Hur ska vi undervisa för att eleverna ska lära sig mer och bättre?

Den här processutbildningen ger dig tydliga verktyg för att utveckla din undervisning så att den ger effekt på elevernas lärande.

Syftet med processutbildningen Undervisning med elevens lärande i fokus

Processutbildningen Undervisning med elevens lärande i fokus ger er tillgång till lärarverktyg som underlättar och utvecklar planering och analys av den egna undervisningen. Utbildningen bidrar till att det blir lättare att veta vad eleverna ska lära sig, planera lektioner, se progressionen, dokumentera elevernas resultat samt att föra diskussioner om kursplanerna med kollegorna.

Dessutom får ni tillgång till elevverktyg som gör lärandet begripligt, mångsidigt och motiverande. Utbildningen är lättillgänglig och lustfyllt paketerad där lärare medvetet och långsiktigt lär ihop. 

Målsättning

Läraren ska utvecklas i sin professionella lärarroll – dvs. känna sig trygg i sin förståelse av kursplanerna så att man på ett självständigt och ifrågasättande sätt kan skapa bra lärande för sina elever.

Alla deltagare ska få praktiska verktyg att:

 • greppa sitt läraruppdrag: Vad säger kursplanen att mina elever ska lära sig?
 • metodiskt och kollegialt skapa gemensam förståelse för kursplaners innehåll och uppbyggnad 
 • diskutera lärande över ämnes- och stadiegränser.
 • systematiskt planera och genomföra medvetet lärande för elever i just mina ämnen utifrån Lgr22.

Utbildningen med Johan Alm ger kunskap om: 

 • de olika delarna i kursplanerna och hur de relaterar till varandra
 • hur du analyserar kursplanerna med hjälp av verktygen Förmågetrappan och Tolv kriterietyper
 • hur du omsätter Lgr22 till iakttagbar och begriplig undervisning för eleverna och metodiskt planerar den med hjälp av Planeringsmodellen

Processutbildningen utgår från ett tydligt elev- och lärandeperspektiv; först när lärares förståelse leder till bättre lärande för deras elever får den praktisk betydelse i klassrummet. Utbildningen ger därför verktyg både för att planera och genomföra mer medveten undervisning, hur man får elever att begripa vad och hur de ska lära sig - så att elever kan lyckas bättre.

Processutbildningens upplägg

Grunden i utbildningen är det kollegiala och kollektiva lärandet. Vi gör det här tillsammans! Processutbildningen består av en inledande föreläsning med Johan Alm, inspelade filmer, kollegialt och gemensamt arbete i lärverkstäder, litteraturläsning samt att genomföra olika uppgifter i den egna undervisningen.

Processutbildningen riktar sig till

Processutbildningen Undervisning med elevens lärande i fokus med Johan Alm riktar sig till lärare och rektorer i grundskola och grundsärskola.

Processutbildningens ämnesexpert

Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Johan Alm är forskarutbildad och har en lång lärarbana bakom sig med bred erfarenhet från olika skolor, stadier och ämnen. Han har metodiskt arbetat fram verktyg som ger direkt effekt på elevers lärande i klassrummet.

I det här webbinariet berättar Johan Alm om hur processutbildningen Undervisning med elevens lärande i fokus ger lärare kunskap och verktyg för att underlätta arbetet med den nya läroplanen i praktiken. Webbinariet ger dig information om: 

 • Översikterna som gör att du kan greppa Lgr22.
 • Hur du kan urskilja och jämföra kursplanens olika delar.
 • Varför det är viktigt att få en överblick och helhet av Lgr22.
 • Processutbildningens innehåll och upplägg. 

Dessutom visar processägare Åsa Larsson hur en processutbildning med Gothia Kompetens går till och vilka moment som ingår.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.