– Du är pedagog. Det försvinner inte för att du tar hjälp av digitala verktyg istället för att ha en white board och samlar eleverna i klassrummet. Du vet vad du ska göra och varför. Var medveten om förutsättningarna, var lyhörd för eleverna och förändra din undervisning i takt med att du hittar vad som fungerar för dig och din grupp. Reflektera och analysera, testa dig fram.

Josefin Schygge är gymnasielärare och har lång erfarenhet av att undervisa på distans. Nu står många lärare inför en ny situation och Josefin Schygge samlar här råd kring hur du kan komma igång och få distansundervisningen att fungera. Ett första steg är att noga tänka igenom vilka moment som ni bedömer kommer att fungera digitalt, och vilka moment som är mindre lämpade. 

Kom igång med distansundervisning

 • Välj ett innehåll som är lätt för eleverna att arbeta självständigt med.
 • Sätt tydliga ramar för arbetet med material, redogivningsform och datum för ”examination”.
 • Kommunicera till eleverna när du finns tillgänglig och hur.
 • Låt eleverna arbeta relativt självständigt – men ge dem styrning och stöttning.
 • Det ger dig tid att komma in på den digitala banan och planera den fortsatta undervisningen.

Vilka digitala förutsättningar finns?
Om ni har tillgång till ett digitalt klassrum kan du bjuda in elever, dela material och prata med elever i realtid. Du kan då bland annat hålla genomgångar, gruppdiskussioner och låta elever arbeta i dokument.

Om du inte har tillgång till ett digitalt klassrum har du förhoppningsvis tillgång till en lärplattform där du kan dela ut material eller så kan du använda en lärblogg.

Tänk på!

 • Utgå från ett material, antingen ett digitalt eller det material som ni normalt använder. 
 • Ge tydliga instruktioner för vad eleverna ska göra och vad inlärningsmålet är. 
 • Stötta genom kortare filmer vid sådant som du normalt skulle ha gått igenom, eller stannat upp vid i klassrummet. 
 • Bjud in eleverna till Padlets eller andra anslagstavlor där ni kan diskutera olika frågor, texter, uppgifter, dina genomgångar eller filmer. 
 • Gör avstämningar via t ex Google formulär. 
 • Visa att du är närvarande i deras studier, exempelvis via sms, mejl eller chatt. 
 • Fråga hur eleverna har det, hur det går, om de kan sammanfatta det viktigaste som de har lärt sig den senaste timmen … precis som du hade gjort i klassrummet. 
 • Försök att ge så konkreta instruktioner som möjligt när eleverna ska genomföra en uppgift eller en examination, helst steg för steg. 
 • Gör hellre flera, lite mindre, avstämningar än en stor. 
 • Erbjud muntliga avstämningar, träffar eller diskussioner i mindre grupp där ni kan lära av varandra. Då kan du fånga upp vilka elever som behöver mer stöttning.
 • Hitta sätt att dela dokument med varandra i gruppen och klassen. Då kan ni samarbeta och lära av varandra precis som i klassrum.

Josefins råd vid distansundervisning 

Var tillgänglig – visa eleverna att de inte är ensamma i sitt lärande
Svara så snabbt du kan vid frågor, ring, ha videosamtal eller mobilsamtal så mycket som möjligt. Ha en chatt eller hangouts öppen hela tiden så att elever kan nå varandra och dig. Då kan du nå så många som möjligt samtidigt och slipper göra samma jobb enskilt med varje elev. 

Var aktiv själv
Om eleverna förväntas delta i diskussioner t ex på Padlet ska du också synas där. Kommentera, ställ följdfrågor, uppmuntra. 

Ställ direktriktade frågor till varje elev
Det finns elever som lätt blir passiva i digitala klassrum. Många elever är också nervösa för att tala eller delta i ett digitalt sammanhang. 

Lämna ingen elev ensam i ett digitalt material
Det sker lika lite en automatisk kunskapsöverföring via ett digitalt material som via ett analogt. Skapa varierande lärandesituationer.

Tydlighet
Var tydlig med varför och hur vi gör en uppgift. Hur de visar vad de kan och vad som förväntas av dem. Var de hittar material, hur uppgifter bedöms och hur de kommer i kontakt med dig.

Var konkret och kortfattad
Dela upp inlämningar i mindre delinlämningar och ge feedforwards hela tiden. 

Ta hjälp av varandra
Det är många lärare som befinner sig i samma situation som du just nu. Ta hjälp av varandra, dela material och upplägg. Kolla vad som har funkat för andra och hur de har tänkt. Det finns flera forum för distanslärare, är du med i Facebook kan du t ex gå med i gruppen ”Distansundervisning i Sverige” så hittar du flera erfarna distanslärare att bolla dina frågor med.

De erfarenheter som vi gör nu kommer att vara till stor nytta i vår undervisning framöver. Vi får möjlighet att komma över de eventuella spärrar som vi känt för digitalisering och förhoppningsvis landa i blended learning i större uträckning. Kanske kommer vi till och med få nya perspektiv på hur skolan kan se ut och fungera. Det kan ge oss stora möjligheter, säger Josefin Schygge.

Josefin Schygge - författare på Gothia Kompetens | © Josefin Schygge

Josefin Schygge är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och filosofi och författare till flera böcker. De senaste tio åren har hon undervisat inom vuxenutbildningen, både inom sfi och på grundläggande och gymnasiala kurser, i klassrum och på distans.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.