Vi vill skapa utveckling i förskolan och stärka det kollegiala samarbetet. Det gör vi tillsammans med er erfarenhet och vår kunskap om förskolans olika delar och behov.

Tillsammans med er sätter vi fingret på aktuella ämnen och de utmaningar ni står inför. Gemensamt skapar vi den utvecklingsprocess som passar era förutsättningar och kunskapsbehov. En process som är baserad på det kollegiala lärandet och den lärande processen.

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad.

Föreläsningar varvas med workshops, gruppdiskussioner, kollegiala reflektioner, webbkurseroch praktisk tillämpning i den egna verksamheten. Med denna arbetsmodell lär vi oss att både dra nytta av varandras kunskaper och utbyta idéer. Med tillgång till en mentor, som vanligtvis också fungerar som medarbetare i förskolan, ökar förutsättningar för att utvecklingen fortsätter även efter utbildningen.

En skolutvecklingsprocess tar tid och kräver minst tre - sex månader, men kan med fördel sträcka sig över längre tid än så. Gothia Processutbildning leder arbetet vidare tillsammans med er under hela processen. Vi projektleder och samordnar utbildningens olika delar.

Vi kommer gärna till er för att berätta mer och lyssna in vad ni har för behov.


Binjamin Bektasevic, kundansvarig:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Malin Ring, affärsområdeschef och chefredaktör för Förskoletidningen:
malin.ring@gothiakompetens.se / 08 – 462 26 07


 

Utmaningar i förskolan
För vissa barn innebär vardagliga situationer stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet och kamraterna som personalen.

Denna processutbildning med David Edfelt utvecklar medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.
Läs mer om Utmaningar i förskolan

Barns lek
Förskollärare och barnskötare behöver relatera till barnens lek både som ett sätt att lära i undervisningen och lek för sin egen skull. Hur blir leken kärnan i verksamheten? Med kunskap, diskussioner, praktiska övningar och reflektioner ges medarbetarna bättre förutsättningar att utveckla barnens lekstyrka. Vill du lekcertifiera din förskola är detta utbildningen för er.
Läs mer om Lekcertifiering

Språkutvecklande arbetssätt 
En stor del av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om språkutvecklande arbetssätt.
Läs mer om Språkutvecklande arbetssätt

Förskolans uppdrag
Förskolans läroplan, Lpfö 18, behöver systematiskt och kontinuerligt implementeras för att vara grund för den utbildning vi erbjuder barnen. Här diskuteras innebörden i det som står i läroplanen, hur vi kan tolka det och och ges praktiska exempel för hur veksamheten kan planeras och följas upp med läroplanen som grund.

Barnkonventionen
Barnkonventionen som lag är ett stort steg i förverkligandet av barnets rättigheter. Med detta följer ett stort ansvar, inte minst för förskolans pedagoger, att ha kännedom om vad det innebär och hur vi kan arbeta för och tillsammans med barnen. Vad behöver vi tänka på, vad innebär olika begrepp och på vilka sätt kan vi reellt säkerställa barnets bästa i allt vi gör?

Barnskötare
Som barnskötare har man i uppdrag att främja utveckling och lärande hos varje barn. Men hur gör man det? Barnskötare som fördjupat får arbeta med läroplanen och sitt uppdrag upplever oftare högre grad av delaktighet och meningsfullhet än tidigare i sitt uppdrag.

Utmaningar och särskilda behov
Vad är det som leder till problemskapande beteenden i förskolan? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna? Vi hjälper er att utveckla förskolans medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.

Kvalitetsarbete
Hur planerar, följer vi upp och utvecklar utbildningen på bästa sätt? Här får förskollärare och barnskötare kunskap och verktyg för att skapa tydlig grundstruktur i rutinaktiviteterna och på så sätt få goda parallellprocesser i övriga aktiviteter. Ett viktigt led i förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Kontakta oss och berätta om era behov och utmaningar. Vi träffas för att diskutera möjligheterna för er skolutveckling. Vi
presenterar ett förslag på upplägg som kan passa era behov.

Kontakta kundansvarig Binjamin Bektasevic:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516