Intervju med Berit Seiger-Cronfalk om taktil beröring i äldreomsorgen

… tidigare föredragshållare på Äldreomsorgsdagarna under rubriken Mänsklig beröring som existentiell handling. Nyfikna konferensbesökare fick lära sig mer i Gothia Fortbildnings monter (numera Gothia Kompetens). Där visade Berit konkret hur det går till. Hon har också skrivit en bok om massage och beröring i vård av äldre.

Du föreläser ibland om vårt behov av beröring genom hela livet, men du fokuserar gärna på äldre personers behov i livets slutskede. Hur kan beröring användas som redskap i omvårdnaden av personer i palliativ vård och hur kan det kan används för att skapa trygghet och tillit?
– Idag vet vi mycket väl att mänsklig närhet, värme och beröring påverkar upplevelser av att känna tillit och trygghet. Det kan vara den till synes alldeles enkla och vardagliga beröringen som ger trygghet. I vården av personer med behov av hjälp från hemtjänsten och vård och omsorg är kontinuiteten och det personliga mötet i varje vårdsituation viktigt för att skapa relationer. Jag, precis som många andra, menar att den relation som skapas i vårdsituationer också är grunden för hur trygghet och tillit upplevs. Att det är samma personal som sköter och tar hand om i vårdsituationer skapar i sig trygghet. 

– Kersti Malmsten beskrev tidigt beröringens betydelse för att skapa relationer och närhet mellan personal och patient i omvårdnadssituationer. Hon menar att relationer skapas i den tysta dialogen som uppstår när beröring mellan två personer initieras. Och att det är givandet och tagandet av själva beröringen som skapar trygghet och kontinuitet. De erfarenheter och kunskaper som personalen har om hur de specifikt tar i och berör varje person i omvårdnaden är viktigt för varje persons upplevelse av att kunna lita på och känna sig trygga. Är händerna kalla eller varma spelar roll för hur beröringen upplevs. Är det stressade eller lugna händer som hjälper till att ta upp den äldre personen. Allt vi gör med våra händer där en annan person är mottagaren tolkas och värderas subjektivt.

– I verksamheter som har implementerat massage är personalen stimulerad och vittnar om att även de känner sig bekräftade av att de gör något utöver det vanliga som uppskattas mycket av såväl den äldre personen som deras anhöriga.

Vad är det taktil massage?
– Taktil massage är en mjuk hudmassage som ges med lätta men fasta strykningar, tryck och cirkelrörelser på olika delar av kroppen. Den kan ges som helkroppsmassage och tar då cirka 60 minuter, men man kan även ge exempelvis rygg-, hand-, eller fotmassage som då tar ca 10 till 20 minuter. Taktil massage hamnar under begreppet Mjuk massage (SBU-Alert, 2004) som är ett samlingsbegrepp och inkluderar liknande metoder som taktil massage, taktil stimulering, aromamassage, hudmassage och beröringsmassage.

Hur fungerar det och varför är det effektivt?
– Det kan vara lite olika men de flesta blir avslappnade och somnar under massagen. En del sover lätt och ytligt medan en del sover djupt. Att de slappnar av och somnar beror på bland annat på att beröringsreceptorerna sänder signaler till hjärna (hypofysen) som reagerar med att utsöndra ett hormon som heter oxytocin. Kända effekter av oxytocinfrisättning är sänkt blodtryck och puls, avslappning och lugn. Men frisättningen av oxytocin påverkar också andra hormoner som exempelvis serotonin (reglerar humör och mättnadskänsla), dopamin (styr våra motoriska rörelser och vårt belöningssystem) och acetylkolin (avgörande för minnet, inlärningsförmåga och aktiviteten i magtarmkanalen). 

– Inom den neurofysiologiska forskningen har också särskilda nervfibrer i huden identifierats, så kallade CT- fibrer. De finns i hårig hud och aktiveras vid mycket lätt hudberöring. CT-fibrerna har en viktig funktion vid hudberöring och signalerar känsla av välbehag då de specifika CT- nervfibrernas receptorer förbinder sig direkt med den del av hjärnan som styr våra känslor. Beröring och lätt hudmassage bidrar således till avslappning och välbefinnande men kan även lindra symtom som smärta, illamående, oro och ångest.

Varför fungerar det bra i vård av äldre?
– Min erfarenhet är att beröring och massage fungerar bra i alla åldersgrupper. Specifikt för äldre personer är att många inte får medveten beröring i vardagen. Äldre har lika stort behov av att få beröring, ibland större eftersom som många lever ensamma. Brist på vardagsberöring som exempelvis att få en varm kram eller att någon stryker över den trötta ryggen bidrar till att äldre personer upplever och uppskattarerbjudande om massage positivt. Min erfarenhet av att ge massage till äldre personer är att de upplever lugn, värme och mänsklig närhet som viktigt och att de känner sig bekräftade.

Är det svårt att lära sig?
– Det är inte särskilt svårt, men man måste vara utrustad med ett visst mått av tålamod. Övning ger färdighet även här.

Hur vanligt är det att man arbetar med taktil massage inom äldreomsorgen?
– Det är en samvetsfråga som är svår att svar på. Många undersköterskor har gått kurser i taktil massage, men hur många som faktiskt arbetar systematiskt med massage i verksamheterna är det svårt att säga. Viljan finns hos många men de behöver tid och stöd ifrån sina chefer. Om cheferna inte ser nyttan och förstår vilka positiva effekter massagen har för den äldre personen och personalen prioriteras inte heller området. Jag efterlyser därför chefer med ett intresse för att lära sig och förstå betydelsen av att personalen får arbeta med att utveckla massage som ett område i omvårdnaden av äldre personer.

Är det vanligare i andra länder? 
– Ja, det är ganska vanligt särskilt i vissa delar av världen. I USA till exempel ges massage i förebyggande syfte redan i ambulansen på väg till akuten. Tänk er själva att en äldre person ramlat och slagit sig och att en person redan i ambulansen tar i och bekräftar på ett lugnande sätt. Jag vågar påstå att det kan komma att påverka hur resten av vårdtiden upplevs. Inom den palliativa vården har man internationellt kommit betydligt längre när det gäller att erbjuda massage nära livets slut än vi har här i Sverige, så vi har en del att lära.

Varför?
– I vissa länder har man en lång tradition av att vårdpersonal använder beröring och massage regelbundet. Det finns även en större tolerans och förståelse för att äldre personer och patienter önskar och använder sig av komplementära metoder regelbundet och dit hör massage.

Kan du berätta lite om din bok som släpps i vinter?
– Det är en bok som handlar om betydelsen av mänsklig beröring hela livet och hur man som vårdpersonal kan använda sig av beröring och massage. Boken riktar sig till kliniskt verksamma personer för att ge inspiration och tips om hur man kan använda sina händer vare sig man ger massage eller annan typ av beröring för att ge stöd, symtomlindring och mänsklig närhet.

– Med boken hoppas jag öka förståelsen för ett av de mest basala behov vi människor har. Jag hoppas också öka förståelsen för att all beröring påverkar den person som är mottagare av den beröring jag ger. Och att det är den personens upplevelse av beröringen är som är betydelsefull. Oavsett om det upplevs positiv eller negativt.

Berit Seiger-Cronfalk är sjuksköterska, medicine doktor och lektor med inriktning äldreomsorg vid Ersta Sköndal högskola.

Taktil beröring i äldreomsorgen - illustration av Eva Hjelte

Taktil beröring i äldreomsorgen - illustration av Eva Hjelte

Illustrationer av Eva Hjelte.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.