Processutbildning med Tiia Ojala om att undervisa språkutvecklande i alla ämnen

Språket är nyckeln till framgång i alla ämnen i skolan. Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande gör att alla elevers språkinlärning skyndas på och effektiviseras. Eleverna får ett starkare skolspråk och med det ökar också möjligheten att lyckas vid senare studier. Språkutvecklande undervisning ger eleverna verktyg i det muntliga och skriftliga språket. Undervisning som förstärker det svenska språket maximalt i alla ämnen är därför ytterst viktigt för alla elever. Lärarna är ämnesexperter i sina ämnen. De vet vilka ämnesspecifika begrepp som eleverna ska använda. Men det finns så mycket mer som gör undervisningen språkutvecklande.

Syfte med processutbildningen Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Syftet med utbildningen är att ge en ökad förståelse och djupare kunskap om hur du som lärare kan undervisa språk- och kunskapsutvecklande i samtliga ämnen. Syftet är också att ge dig verktyg och strategier så att du kan ge dina elever rätt stöd och möjlighet att utvecklas och lyckas, oavsett deras språkliga bakgrund.

Mål med processutbildningen

Under processutbildningen får du en ökad förståelse och djupare kunskap om hur du undervisar språk- och kunskapsutvecklande oavsett ditt ämne. Du får lära dig hur du kan arbeta för att ge alla elever rätt stöd och ge dem möjligheter att utvecklas, oavsett språk.

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen med Tiia Ojala ger kunskap om: 

  • Vad som utmärker framgångsrik språk- och kunskapsutvecklande undervisning.
  • Hur du som lärare ger redskap till varje elev för att möjliggöra utveckling för både det talade och skrivna språket, oavsett ditt ämne eller elevens språk.
  • Hur du som lärare kan stödja elever på bästa sätt med hjälp av språk- och kunskapsutvecklande strategier och verktyg i samtliga ämnen.
  • Hur undervisningen kan utmana alla elever kognitivt.
  • Hur du kan arbeta med genrepedagogikens cirkelmodell.

Processutbildningens upplägg

Processutbildningen Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen består av föreläsningar av ämnesexperten Tiia Ojala, lärverkstäder, litteraturläsning och av att testa olika aktiviteter och uppgifter i den egna undervisningen. Lärverkstäderna genomförs i mindre grupper på skolan och under dessa ges möjlighet att diskutera och reflektera över innehållet med hjälp av olika frågeställningar. Genom ett kollegialt lärande och med fördjupande samtal med Tiia Ojala ger processutbildningen en fördjupad förståelse och kunskap om språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen riktar sig till

Denna utbildning riktar sig till alla lärare oavsett skolform som vill lära sig mer om språkutvecklande arbetssätt och få praktiska verktyg att tillämpa i den egna undervisningen. Utbildningen anpassas till den skolform som uppdraget riktar sig till. Genom hela utbildningen finns ett fokus på flerspråkiga elever. 

Processutbildningens ämnesexpert

Tiia Ojala - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Tiia Ojala är leg. lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, leg. coach, föreläsare samt vinnare av läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014. Sedan 2015 har Tiia haft flera hundra uppdrag i alla skolformer i Sverige och Finland. 

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.