Kommunikation för god samverkan med vårdnadshavare

När vi kommunicerar med varandra får vi saker att hända. Det handlar om att dela information, dela kunskap och bygga relationer – både privat och jobbrelaterat. För att kommunicera på bästa sätt med vårdnadshavare (i texten benämnda som föräldrar) i förskolan är det viktigt att skapa en öppen, tydlig och regelbunden kommunikationskanal.

Strategier för att skapa en fin kommunikation med vårdnadshavarna i förskolan, för att främja samverkan

Erbjud en välkomnande och positiv kommunikationsmiljö
Skapa en atmosfär där föräldrarna känner sig bekväma att kommunicera och dela sina tankar och frågor. Visa att du är tillgänglig och lyhörd. Visa också uppskattning för föräldrarnas engagemang och betydelsen av deras närvaro i barnets utbildning och välbefinnande. Detta kan skapa en positiv ton och uppmuntra föräldrarna att vara mer engagerade. 

Använd olika kommunikationsmetoder
Vi har alla olika behov och preferenser när det gäller kommunikation, så även föräldrar. Vissa föredrar att kommunicera personligen, medan andra föredrar att använda digitala kanaler. Erbjud olika sätt, till exempel via e-post, telefon, föräldramöten, föräldrabrev, digitala plattformar eller genom en kommunikationsbok. Fråga under introduktionen och ge på så sätt föräldrarna möjlighet att välja det sätt som passar dem bäst. 

Skapa möjligheter för personliga möten
Förutom skriftlig kommunikation är det också värdefullt att ordna möten där föräldrar och personal kan träffas fysiskt. Det kan vara föräldramöten, individuella utvecklingssamtal eller evenemang där föräldrar är välkomna att delta. Personliga möten ger en chans att bygga relationer och fördjupa samarbetet.

Var regelbunden och konsekvent
Sätt upp en kommunikationsplan och håll dig till den. Det kan vara en veckovis uppdatering, månadsbrev, digitala meddelanden eller individuella möten vid behov. Genom att ha en regelbunden kommunikationsrutin kan föräldrarna förvänta sig information och känna sig mer delaktiga och engagerade i barnets utbildning och förskolevardag.

Var tydlig och konkret
Försök att föra fram det du vill säga på ett tydligt och konkret sätt. Undvik att använda för mycket pedagogiskt yrkesspråk som kan vara svårt att förstå. Använd enkel och lättillgänglig terminologi, i synnerhet till föräldrar som har annat modersmål. Var noga med att kommunicera viktiga datum, ändringar i rutiner eller händelser som kan påverka barnet. Var också öppen för föräldrarnas frågor och funderingar och svara på dem på ett tydligt och förståeligt sätt.

Informera kontinuerligt om barnets utveckling
Ge regelbunden återkoppling till föräldrarna om deras barns utveckling, lärande och engagemang. Berätta om deras styrkor och eventuella områden som kan behöva extra stöd. Detta hjälper föräldrarna att vara medvetna om sitt barns utveckling och kan också bidra till att skapa en gemensam förståelse för barnets behov.

Lyssna aktivt
Ge föräldrarnas möjlighet att uttrycka sina idéer, frågor och farhågor. Var en aktiv lyssnare och visa intresse för deras perspektiv. Genom att visa empati och förståelse kan du bygga förtroende, skapa en positiv och tillitsfull relation och på så sätt stärka samarbetet mellan förskolan och föräldrarna.

Respektera sekretess och integritet
Var noga med att respektera föräldrarnas integritet och håll information om deras barn konfidentiell. Se till att du har tillstånd att dela information eller bilder av barnet och informera föräldrarna om hur du hanterar och skyddar deras personuppgifter.

Genom att använda dessa strategier kan du skapa en öppen och samarbetsinriktad kommunikation med vårdnadshavare, vilket inte minst främjar barnets trivsel, utveckling, lärande och välbefinnande.


Text av Malin Ring, affärsområdeschef Förskola och ansvarig utgivare för Förskoletidningen.
Bild: Maskot/Getty Images.

Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är affärsområdeschef Förskola och ansvarig utgivare för Förskoletidningen som ger dig verksamhetsnära kompetensutveckling genom artiklar, reportage, undervisningsövningar och reflektionsfrågor.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Barns handavtryck på röda papper uppsatta på en vägg | © Maskot / Getty Images

Konkreta tips på hur du hanterar de svåra samtalen

Att utföra svåra samtal är för de flesta en jobbig utmaning, oavsett om det är i rollen som chef, ledare, förälder, förskollärare, barnskötare eller i någon annan situation. Men få saker blir bättre av att de skjuts upp, utan det är bäst att ta upp problem snarast möjligt. Det gäller bara att förbereda sig ordentligt.

I den här artikeln hittar du en mängd användbara tips.

Läs artikeln om svåra samtal i förskolan

Förskolepedagog som pratar med två barn | © Maskot / Getty Images

Effektiv och respektfull kommunikation i förskolan

Hur gör vi med barnen i förskolan? Ger vi dem tid att hinna tänka efter innan de svarar? Låter vi bara de som är snabba i tanken höras?

Alla barn har rätt att bli lyssnade på, men de behöver också kunna lyssna på andra. Då är chansen större att nå fram till andra, men också att ta in andras budskap. Som pedagoger kan vi lära ut lyssnandets konst och föregå med gott exempel.

Läs artikeln om effektiv och respektfull kommunikation