Processutbildning om hur förskolor kan utveckla sin organisation, kultur och lärmiljö utomhus

En stor del av förskolans utbildning sker utomhus och vi vet att utomhusvistelse främjar barns fysiska och psykiska hälsa, stimulerar hjärnan och berikar undervisningen. Trots det sker den mesta planerade undervisningen inomhus. Så hur kan vi skapa förutsättningar för undervisning av hög kvalitet utomhus?

Målet med denna processutbildning är att du som deltagare upptäcker vinsterna med undervisning utomhus – på gården, i närmiljön och i naturmiljöer. Det handlar om att utveckla en kultur och organisation där utemiljön används medvetet i ett undervisnings- och utbildningsperspektiv. Att undervisa i utemiljöer ställer höga krav på pedagoger och behöver planeras och organiseras för att det ska bli bra. Men att använda sig av utomhusmiljön i stället för inomhusmiljön har många fördelar som till exempel att ytan är större och ljudnivån blir lägre. Den kan erbjuda en variationsrik lärandemiljö så som läroplanen förespråkar där barnen får möjlighet till olika utmaningar utifrån läroplansmålen.

Varför en utbildning om undervisning utomhus?

Utbildningen bidrar med teori och konkreta exempel på hur förskolor kan utveckla sin organisation, kultur och lärmiljö utomhus.

 • Ni får verksamma strategier för hur ni kan bygga upp en organisation för undervisning utomhus.
 • Ni får praktiska och konkreta verktyg för hur ni kan jobba med mer rörelseintensiva lär- och lekmiljöer.
 • Ni får tips för hur ni kan motivera och skapa en kultur där undervisning utomhus är lika självklart som undervisning inomhus.
 • Ni får ökade kunskaper om vad och hur utomhuspedagogik kan te sig på gården och i när- och skogsmiljö.
 • Ni får möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra.

Vill du veta mer?

Kontakta Kalle eller Binjamin för att prata om hur en utbildning kan se ut för just er:


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

 • Modul 1: Undervisning på gården

  En lyckad undervisning och utbildning på gården kräver ett aktivt arbete med lärmiljön.  Det förutsätter medvetna pedagoger som samspelar med barnen och stimulerar deras lärande utifrån förskolans läroplan. 

  Utomhusmiljön är en värdefull arena för innehållsrik undervisning som att exempelvis arbeta med barns rörelse, hållbar utveckling och lek. Genom att möjliggöra för lek och lärande på förskolans gård ökar barnens förutsättningar att utvecklas. Så hur kan gårdens olika rum te sig i mer styrd respektive friare miljö?

  Målet med denna modul är att ge förståelse för, samt teoretiska och praktiska verktyg för att utveckla undervisningen och utbildningen på gården.

  Modulen ger kunskap om:

  • Hur vi kan undervisa på gården inom matematik, naturvetenskap, språkutvecklande arbetssätt, rörelse- och hälsofrämjande arbete med mera.
  • Material, hållbarhet och omsorg om den miljö vi skapar.
  • Hur vi kan skapa rika och varierade lärmiljöer utifrån förskolans läroplan.
  • Hur vi genom aktiv närvaro med barnen kan stötta deras lärande i utomhusmiljön.
  • Hur vi främjar barns lek på gården.
  • Hur vi kan använda utflykter i närmiljön och det lokala kulturlivet i undervisningen.
    

  Modulen består av:

  • Föreläsning med Marina Sjögren och Daniel Sävenstedt (ca 2h).
  • Två kollegiala lärträffar.
  • Individuell uppgift att genomföra mellan lärträffarna.
  Marina Sjögren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Marina Sjögren
  Leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar.
  Daniel Sävenstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Daniel Sävenstedt
  Leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar.
 • Modul 2: Undervisning i naturmiljö och närmiljö

  Att vara utomhus stimulerar rörelse hos barnen och forskning visar att barnens immunförsvar utvecklas när de får vistas i naturmiljöer. Lärandet inom naturvetenskap, empati och ekologisk hållbarhet stärks när barn får direkta möten med djur och natur i natur- och närmiljöer. Barnens möjligheter till lärande ökar när de får uppleva och utforska omgivningen tillsammans med pedagoger som främjar lek och leder undervisningen. Utbildningen ger därför handfasta tips för hur man med hjälp av olika lekar och verktyg - och naturens resurser - kan stimulera barnens fantasi och lust att lära och ger på så sätt förutsättningar för undervisningen.

  Målet med denna modul är få kunskap om hur undervisning i olika ämnesområden i läroplanen kan genomföras i natur- och närmiljöer.

  Modulen ger kunskap om:

  • Vilka effekter utevistelse har på barns hälsa och välbefinnande.
  • Hur vi kan stärka barnens lärande och välmående genom vistelse i natur- och närmiljöer.
  • Hur undervisning i olika ämnesområden i läroplanen kan genomföras.
  • Hur vi kan undervisa med ekologisk hållbarhet och naturvetenskap.
  • Hur vi kan främja lek i natur- och närmiljöer.
  • Hur vi kan stimulera barn till rörelse i natur- och närmiljöer.
    

  Modulen består av:

  • Föreläsning med Anders Ohlsson (ca 2h).
  • Två kollegiala lärträffar.
  • Individuell uppgift att genomföra mellan lärträffarna.
  Anders Ohlsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Anders Ohlsson
  Anders Ohlsson är legitimerad förskollärare, föreläsare och författare. Han ligger bakom webbplatsen Utikuligt och är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbar utveckling i förskolan på högskolan Dalarna.
 • Modul 3: Organisation och kultur

  Att vilja utveckla undervisning och utbildning utomhus är värdefullt. Men ska förändringen bli bestående behöver alla som arbetar i förskolan förstå varför det är viktigt. Det behövs en organisation som möjliggör utveckling – genom bland annat tydliga roller och ansvarsområden. Pedagoger behöver också kunskap och verktyg för hur man skapar kvalitativ undervisning i utemiljöer. Det behöver vidare skapas demokratiska processer där vårdnadshavare kan vara delaktiga och där barn både kan vara delaktiga och ha inflytande.

  Målet med denna modul är att ge verktyg för hur vi kan skapa en organisation och kultur – för en innehållsrik pedagogisk utbildning i utemiljöer där pedagoger, barn och vårdnadshavare är delaktiga utifrån sina perspektiv.

  Modulen ger kunskap om:

  • Hur vi skapar en kultur där utomhuspedagogik är en självklar del.
  • Hur vi bygger en organisation som främjar en levande och bestående pedagogisk utbildning utomhus.
  • Pedagogens roll och förhållningssätt i utemiljön.
  • Hur vi kan möjliggöra barns delaktighet och inflytande i våra erbjudanden utomhus.
  • Hur vi kan skapa samverkansformer med vårdnadshavare kopplat till vår undervisning utomhus.
    

  Modulen består av:

  • En föreläsning med Marina Sjögren och Daniel Sävenstedt (ca 2h).
  • Två kollegiala lärträffar.
  • Individuell uppgift att genomföra mellan lärträffarna.
  Marina Sjögren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Marina Sjögren
  Leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar.
  Daniel Sävenstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Daniel Sävenstedt
  Leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar.

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Ämnesexperter föreläser digitalt eller fysiskt och kan även bistå med handledning under utbildningens gång.

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen.

Tidsåtgång

Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med tre föreläsningar med arbetsuppgifter och träffar för kollegialt arbete mellan varje föreläsning.

Material till utbildningen

Allt material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Böckerna Undervisning ute – utveckla förskolans lärmiljö och Utomhuspedagogik – utveckling och lärande i naturen är utgångspunkt för processutbildningen.

Vi är med hela vägen

Processutbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda de kollegiala lärträffarna och driva utbildningen framåt.

Marina Sjögren
Marina Sjögren är leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar. Tillsammans med Daniel Sävenstedt har hon skrivit boken Undervisning ute – utveckla förskolans lärmiljö.

Daniel Sävenstedt
Daniel Sävenstedt är leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar. Tillsammans med Marina Sjögren har han skrivit boken Undervisning ute – utveckla förskolans lärmiljö.

Anders Ohlsson
Anders Ohlsson är legitimerad förskollärare, föreläsare och författare. Han ligger bakom webbplatsen Utikuligt och är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbar utveckling i förskolan på högskolan Dalarna.

Anders har skrivit boken Utomhuspedagogik – utveckling och lärande i naturen.

Författare och föreläsare Anders Ohlsson djupdyker i hur undervisning på gården och i natur- och närmiljöer kan berika lärandet. Forskningen talar tydligt – när barn får möjlighet att utforska naturen stärks deras rörelse, immunförsvar och förmåga att förstå naturvetenskap, empati och ekologisk hållbarhet. Anders ger också tips på vad man kan göra ute för att inspirera till en mer lustfylld utevistelse.

Tips! Klicka på de fyra pilarna i spelarens nedre högra hörn för att titta i helskärmsläge.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Processutbildningen Undervisning ute är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.