Processutbildning om hur språkutveckling i förskolan kan främjas genom lek

Leken är en arena där barn iscensätter och övar förmågor som de ännu inte har, det Vygotskij kallar den möjliga utvecklingszonen och där de också prövar och utforskar nya ord och begrepp i lugn och ro. Att leka är extremt kommunikativt och tillsammans med samtalet utgör leken de mest språkfrämjande situationerna i förskolan. 

Språket är ett prioriterat utvecklingsområde i läroplanen och lek utgör förskolans kärnverksamhet. Därigenom är det klokt att ta tillvara lekens språkutvecklande kraft.

För att möta detta erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken och språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur du kan främja leken och barnens språkutveckling.

Processutbildningen lyfter fram leken som en naturlig arena för språkligt samspel och utveckling. Den ger ökade kunskaper om lekandets villkor och förutsättningar, samt hur det får språkstöttande kvaliteter som bidrar till både ökat ordförråd och symboliskt tänkande, narrativitet och litteracitet.

Utbildningen ger verktyg att närgranska leksituationer och växla mellan olika lek- och språkstödjande positioner före, under och efter leken, som leder till fördjupad lek och ger förutsättningar för allt ökande komplexitet och språkanvändning. Samt att balansera stöttning och utmaningar utan att ta ifrån barnen rätten till och glädjen i att kunna och få leka.

Utbildningen är uppdelad i fyra delar där föreläsningar varvas med individuella och kollegiala uppgifter.

Varför en utbildning om lekande och barns språkutveckling?

Vi får ökad förståelse och kunskap om:

  • leken som en naturlig arena för språkligt samspel och utveckling.
  • lekandets villkor och förutsättningar.
  • språkstöttande kvaliteter som bidrar till både ökat ordförråd, symboliskt tänkande, narrativitet och litteracitet.  
  • hur vi kan balansera stöttning och utmaningar utan att ta ifrån barnen rätten till och glädjen i att kunna och få leka.

Utbildningen ger verktyg att närgranska leksituationer och växla mellan olika lek- och språkstödjande positioner före, under och efter leken. Detta leder till fördjupad lek och ger förutsättningar för allt ökande komplexitet och språkanvändning.

Ur innehållet i utbildningen Låt leken främja språket

Del 1. Samspel, lek och språk 
All lek är viktig för barn och all lek innehåller möjligheter till språkutveckling. Del ett syftar till att skapa samsyn kring lekande och barns behov av lek. Samspel, lek och kommunikation är både grund och motor för utveckling under förskoleåren. 

Del 2. Förskolans uppdrag 
Syftar till att undersöka innebörden i läroplanen (Lpfö 18) och barnkonventionens texter om lek. Utifrån texterna analyseras några incitament till språkfrämjande lek. Betydelsen av att ta ansvar för lekandets kontinuitet och progression genom förskoleåren för att ge barnen tillräcklig lek- och språkstimulans. 

Del 3. Pedagogens betydelse för språkutvecklande lek 
Vi undersöker hur vi kan skapa förutsättningar för och stötta barn i leken, följa eller delta i den på lämpliga sätt som gynnar språkutveckling hos barnen. Hur vi kan utveckla miljöer, förhållningssätt och mötesplatser för lek som främjar barns språkutveckling 

Del 4. Olika aspekter av begynnande och mer komplex låtsaslek 
Vi undersöker hur låtsaslekandet är kopplat till symboliskt tänkande, narrativ utveckling och litteracitet. Hur, vad och vilket ansvar har pedagoger att introducera låtsaslek för yngre barn. Samt pedagogens ansvar att bidra till ökande djup och utvidgning av de äldre förskolebarnens lektematik.

Mer om processutbildningen Låt leken främja språket

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt.

Ämnesexperten Margareta Öhman föreläser i förinspelade föreläsningar om lekande och språkande. Handledning med experten är möjligt för processledare under utbildningen.

Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en webbkurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen. Det genomförs även en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.     

En processägare från Gothia Kompetens samordnar och leder er genom utbildningen, från start till mål.

Tidsåtgång
Utbildningen sträcker sig över cirka ett år består av fyra delar med fördjupande processer genom individuella uppgifter och kollegialt lärande.

Material till utbildningen
Böckerna Låt leken främja språket och Värna barns lekstyrka är utgångspunkt för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Processutbildningens ämnesexpert

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Via sitt konsultföretag erbjuder hon pedagogisk-psykologisk konsultation och handledning, föreläsningar och fortbildningsinsatser för både personal och föräldrar inom förskola och skola.

Margareta Öhman har skrivit flertalet böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och Låt leken främja språket. Margareta är aktuell med flera utbildningar med den viktiga leken i fokus.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare. Hon har skrivit flertalet böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande.

I filmen kan du se Margareta berätta mer om processutbildningen Låt leken främja språket.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Processutbildningen Låt leken främja språket med Margareta Öhman är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.