Processutbildningar med kollegialt lärande

Vi finns med hela vägen

För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling och gör skillnad.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Vi skapar en processutbildning där vi kombinerar föreläsningar med våra ämnesexperter, lärverkstäder och återkopplande samtal där det kollegiala lärandet står i fokus. En utbildning för skolutveckling.

Processutbildning ger

  • ett komplett utbildningspaket med expertföreläsningar, återkopplande samtal och lärverkstäder
  • ett stärkt kollegialt lärande
  • en utveckling som kopplas direkt till ert vardagliga arbete.

Mer information om vad en processutbildning är och hur den går till hittar du här: Vad är en processutbildning?

Genom en kollegial utbildningsinsats där lärarna får testa, möjlighet att prova igen och spegla sig i varandra ges möjlighet till förbättring.

Pia Swärdh, biträdande rektor på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg

Intresserad av processutbildningar inom Förskola istället?

Klicka här för att läsa mer om processutbildningar för dig i förskolan.

Glad lärare i ett klassrum fullt med elever | © Maskot / Getty Images

Ämnesbetyg – undervisning, bedömning och betyg inför Gy25

Snart införs ämnesbetyg på gymnasiet och inom gymnasial vuxenutbildning. Med vår processutbildning – med Anna Karlefjärd och Pernilla Lundgren – får du tillsammans med dina kollegor gedigen och nödvändig kunskap inför reformen. Utbildningen går grundligt igenom vad som gäller och hur bedömning och betygssättning ska gå till så att ni är väl förberedda.

Läs mer om Ämnesbetyg

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Lektionsdesign i praktiken

Den här processutbildningen med Helena Wallberg ger ett ramverk för att diskutera undervisningens potential för att möta alla elever, och innehåller konkreta verktyg för att navigera mellan individ och grupp. Språkutvecklande arbetssätt samt reciprok och differentierad undervisning är genomgående teman i utbildningen som kopplar ihop forskning om utmärkt undervisning till en design för varje lektion.

Läs mer om Lektionsdesign i praktiken

Tre glada barn i lågstadieåldern - fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmen har ett viktigt uppdrag att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever. För att kunna utföra uppdraget på bästa sätt behövs ökad kunskap hos fritidslärare och fritidspedagoger. Den här processutbildningen med Ann S. Pilgren ger en gedigen förståelse och kunskap för att kunna utveckla fritidshemmets undervisning och verksamhet.

Läs mer om Fritidshemmets uppdrag

Tre glada lärare i skolmiljö | © SolStock / Getty Images

Elevhälsa och undervisning

På en skola är vi alla ansvariga för att tillsammans skapa en bra och systematisk elevhälsa. Därför är det viktigt att gemensamt skapa samsyn, ett gemensamt förhållningsätt och språk. Den här processutbildningen lär oss mer om de elever som gör oss nyfikna men också utmanar oss. Vad kan vi som lärare och pedagoger göra för att hjälpa och stötta och hur behöver vi tänka runt vårt bemötande och vår undervisning?

Läs mer om Elevhälsa och undervisning

Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Undervisning med elevens lärande i fokus

Hur ska vi undervisa för att eleverna ska lära sig mer och bättre?

Denna processutbildning med Johan Alm ger er tillgång till lärarverktyg som underlättar och utvecklar planering och analys av den egna undervisningen. Dessutom får ni tillgång till elevverktyg som gör lärandet begripligt, mångsidigt och motiverande.

Läs mer om Undervisning med elevens lärande i fokus

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning

Den här processutbildningen ger dig och dina medarbetare den kunskap ni behöver och skapar en plattform för det gemensamma arbetet med att utveckla en undervisning som präglas av delaktighet och möjligheter.

Med Helena Wallberg, specialpedagog, gymnasielärare och uppskattad författare och föreläsare.

Läs mer om Lektionsdesign

Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Reviderade kursplaner – vad och varför?

Så påverkas planering, bedömning och betygssättning av grundskolans reviderade kursplaner som började gälla höstterminen 2022. Relevant material från Skolverket ingår i kursen.

En processutbildning med Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd.

Läs mer om Reviderade kursplaner

Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Särskilt begåvade elever – skolans utmaning och möjlighet

Särskilt begåvade elever, eller särbegåvade elever, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i skolan. Men i praktiken blir många elever en utmaning för verksamheten, i synnerhet särskilt begåvade elever med diagnos. För att ge eleverna förutsättningar att utvecklas och ta vara på sin kapacitet behövs rätt stöd.

Med Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare i svenska och engelska, aktiv som specialpedagog.

Läs mer om Särskilt begåvade elever

Glad kvinnlig lärare i sitt klassrum - Ledarskap i klassrummet

Ledarskap i klassrummet

Vilka färdigheter besitter goda ledare och som får ekvationen att gå ihop - att få gruppen att fungera och individen att utvecklas? 

Med John Steinberg, fil.dr i pedagogik, författare och föreläsare. Han är författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation.

Läs mer om Ledarskap i klassrummet

Tiia Ojala - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Språket är nyckeln till framgång i alla ämnen i skolan. Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande gör att alla elevers språkinlärning skyndas på och effektiviseras. Eleverna får ett starkare skolspråk och med det ökar också möjligheten att lyckas vid senare studier.

En processutbildning med Tiia Ojala, prisad läromedelsförfattare, leg. lärare och föreläsare.

Läs mer om Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Karin Sheikhi - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Studiehandledning för flerspråkiga elever

Processutbildningen Studiehandledning för flerspråkiga elever med Karin Sheikhi ger dig som studiehandledare, lärare eller skolledare kunskap och verktyg som underlättar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever bra studiehandledning på deras starkaste språk. För nyanlända elever kan detta vara en avgörande faktor för en god skolstart, liksom en förutsättning för fortsatt språk- och kunskapsutveckling.

Läs mer om Studiehandledning för flerspråkiga elever

Design för skolorganisation - illustration från bokomslag | © Gothia Kompetens

Utveckla en skolorganisation för systematik, struktur och kvalitet

Ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete är hela skolans angelägenhet och är en viktig del av den fortlöpande processen. Skolan ska främja utveckling, lärande och hälsa för alla elever. Alla elever har rätt till utbildning av god kvalitet. För att det ska bli verklighet behöver varje skola vara en flexibel, formativ och lärande organisation. Så hur når vi dit?

En processutbildningen med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson.

Läs mer om Utveckla en skolorganisation för systematik, struktur och kvalitet

Det är en styrka att vi lär oss tillsammans. Fördelen att utbilda hela kåren är att vi gemensamt lär oss så att vi kan reflektera, prova, implementera och utveckla – tillsammans.

Aleksandro Kapor, rektor

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Vi erbjuder processutbildningar inom många fler områden.
Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.