Om föräldrarnas förväntningar på förskolan och förskolans förväntningar på föräldrarna

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn och föräldrar och förskola ska samverka för att möjliggöra detta. Men ibland blir det svårt att tillgodose när förväntningar från föräldrar inte stämmer överens med uppdraget. Det är bra att skapa tydlighet till föräldrar vilka förväntningar de kan ha på förskolan. Men också tydlighet kring vilka förväntningar förskolan har på vårdnadshavare. Här kommer förslag på vad ett förväntansdokument skulle kunna innefatta.

När man vet vad som förväntas av en är det lättare att samarbeta och undvika onödiga missförstånd.

Föräldrars förväntningar kan vara att förskolan och dess pedagoger

 • möter barnen med hänsyn, tydlighet och respekt
 • agerar professionellt
 • har kunskap och kompetens att utföra arbetet
 • säkerställer att förskolans utbildning utgår från läroplanen och organiseras så att alla barn ges förutsättningar att utvecklas och lära
 • erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och barnen har inflytande över sina dagar i förskolan
 • möter varje individ utifrån hens förutsättningar och situation så långt det är möjligt och arbetar aktivt för att ge barnen ökad självkänsla
 • ser barnets starka sidor och utvecklar och stärker dem tillsammans med övriga barngruppen
 • gör sitt bästa för att ingen ska känna sig ensam, utanför eller kränkt
 • skapar en positiv stämning i förskolan
 • berättar för föräldrarna om något särskilt händer deras barn
 • för fortlöpande samtal med föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande
 • visar respekt för föräldrarna och känner ansvar för att det utveckla en tillitsfull relation med varje barns familj
 • arbetar för att barnen lär sig ta ansvar för sig själva, för sina kamrater och för förskolans miljö och material
 • möter upp vid lämning och hämtning och stöttar föräldrar, eller andra som lämnar och hämtar, vid problem
 • god kvalitet på utbildningen och arbetar med utveckling och förbättringar.

Förskolans förväntningar kan vara att föräldrar:

 • respekterar förskolans uppdrag
 • visar intresse och engagemang för sitt barns lärande
 • bemöter pedagoger, barn och andra som vistas i förskolan respektfullt 
 • kommer på möten som till exempel föräldramöten och utvecklingssamtal
 • visar intresse för verksamheten och tar del av information från förskolan och svarar på information som efterfrågas
 • alltid tar kontakt med personal vid lämning och hämtning
 • alltid har fokus på barnet och aldrig pratar i mobiltelefon vid lämning och hämtning
 • informerar vid lämning om något inträffat som kan påverka barnets dag i förskolan, till exempel om barnet sovit dåligt, inte ätit frukost, varit ledsen
 • respekterar överenskomna lämnings- och hämtningstider och meddelar eventuella förändringar
 • ser till att barnet har adekvata kläder för att kunna leka och delta i aktivitet samt extra kläder
 • meddelar förskolan om det skett större förändringar som påverkar barnet, till exempel föräldrars frånvaro, skilsmässa eller dödsfall i familjens närhet
 • kontaktar pedagogerna om hen eller hens barn är missnöjt med något och är konstruktiv i kritiska synpunkter. Tala med den pedagog som är berörd. Vi kan bara förklara och förändra det vi får kännedom om.
 • respekterar tystnadsplikten och undviker att prata om andras barn
 • meddelar en pedagog om hen ser eller hör att något barn behandlas illa
 • följer de sjukregler som förskolan har samt har tillit till att pedagogernas bedömning angående barnens allmäntillstånd och möjlighet att delta i verksamheten är korrekt. Låter sjukt barn stanna hemma till barnet är friskt och kan delta i hela verksamheten igen.
 • lämnar barnet i förskolan under den tiden hen arbetar/studerar inklusive restid och att barnet är hemma när föräldern är ledig/har semester.

När man vet vad som förväntas av en är det lättare att samarbeta och undvika onödiga missförstånd. Då ökar sannolikheten att barnet faktiskt får det hen har rätt till och föräldrar kan tryggt lämna sina barn och pedagoger kan utföra sitt uppdrag.


Text: Malin Malmström
Foto av Aerogondo / Getty Images

Tips till förskolan

Öka föräldrarna delaktighet och inflytande genom att diskutera vilka förväntningar som känns aktuella för er förskola tillsammans på exempelvis ett föräldramöte eller föräldraråd.

Förskolan kan ha några punkter som inte är diskutabla, som till exempel att föräldrar förväntas vara intresserade av sitt barns lärande.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Barn och föräldrar leker på en förskola

Föräldrasamverkan – inte alltid enkel

Förskolans arbete med barnen behöver ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. För att lyckas med det behöver vi redan från starten lägga en god och robust grund, där fokus på förskolans uppdrag, kulturkompetens och en dialog med fingertoppskänsla blir viktiga verktyg.

Läs artikeln om föräldrasamverkan

John Steinberg - föreläsare på Gothia Kompetens

Hur ett starkt arbetslag skapas

"Man vill framåt. Det finns stor respekt för varandra och man arbetar prestigelöst."

Läs John Steinbergs artikel här om hur ett starkt arbetslag skapas i förskolan.

Läs Hur ett starkt arbetslag skapas