Förskolans uppdrag – omväxlande, utmanande och roligt! Vi tänker mycket kring vikten av att organisera för undervisningen för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande.

Ordet organisation kommer från grekiskans organon som betyder ”verktyg” eller ”redskap”. Vi ser organisationen just så, som ett redskap som hjälper oss att utföra vårt uppdrag.

Våra förutsättningar hänger ihop med vår organisation. Grunden är att barnen alltid är i smågrupper. Alla kan inte få allt hela tiden, men alla kan få något. Vi utgår alltid från att vi ska skapa meningsfullhet under hela dagen, med barnen i fokus. 

Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Organisationen är verktyget för att skapa den balansen mellan omsorg, utveckling och lärande – den våg vi använder så att ingenting tar överhand. Enligt Lpfö18 ansvarar förskolläraren för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi ska ta tillvara planerade, spontana och vardagliga aktiviteter för att få en röd tråd genom hela dagen.

Framgångsfaktorer

 • Vi utgår från de faktiska förutsättningarna och tar tillvara det som är bra.
 • Vi har ett gemensamt förhållningssätt och en samsyn kring uppdraget.
 • Vi håller oss till fattade beslut – bestäm, följ upp och utvärdera.
 • Vi har ett reflekterande förhållningssätt och vågar tänka om och förändra.

Vad krävs av undervisande lärare?

 • Förmåga att skapa förutsättningar och förhålla sig till strukturella förutsättningar.
 • Kompetens att tolka och iscensätta läroplanens mål.
 • Didaktiskt kunnande och ämneskunskaper.
 • Kompetens att skapa en god lärmiljö för barnen.
 • Förmåga att introducera barn för nya kunskaper och lärdomar, samt fånga barns intresse och entusiasmera dem för det innehåll som är föremål för lärande. 
 • Pedagogisk samverkan med barn. 

Diskutera punkterna i arbetslaget. Hur ser det ut hos er? Finns det något ni behöver stöd och hjälp med? Av vem i så fall?

Planera

För att kunna följa upp och utvärdera undervisningen behöver vi planera inför aktiviteten. Utgå från följande områden:

Syfte – Varför gör vi denna aktivitet? Hur är den kopplad till läroplanen?

Nulägesanalys – Vad har vi för förståelse för målområdet? Vad har barnen för intressen, erfarenheter och kunskap?

Aktiviteter – Hur gör vi? Material? Vad ska barnen göra? Vem – Vilka barn? Vilka pedagoger? Grupper eller enskilt?

Tidsplanering – När? När på dagen? Hur länge? Hur många gånger?

Lärmiljö – Var? Utomhus? Inomhus? I ateljén?

Läroplanen

Förskolans uppdrag
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
(...)
Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.


Ur Praktisk pedagogik 1 2019


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Förskolesatsningen

Under åren 2015 – 2017 har Skolinspektionen granskat ett stort antal förskolor och deras ledning, på uppdrag av regeringen. Syftet var att uppmärksamma viktiga områden som förskolorna och deras ansvariga kommuner och enskilda huvudmän måste utveckla.

Vad har Skolinspektionen granskat?

 • Förskolans pedagogiska uppdrag
 • Förskolans arbete med jämställdhet
 • Flerspråkiga barns språkutveckling
 • Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik
 • Förskolans arbete med särskilt stöd
 • Förskolans arbete med värdegrunden
 • Trygghet och lärande för barn under tre år i förskolan
 • Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet
 • Förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska uppdrag
 • Resursfördelning förskola

Det visar sig i granskningarna att det skiljer sig en hel del mellan förskolorna och det får konsekvenser för likvärdigheten i barnens utbildning. Läs den sammanfattande rapporten på Skolinspektionen.se