Tengnér och Mia Heikkilä - författare på Gothia Kompetens | © Tomas Gunnarsson / Elisabeth Ohlson Wallin
Intervju med Lisa Andersson Tengnér och Mia Heikkilä

Varför är det så svårt att få till jämställdhetsarbetet i förskolan?

Förskolan ska arbeta aktivt med jämställdhet, men långt ifrån alla gör det. Hur kan förskolan arbeta för att ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller?