Låt solen lysa över alla barn
Roman av Björn Ranelid

Låt solen lysa över alla barn

Björn Ranelids nya roman är en kärleksförklaring till bildning, lärdom och mänsklighetens eviga strävan efter det goda. Här får läsaren följa med i en berättelse från barndomens gator i Malmö till en skolsal i Stockholm där världens alla generationer och historiska personer möts. Björn Ranelid är en av Sveriges mest lästa författare. Här berättar han om sin nya roman.

Pernilla Lundgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Experten Pernilla Lundgren ger dig svaren

Frågor och svar om Gy25

Varför införs Gy25? När börjar Gy25 gälla? Vilka ämnen påverkas av Gy25?
Pernilla Lundgren, föreläsare om bedömningsfrågor och tidigare lärare, forsknings- och utvecklingsansvarig på Stockholm stads utbildningsförvaltning och undervisningsråd på Skolverket, svarar på de vanligaste och viktigaste frågorna om Gy25.

Lärare med två elever i ett klassrum | © Johnér Images / Getty Images

Linnéuniversitetets studie om processutbildningen Lektionsdesign

Sedan 2019 har Gothia Kompetens utbildat tusentals lärare vid 60 olika skolor i lektionsdesign. För att följa upp hur lärare har upplevt utbildningen och vilka effekter det haft på undervisningen genomförde Linnéuniversitetet en studie på uppdrag av Gothia Kompetens om processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning. Här kan du läsa om resultatet.

Annsofie Engborg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Mats Högberg / Annsofie Engborg
Intervju med Annsofie Engborg

Så använder du samtal som verktyg i vuxnas lärande

Samtal och diskussioner är kraftfulla verktyg för att klargöra, bearbeta och befästa kunskap. Annsofie Engborg är lärarfortbildare och tidigare lärare inom vuxenutbildningen. Nu har hon skrivit boken Samtal som verktyg i vuxnas lärande för att stötta lärare i komvux, folkhögskola och studieförbund samt andra utbildare som i andra sammanhang leder kurser för att utveckla undervisningen.

Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intevju med Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd

Ämnesbetyg i gymnasieskolan – ny bok ger stöd inför Gy25

Gymnasieskolan står inför en stor förändring i och med gymnasiereformen Gy25. Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd har båda lång erfarenhet och kunskap om bedömnings- och betygsfrågor. I den nya boken Ämnesbetyg i gymnasieskolan – en handbok går de tydligt igenom vad reformen innebär och de frågor lärare har kring bedömning och betygssättning.

Agnes Mellstrand - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med leg. psykolog Agnes Mellstrand

Hur kan jag hantera och bemöta psykisk ohälsa bland medarbetarna?

Som chef har jag ansvar för arbetsmiljön och mina medarbetare. Det som blir utmanande är när mina medarbetare har privata problem och mår psykiskt dåligt. Som arbetsgivare och chef vill jag ge stöd, visa förståelse och stötta medarbetaren i arbetet. Men hur gör jag när jag ser att det psykiska måendet eller den privata situationen spiller över på arbetet? När min medarbetare inte längre kan fullfölja sitt uppdrag som lärare på bästa sätt?

Stolt lärare i sitt klassrum | © Johnér Images / Getty Images
Intervju med skolledningen på Almåsskolan och Valåsskolan

”Lektionsdesign är ett förhållningssätt”

Lärarna på Almåsskolan och Valåsskolan i Lindome har under läsåret 2023/2024 gått en processutbildning i lektionsdesign med differentierad undervisning. Det har lett till ett ökat fokus på pedagogiska samtal i arbetslagen och en ökad engagemangsnivå och trivsel hos eleverna. Det säger rektorerna Linda Svensson, Sofi Ljungholm och Ann-Louise Rantanen som tog initiativ till processutbildningen.

Åsa Larsson - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med utbildningsansvarig Åsa Larsson

”Vi vill att processutbildningarna ska utveckla undervisningen”

Att utvecklas i sin yrkesroll och att utveckla sin undervisning kräver mer än en dags fortbildning. En processutbildning sker därför över tid, gemensamt i kollegiet och alltid tillsammans med en extern ämnesexpert.

– Våra processutbildningar vänder sig till lärare men i förlängningen vill vi självklart att de ska bidra positivt till elevernas lärande, säger Åsa Larsson, utbildningsansvarig, Gothia Kompetens.

Illustratation från bokomslag: VFU-handledning | © Gothia Kompetens
Intervju med Per Fagerström och Tone Försund

Så får VFU-handledare stöd i ett komplext uppdrag

Att vara VFU-handledare för en lärarstudent är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Det är under den verksamhetsförlagda utbildningen som studenten får uppleva skolan i praktiken och många studenter vittnar om en verklighetschock när de går från teorin på utbildningen till den praktiska vardagen i klassrummet. Här spelar handledaren en viktig roll för lärarstudentens utveckling.

Per Fagerström och Tone Försund har under tio års tid utbildat handledare vid Göteborgs universitet.

Linnea Lindquist - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Linnea Lindquist

Går det att ha en flexibilitet i skolans undervisning?

Vi har en läroplan med kunskapsmål som ska följas och bedömning och betyg ska sättas. Samtidigt har vi elever som behöver få stanna upp i vissa basfärdigheter, elever vi behöver fånga upp och ge chans att fokusera på läsinlärning och att diskutera samhälls- och värderingsfrågor. Risken är annars att tappa dem helt – utan behörighet till gymnasiet och med fara att hamna utanför samhället. Hur kan vi lösa det i skolan?

Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intevju med Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd

Betygssättning i grundskolan – ett komplext hantverk

Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd, experter inom bedömning och betygssättning, menar att betygssättningen sedan 2011 blivit alltmer en mekanisk avprickning där lärarna lägger mycket tid på att samla in underlag och motivera betyg – tid som de i stället borde kunna lägga på undervisning.

– Det hoppas vi kunna ändra på genom att ge svar på vanliga frågor och tydliggöra handlingsutrymmet i betygssättningen och kopplingen mellan undervisning, bedömning och betygsättning.

Eva Lanteli - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Eva Lanteli

Hur kan jag förbättra min undervisning?

Hur undervisar man på bästa sätt? Och hur kan man utveckla undervisningen för att förbättra elevernas lärande? Eva Lanteli har mer än 40 års erfarenhet som lärare, lärarutbildare och skolinspektör. Det har gett henne tillfälle att observera många inlärningssituationer och reflektera över vad som fungerar och inte. Här berättar hon mer.

Hur lyckas man skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som ger resultat? | © Gothia Kompetens
Intervju med Gunilla Briselius och Malin Ullman

Hur lyckas man skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som ger resultat?

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan kan vara svårt. Ofta blir kvalitetsarbetet något som genomförs någon gång då och då och i allmänna ordalag utan tydlig koppling till den egna undervisningen. Så hur ska man göra för att lyckas skapa ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete som lever upp till namnet och som blir relevant för skolan och lärarna?

Johan Österås, förstelärare i svenska och engelska åk 6–9 | © Gothia Kompetens
Intervju med Johan Österås, förstelärare i svenska och engelska åk 6–9

”Diskussioner om undervisning höjer vår professionalitet som lärare”

"Jag har både fått lära, prova och göra själv, samtidigt som jag lyssnat på mina kollegor, sett hur de har utfört verkstäder och vad de tagit med sig av sina erfarenheter. Det har varit givande och kittat ihop oss som lärarkår."

Friskolan Asken i Strängnäs har låtit samtliga lärare utbildas i lektionsdesign och differentierad undervisning under höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Friskolan Asken är en 4–9 skola där Johan Österås är förstelärare i svenska och engelska. Under processutbildningen har Johan varit en av fyra processledare vilket innebär att driva arbetet framåt i kollegiet och leda utbildningens lärverkstäder.

Karin Nystås och Sofia Hindhammar - författare på Gothia Kompetens | © Ellika Henrikson
Intervju med Sofia Hindhammar och Karin Nystås

Hur skapar vi en skola som är trygg för alla – även transpersoner?

Att vara ung transperson i skolan kan vara svårt. Många upplever att skolan är en utsatt och otrygg plats vilket riskerar att leda till frånvaroproblematik och psykisk ohälsa. Det är två stora hinder för lärande. För att öka kunskapen ute i skolorna och bidra till en bättre skolmiljö för unga transpersoner har skolkuratorerna Sofia Hindhammar och Karin Nystås skrivit boken En transinkluderande skola.

Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson - Gothia Kompetens | © Erik Hellquist
Intervju med Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson

Integrera elevhälsan på ett naturligt sätt i skolans arbete

Hur gör man för att skapa en organisation där elevhälsan är en naturlig och integrerad del i skolans arbete? Det vet Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson och Ida Necovski. För tio år sedan skapade de modellen EHM-elevhälsomötet – ett verktyg för att arbeta främjande, systematiskt och tvärprofessionellt med elevhälsoarbetet. Modellen har sedan dess använts i många skolor och visat sig vara framgångsrik.

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Jenny Karlsson och Anna Morell

En elevassistents dilemman – ett konkret stöd

"Det här är ett komplext och ibland svårt uppdrag. Därför behövs kompetensutveckling."

Att vara elevassistent kan vara både roligt och tillfredsställande. Samtidigt är det ett ansvarsfullt och komplicerat uppdrag där elevassistenten behöver kunskap inom många olika områden för att skapa en så god skolsituation för eleven som möjligt. Det är ett uppdrag man kan behöva stöd i – men det är något som många elevassistenter idag saknar.

Camilla Nilvius - författare på Gothia Kompetens | © Johannes Nyström / Camilla Nilvius
Intervju med Camilla Nilvius, lektor i pedagogik

Så förebygger vi läs- och skrivsvårigheter med RTI-modellen

Alltför många elever lämnar lågstadiet utan att ha med sig grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna. RTI, Response to intervention, är en modell för att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom tidig upptäckt och intensiva insatser. Det ger resultat menar Camilla Nilvius, lektor i pedagogik, som forskat om RTI i svensk skola. Nu har hon skrivit boken RTI-modellen i praktiken.

Maria Högberg - författare på Gothia Kompetens | © Bodil Bergman Hughes
Artikel av Maria Högberg

”Så här ökar du motivationen i en orolig värld”

Krig, klimatkris, inflation, högre priser och räntehöjningar. Det är inte säkert att alla står frustande i båset, fyllda med energi och lust att ta sig an det nya året. Tvärtom – alla negativa budskap kan påverka oss både hemma och på jobbet. Men det finns verktyg för att samla kraft och skapa tillförsikt.

– Det finns många ljusglimtar där ute. Vi kan välja att bli en resurs för varandra, säger vår författare Maria Högberg som är kommunikationstränare och handledare för chefer och personalgrupper. Här skriver hon om hur du och dina kollegor kan stärka er själva och varandra.

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med John Steinberg

Skapa arbetsro i klassrummet

– Att vara lärare är ett ledarskapsyrke. Och du kan alltid utveckla ditt ledarskap, oavsett om du är ny som lärare eller en erfaren pedagog, säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik med mångårig erfarenhet som rektor, föreläsare och utbildare. Här ger han råd om hur du kan bli en bättre ledare i klassrummet och skapa förutsättningar för ett effektivt lärande.

”Vi behöver ingjuta hopp och förmåga att agera.”
Intervju med högstadieläraren Jonas Pietrzak Edlund

”Vi behöver ingjuta hopp och förmåga att agera.”

– Vårt uppdrag är att fostra unga för framtiden och då kan vi inte glömma bort hållbarhetsperspektivet, säger Jonas Pietrzak Edlund, högstadielärare på Navets skola i Örebro.

All undervisning, oavsett ämne och årskurs, ska genomsyras av hållbar utveckling. Men hur gör man det och hur kan man ingjuta hopp hos eleverna?

 

Ann S. Pihlgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
Intervju med Ann S. Pihlgren

Fritidshemmens viktiga uppdrag att skapa ett likvärdigt lärande

Fritidshemmen har ett viktigt samhällsuppdrag att skapa ett likvärdigt lärande för eleverna. För att åstadkomma det behövs ett större fokus på en mer likvärdig undervisning menar Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskare.

– Vi ska skapa samma möjligheter för alla elever att klara sig vidare i livet så att de med tiden kan skaffa sig en försörjning, ett lyckligt liv och kunna delta i samhället och demokratin.

 

Johanna Jozic och Sandra Vidic Arvidsson - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Sandra Vidic Arvidsson och Johanna Jozic

Så kan dokumentationen underlättas för lärarna

Dokumentationsbördan för lärare är hög och slukar mycket tid. Trots material och instruktioner från myndigheter är det många lärare som tycker det är otydligt hur dokumentationen ska gå till.
– Vi behöver få lärarna att räcka till. Dokumentationsbördan växer, det tar mycket tid och går ut över lärarnas undervisning.

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med specialopedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell

Visuellt stöd ger bättre förutsättningar för alla elever

– Vi pratar ofta om en skola för alla. Då är det också viktigt att vi erbjuder fler verktyg än endast de verbala. Annars är risken att vi exkluderar och försvårar för väldigt många elever att lära sig och utvecklas.

Det säger specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som vill få fler pedagoger att se styrkan med att använda sig av det visuella i skolans alla verksamheter.

Josefin Thorsten - lärare på Rosenkulla skola | © Josefin Thorsten
Intervju med läraren Josefin Thorsten

Rosenkulla skola i Nyköping har utbildat lärarna i lektionsdesign

Rosenkulla skola i Nyköping satsade under läsåret 2022–2023 på en kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare och genomförde processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning. Josefin Thorsten, lärare på Rosenkulla skola, var processledare under utbildningen. Här berättar hon mer om vad processutbildningen gav henne och kollegiet.

Kim Norman om skolors säkerhetsarbete: ”Vi behöver bygga upp en mental förberedelse.” | © Gothia Kompetens
Intervju med Kim Norman

Kim Norman om skolors säkerhetsarbete: ”Vi behöver bygga upp en mental förberedelse.”

Skolattacker. Pågående dödligt våld. Det är ord vi inte ens vill låta tanken snudda vid. Ändå är det nödvändigt. Kim Norman är före detta polis och har de senaste åren arbetat med skolors säkerhetsarbete. Nu har han skrivit boken Handbok vid skolattacker – om pågående dödligt våld (PDV) för att ge stöd till skolornas säkerhetsarbete.

Sandra Brömster - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Sandra Brömster

Så kan du arbeta för att jämställa klassrum

– Jämställdhetsperspektivet behöver genomsyra både förhållningssätt och undervisning. Det kräver medvetenhet och reflektion av lärare, säger Sandra Brömster, lärare och föreläsare.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring

Hur kan du motivera eleverna?

Motivationen är central i inlärningen men kan ibland vara svår att åstadkomma. Så hur kan du göra för att motivera? Och vad behöver eleverna för att känna sig motiverade i skolan? Grundskollärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring beslöt sig för att ta reda på det.

Linnea Lindquist - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Linnea Lindquist

”Det går att vända en skola även om du har alla odds mot dig.”

Ett par bekväma tofflor, en god portion tålamod och ett löfte till både elever och lärare om att hon skulle stanna kvar. Det var starten för Linnea Lindquist när hon började som rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg för sju år sedan. Skolan brottades med hög omsättning bland lärarna, våld mellan eleverna och oroligt i klassrummen. Nu har hon lyckats vända utvecklingen och här berättar hon vad som krävs för att för att ge eleverna möjligheter att lyckas.

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Helena Wallberg

Hur skapar man förutsättningar för alla elevers lärande?

Helena Wallberg menar att skolan lägger ett alltför stort fokus på anpassningar för enskilda elever. Genom lektionsdesign och explicit differentierad undervisning flyttas fokus till undervisningen och visar på möjligheter istället för svårigheter.
– Jag vill att alla elever ska få möjlighet att höra till, delta, lära och prestera i gemenskap.

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med John Steinberg

Så kan din handledning hjälpa eleven till ett bättre lärande

Att handleda och stötta eleverna är en viktig del av undervisningen. Men hur kan du kan stödja på ett sätt som hjälper eleven bäst framåt? John Steinberg, fil.dr. i pedagogik, menar att vi behöver lägga större fokus på att förstå elevens lärande för att kunna anpassa vår handledning.

Per Fagerström - författare på Gothia Kompetens | © Per Fagerström / Tobias Guldstrand
Intervju med Per Fagerström, lärare och skolutvecklare

Kollegialt lärande – så blir det ett kraftfullt verktyg

– Det har gått en smula inflation i begreppet kollegialt lärande. Alla diskussioner och workshops inom skolan är inte kollegialt lärande, säger Per Fagerström, lärare och skolutvecklare. 

Kollegialt lärande har blivit en erkänd framgångsfaktor för att utveckla undervisningen och elevernas lärande. Men vad är det egentligen och hur gör man för att det ska fungera? Per Fagerström utbildar och handleder lärare i kollegialt lärande för Göteborgs stad och Karlstads universitet och har nu skrivit en praktisk bok i ämnet.

Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Mona Liljedahl / Peter Eriksson
Intervju med Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare

Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever

Sverige ligger långt efter i hur skolan arbetar med särskilt begåvade elever. Många förblir oupptäckta och får aldrig den stimulans de behöver.

– Särskilt begåvade lär sig mycket mer abstrakt och komplext än andra. Det räcker inte att läraren ger dem lite svårare uppgifter. Om de inte får stimulans på rätt sätt är risken stor att de förlorar all motivation, säger Mona Liljedahl.

Per Kornhall - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Per Kornhall / Staffan Claesson
Intervju med Per Kornhall

Naturligt ledarskap i skolan

Vad kan evolutionen lära oss om ledarskap i skolan?
– För att kunna leda bättre behöver vi känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art, säger Per Kornhall, författare, biolog och gymnasielärare.

Läs hela intervjun med Per Kornhall här.

Verktyg för att greppa Lgr22 – så får du en översikt och helhet | © Gothia Kompetens
Intervju med Johan Alm

Verktyg för att greppa Lgr22 – så får du en översikt och helhet

– Läroplanen är utformad så att lärarens kursplanedelar ofta ligger utspridda på 10–20 ställen. Om vi inte har översikten och kan få syn på helheten blir det också svårt att planera för en undervisning som gynnar lärandet, säger Johan Alm.

Johan Alm vill underlätta arbetet för lärarna och presenterar kursplanerna med en layout som tar minimal plats, utan att ändra i innehåll eller språk. Läs intervjun med Johan Alm här.

Joakim Sveland - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Joakim Sveland

Ostört i skolan – fritt från digitala distraktioner

Hur skapar vi en lärmiljö som är fri från digitala distraktioner? Är det ens möjligt?
Push-notiser, snabba google-sökningar och chattmeddelanden. Distraktionerna är många i den digitala världen och det påverkar elevernas koncentration och förmåga att lära. Joakim Sveland vill se en balans där skolan begränsar och strukturerar den digitala användningen. Hans bok Ostört i skolan ger metoderna.

Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Carl-Johan Markstedt

Så kan du använda novellen i undervisningen

Att låta läsning av skönlitteratur ta ett stort utrymme i svenskundervisningen bidrar till elevernas språkutveckling och analysförmåga. Carl Johan Markstedt, gymnasielärare och läromedelsförförfattare, menar att novellens korta och koncentrerade format öppnar för många möjligheter i svenskundervisningen och kan fungera som ett komplement till romanen.

Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm

”Vi behöver förändra matematikundervisningen.”

En matematikundervisning som engagerar, utvecklar och fungerar för alla elever. Det är vad matematiklärarna Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm strävar efter. De har länge funderat över varför svenska elever visar sämre resultat i matematik än elever i andra länder. För att ta reda på mer deltog de i en forskningsstudie vid Luleå Universitet vilket resulterade i en femstegsmodell där problemlösningen utgör fundamentet i matematikundervisningen. Det har gett goda resultat för elevernas utveckling.

Malin Ring och Tobias Ludvigson - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Tobias Ludvigson och Malin Ring, Gothia Kompetens

Utveckling av förskolan och skolan med processutbildning

– Att utveckla förskolan och skolan innebär att förändra förhållningssätt och arbetssätt. Det kräver utbildning över tid som skapar samsyn och bygger på kollegialt lärande, säger Tobias Ludvigson och Malin Ring, Gothia Kompetens, som tagit fram processutbildningar för förskola och skola.

Närbild på skolelev bakifrån under en lärarledd lektion | © Taylor Wilcox / Unsplash.com
Intervju med rektorerna på Nanny Palmkvistskolan

Lektionsdesign för en undervisning som inkluderar alla elever

– Vi vill se en undervisning som bygger på att alla elever är inkluderade, säger Susanne Lundberg, rektor på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg. Ett viktigt steg för att nå dit är att låta alla lärare på skolan utbildas i differentierad undervisning genom lektionsdesign. Det har förändrat deras arbetssätt och förbättrat alla elevers förutsättningar i sin kunskapsutveckling.

”Lärare vill ha kunskap i sexualkunskap” | © Kalle Norwald / Oskar Omne
Intervju med Kalle Norwald

”Lärare vill ha kunskap i sexualkunskap”

– Jag möter många lärare som trots att de gärna vill, inte är bekväma med att undervisa i sexualfrågor. Det beror både på att upplever en kunskapsbrist och på att ämnet fortfarande är laddat, säger Kalle Norwald, sexolog, och för många känd som rådgivare i ett tv-program på Svt.

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Filippa Mannerheim

Konsten att undervisa med ämnet i fokus

– Det här är en bok från hjärtat! Att undervisa elever och tillsammans med dem ”dyka ned” i ämnet är fantastiskt roligt och kreativt, det vet alla lärare. I den här boken berättar jag hur jag gör och vilka metoder jag tror på, säger Filippa Mannerheim, gymnasielärare och orädd skolprofil som hoppas att hennes bok Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk ska väcka diskussion om pedagogiska frågor. 

Carl-Johan Markstedt - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media
Intervju med Carl-Johan Markstedt

Romanen är navet i svenskundervisningen

Att väcka ungdomars intresse för att läsa böcker i konkurrens med Youtube, Instagram och Netflixserier är inte det lättaste. Det vet Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare, läromedelsförfattare och pedagog vid Nobelmuseet. Han har kommit fram till ett sätt att arbeta med romanläsning som lockar till läsning.

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Pernilla Willby
Intervju med Jenny Karlsson och Anna Morell

Funktionskompetenta lärare

Istället för att kunna arbeta främjande innebar arbetet på den Centrala Elevhälsan många åtgärdande insatser. Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell mötte lärare som stod ensamma med sina utmaningar i klassrummet och såg att det ibland brast i samarbete mellan lärare, elevhälsa och fritidspedagoger. För att kunna arbeta mer förebyggande utvecklade de därför ett arbetssätt där alla på skolan blir funktionskompetenta. Det gav resultat.

Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens | © Knut Capra Pedersen / Maria Refors Legge
Intervju med Maria Refors Legge, jurist och expert på skoljuridik

Lärare är oroliga att anmälas till Skolinspektionen

– Det är många lärare som vittnar om att de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen eller att de blir utsatta för påtryckningar vid betygsättning, säger Maria Refors Legge, jurist och expert på skoljuridik.

Maria Refors Legge reder ut vad som gäller i den här intervjun.

Johanna Kjellén - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Johanna Kjellén

Utveckla undervisningen och lärandet med läranderonder

– Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser. Det är ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare, säger Johanna Kjellén, gymnasielärare och utvecklingsledare.

Ann-Marie Körling - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Anne-Marie Körling

Nyfikenhet är nyckeln till undervisningen

– Vi har 10 år på oss att skapa möjligheter för eleverna att gå ut grundskolan med ett rikt och nyanserat språk. Låt oss ta tillvara på den tiden, säger Anne-Marie Körling, flerfaldigt prisbelönt lärare och adjunkt vid Uppsala universitet. 

Sara Nordström - författare på Gothia Kompetens | © Fröken Fotograf
Intervju med Sara Nordström

Så kan du arbeta med framtidsval i klassrummet

– Vi behöver minska avhoppen från gymnasiet och skapa elever med framtidstro. Färre studieavbrott och omval skapar fördelar för både individ och samhälle, säger studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström som menar att studie- och yrkesvägledare behöver undervisa i klassrummet.

Specialpedagogens kompetens utvecklar skolan | © Erik Hellquist, Anna Bengtsson och Ida Necovski
Intervju med Anna Bengtsson och Ida Necovski

Specialpedagogens kompetens utvecklar skolan

– Vi behöver ta tillvara den specialpedagogiska kompetensen på ett bättre sätt. Istället för att enbart arbeta med kompensatoriska åtgärder för enskilda elever bör fokus ligga på det skolutvecklande uppdraget med förebyggande och främjande insatser.

Det säger Anna Bengtsson och Ida Necovski, specialpedagoger och lärare, som under många år arbetat med att utföra, leda och utveckla skolors pedagogiska arbete.

Att äga läraryrket
Intervju med Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg

Att äga läraryrket

Elever, vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten, läsårsplanering och bedömning. Och så själva undervisningen förstås. För nya lärare är det många bitar att få ordning på, och en hel del utmaningar att hantera. Nu har Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring skrivit en guide som hjälp för att undvika fallgroparna: ”Det är en hjälp på vägen för att göra livet som lärare smidigare och roligare.”

Öka motivationen med digitala verktyg i matematikundervisningen | © Gothia Kompetens
Intervju med Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz

Öka motivationen med digitala verktyg i matematikundervisningen

Det finns många fördelar med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Eleverna blir mer motiverade och deras matematiska förståelse kan förbättras. Det menar matematiklärarna Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz.

Att undervisa vuxna kräver språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt | © Mats Högberg
Intervju med Annsofie Engborg

Att undervisa vuxna kräver språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

– Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas inom varje skolämne, säger Annsofie Engborg. För studieovana vuxna elever är det en stor utmaning att komma till vuxenutbildningen och de har svårt att ta till sig kunskapen. 

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Helena Wallberg

Utveckla lärandet med återkoppling

Att ge respons som ”Bra jobbat!” eller ”Utveckla resonemanget” hjälper inte eleverna att lära sig och utvecklas. Istället bör lärare vara mer specifika och ställa frågor. Då blir återkoppling ett kraftfullt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ett ökat lärande. Här berättar Helena Wallberg mer om hur det går till.

John Steinberg i närbild | © John Steinberg
Intervju med John Steinberg

Använd ditt kroppsspråk och få med dig eleverna

Eleverna är blixtsnabba att bedöma en lärares trovärdighet. Genom att använda kroppsspråket på ett medvetet sätt kan du skapa förtroende hos eleverna och lyckas bättre i ditt ledarskap. John Steinberg har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att komma fram till vad det är som göra att vissa pedagoger lyckas. Här berättar han mer.

Tre glada kollegor som arbetar - Gothia Skolutveckling Skola | © SDI Productions / Getty Images
Intervju med Brunnsängskolans biträdande rektor Aleksandro Kapor

Anpassad processutbildning ger skolutveckling

Brunnsängskolan i Södertälje har genomgått en processutbildning med fokus på differentierad undervisning och lektionsdesign. Biträdande rektor Aleksandro Kapor berättar:
– Det är de faktiska behoven på vår skola som har styrt processutbildningen. De har prioriterats från dag ett.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med svenskläraren Malin Larsson

Väck kreativiteten i skrivundervisningen!

Med kreativitet kan du nå högt, sträcka dig längre och åstadkomma något du aldrig trodde var möjligt. Det är svenskläraren Malin Larssons utgångspunkt i svenskundervisningen. Hon menar att kreativiteten engagerar och motiverar eleverna så att de utvecklas långt bortom vad de trodde var möjligt. 

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt
Intervju med Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring

Hur gör du för att äga klassrummet?

Säg den lärare som aldrig känt att lektionen brakat iväg åt fel håll och eleverna fokuserat på något helt annat. Vad var det som hände, egentligen? Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Nina Rung - kriminolog och föreläsare | © Gothia Kompetens
Nina Rung om barns rättigheter

Barns rättigheter när det kommer till våld och sexualiserat våld

Hur kan lärare arbeta förebyggande i undervisningen? Och hur hanterar vi på bästa sätt barns berättelser om våld och övergrepp? Här hittar du kriminolog Nina Rungs råd till dig som är lärare.

Nina Rung - kriminolog och föreläsare | © Gothia Kompetens
Intervju med kriminologen Nina Rung

”Barn berättar inte, och vuxna frågar inte”

Att förebygga och bemöta barn i skolan som utsätts för våld och sexuella övergrepp

Kriminologen Nina Rung har mött många vuxna i skolan som får panik eller blir handlingsförlamade när elever berättar om våld och sexuella övergrepp. Men man behöver inte ha expertkunskap för att kunna ta emot berättelsen, understryker hon.

Nina Rung menar att den första uppgiften för skolan är att öka barns kunskaper om sina egna rättigheter. Alla barn behöver förstå att det är ett brott att slå någon, eller att ta på någons privata kroppsdelar mot den personens vilja.

Skolkuratorn tar klivet in i klassrummet och får eleverna att må bättre | © Satu Knape
Skolkurator 2.0 - Hilda Johnsson

Skolkuratorn tar klivet in i klassrummet och får eleverna att må bättre

Den psykiska ohälsan är ett stort problem hos unga. Därför förändrade skolkuratorn Hilda Johnsson sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen. Här berättar hon om sin modell och hur du kan komma igång med att inkludera de psykosociala frågorna i undervisningen.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med svenskläraren Malin Larsson

Mindset – förhållningssätt till läraren

Svenskläraren Malin Larsson på Alviksskolan i Stockholm har ägnat mycket tid åt att reflektera över hur hon som lärare kan påverka elevernas förhållningssätt till sitt lärande. Att utmana sig själv ofta, gärna prova nytt och se misslyckanden som ett sätt att lära, är avgörande för både personligt och professionellt lärande.

Men varför började hon intressera sig för mindset?

Gymnasielärare Josefin Schygges bästa tips

Att tänka på vid distansundervisning

– Du är pedagog. Det försvinner inte för att du tar hjälp av digitala verktyg istället för att ha en white board och samlar eleverna i klassrummet. Du vet vad du ska göra och varför. Var medveten om förutsättningarna, var lyhörd för eleverna och förändra din undervisning i takt med att du hittar vad som fungerar för dig och din grupp. Reflektera och analysera, testa dig fram.

Läs om Josefins alla tips här.

Tar journalistiken in i klassrummet | © Gothia Kompetens
Intervju med Martin Schibbye

Tar journalistiken in i klassrummet

"När jag var 11 år visste jag allt om antiloper och skorpioner, men inget om Madonna och Michael Jackson."

Martin Schibbyes drivkraft är att rapportera från vita fläckar på kartan. En ambition som inte har slutat glöda efter att han blev fängslad i Etiopien 2011. Genom Blankspot Project har han tagit med sig skolelever på sina resor.

Tobias Gard och Hülya Basaran - författare på Gothia Kompetens | © Sibel Basaran
Intervju med Hülya Basaran och Tobias Gard

Läslust i en digital tid – är det möjligt?

Dra nytta av digitaliseringen för att väcka läslust i stället för att se den som ett hot mot läsning av traditionella böcker. Hülya Basaran och Tobias Gard lyfter hur man kan arbeta för att väcka elevernas läslust och fördjupa läsförståelsen genom att använda sig av digitala medier.

David Saleh - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Vi får träffa David Saleh, legitimerad behandlingspedagog och vårdlärare

”Vi måste möta eleverna där de är”

David Saleh är känd för sin sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. För honom är kunskap om sexualitet och samliv en del av kampen för mänskliga rättigheter. Och för hans elever öppnar undervisningen dörrar in i det svenska samhället.
– De här barnen har rätt till samma kunskap som svenska barn. Att göra undantag för nyanlända är diskriminering, säger han.

Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson - Gothia Kompetens | © Erik Hellquist, Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson
Utveckla skolan för alla elevers lärande, hälsa och utveckling

Intervju med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson

– Skolan måste anpassas efter eleverna, inte tvärtom. Skolan behöver hela tiden utvecklas för att bli en plats som möjliggör lärande, hälsa och utveckling för alla elever. Och det kräver en formativ och lärande organisation.

En intervju med specialpedagog Anna Bengtsson och rektor Maria Kempe Olsson som tillsammans har skrivit boken Design för skolorganisation – i praktiken. De har länge arbetat för en skola som är flexibel och i ständig förbättring.

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket
Lärkraft diskuterade likvärdighet i svensk skola

Utbildning handlar om liv och död

– Skolan har aldrig varit likvärdig. Och det beror på att samhället inte heller är likvärdigt.
Orden är Peter Fredrikssons, generaldirektör för Skolverket, som inledde årets skolkonferens Lärkraft då 430 lärare och skolledare samlades i Stockholm för att fördjupa sig i en likvärdig skola för alla. Hur kan vi nå dit? Och går det ens?

Intervju med Malin Larsson och Tommy Lucassi

Så vässar du undervisningen med 470 frågor

– Vi måste förstå hur eleverna tänker för att kunna undervisa. Vi måste våga fråga dem om saker som berör, få dem att både känna och tänka om det vi ska lära oss, säger Malin Larsson som tillsammans med Tommy Lucassi har skrivit boken Vässa undervisningen – en liten handbok i konsten att ställa svåra frågor.

Intervju med John Steinberg och Åsa Sourander

Så vänder du en omotiverad klass

Med rätt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap är det möjligt att gå från oro till fokus i en omotiverad klass. – Lyft det som fungerar, hitta elevens styrkor och bygg vidare på det, säger Åsa Sourander som för några år sedan tog över en klass i kaos. Ett kaos hon lyckades vända till arbetsro. Den utvecklingen beskrivs i boken Att vända en klass – från oro till fokus där hennes exempel varvas med John Steinbergs teoretiska avsnitt.

Intervju med Johan Alm

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Tio år av ”bedömning för lärande” har gett mycket bedömning, men lite lärande.

– Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Intervju med John Steinberg och Jassim Ahmadi

”Tillsammans skapar vi en social och pedagogisk lärmiljö”

Ledarskap, bemötande, studiero, konflikthantering – det är bara några av alla utmaningar som pedagoger möter i skolan. Hur kommer man tillrätta med det? Det vet John Steinberg och Jassim Ahmadi som har lång erfarenhet och flera metoder för hur man skapar förtroende, följsamhet, respekt, samarbete och en god lärmiljö.

Intervju med Josefin Schygge

”Jag vill bidra till en utveckling av vuxenutbildningen”

Vuxenutbildningen ska sträva efter att ge varje elev största möjliga utveckling. Hur kan det möjliggöras i heterogena elevgrupper och under begränsad tid?

– Jag hoppas att den här boken ska kunna ge stöd till vuxlärarna och bidra till en utveckling av vuxenutbildningen, säger Josefin Schygge, läraren som nu har skrivit boken hon själv länge saknat: Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna. 

Carl-Johan Markstedt - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media
Intervju med Carl-Johan Markstedt

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Världens bästa lärare – hur blir man det?
Intervju med Andria Zafirakou, Keynote speaker på Lärkraft 2019

Världens bästa lärare – hur blir man det?

– Jag älskar verkligen det jag gör, jag kan inte tänka mig något annat jobb. Andria Zafirakou är bild- och textilläraren från London som tilldelades Global Teacher Prize 2018.

Andria Zafirakou kom till Stockholm för att tala på konferensen Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att dela med sig av sina erfarenheter.

Vad är hemligheten bakom vissa länders skolframgångar?
Intervju med forskaren Lucy Crehan, Keynote speaker på Lärkraft 2019

Vad är hemligheten bakom vissa länders skolframgångar?

Vad är det som gör att skolor i vissa länder lyckas bättre än andra? Lucy Crehan, lärare från Storbritannien, beslöt sig för att ta reda på det och besökte skolor i länder med toppresultat i internationella jämförelser. Lucy Crehan kom till Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att berätta mer om sina upptäckter och vad svensk skola kan lära av dessa.

Hur uppnår vi en likvärdig skola?
Intervju med Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör

Hur uppnår vi en likvärdig skola?

– Den svenska skolan har aldrig varit särskild framgångsrik i att bryta det sociala arvets betydelse. Orden är Peter Fredrikssons, Skolverkets generaldirektör, som har ett tydligt uppdrag från regeringen och därtill en stark personlig drivkraft att skapa en likvärdig skola.

Peter Fredrikson kom till Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att berätta mer om hur statsbidragen används och vad det som möjliggör en likvärdig skola.

 

Ny bok!

Differentierad undervisning med lektionsdesign 

– Med en lektionsdesign för en explicit och differentierad undervisning kan vi arbeta mer förebyggande, säger Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare, som nu kommer ut med boken Lektionsdesign – en handbok. 

Boken ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en lektionsdesign som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet. 

Boken Romanläsning i praktiken - del av omslaget | © Gothia Kompetens
Intervju med Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg

Metod som lockar till läsning

Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg, gymnasielärare och läromedelsförfattare, har tillsammans utarbetat en metod för romanläsning som lockar till läsning: "Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare."

Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd
Intervju med Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö

Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö har tillsammans skrivit en bok för att hjälpa skolans resurser att få bättre förutsättningar för sitt arbete. Här berättar de mer om sin bok Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd.

Mona Liljedahl - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Mona Liljedahl

”Särbegåvade elever är vår framtid, men vi måste upptäcka dem först!”

 – Nu är det dags för pedagogerna att kliva in på fältet och ge särbegåvade elever den undervisning de behöver! För att klara det behöver pedagogerna kunskap om särbegåvning ur ett praxisnära perspektiv, säger Mona Liljedahl, författare till boken "Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet".

Elza Dunkels - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Elza Dunkels om nätmobbning, näthat och nätkärlek

Prata, prata, prata, så spricker nättrollen

Friends nätrapport visar att en av tre elever har blivit utsatt för kränkningar på sociala medier. Det är skrämmande och oacceptabelt, men till skillnad från många andra ser inte docent Elza Dunkels att förbud råder bot på problemet. Tvärtom.

Lina Axelsson Kihlblom - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med superrektorn Lina Axelsson Kihlblom

Vi ser problemet men gör ingenting åt det

– Redan i september vet lärarna vilka elever som kommer att bli underkända i vår. Ge lärarna redskap för att se till att det inte blir så, uppmanar Lina Axelsson Kihlblom, författare till ledarskapsboken Våga leda skolan.

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med författaren och läraren Johan Alm

Johan Alm beskriver målen ur elevers perspektiv

– Hur ska lärare kunna bedöma likvärdigt utan att de först ges tid att kollegialt fundera över vad eleverna behöver lära sig inom olika områden? Det är som att mäta i blindo.