”Det ingår i samhällets uppdrag att tillgodose kunskap, behandling och stöd utifrån individens villkor.”

I den uppmärksammade boken DBT-SS Färdighetsträning beskriver psykologen och psykoterapeuten Alexandra Rosendahl Santillo en metod anpassad för patienter med kognitiv funktionsnedsättning och emotionella svårigheter. Metoden har ett förenklat språk, en hög grad av tydlighet och betonar värdet av repetition för inlärningen av nya färdigheter. Färdighetsträning har en tydlig förankring i modern forskning och är en vidareutveckling av den evidensbaserade psykoterapimetoden dialektisk beteendeterapi (DBT) som är utformad för att arbeta med känsloreglering.

– Kortfattat handlar metoden Färdighetsträning om hur känslor och kognition fungerar. Hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med att hantera känslor och ge patienter med kognitiva svårigheter en möjlighet till psykoterapi som är direkt anpassad till deras inlärningsförmåga, säger Alexandra Rosendahl Santillo som har drivit ett forskningsprojekt i Lund och Region Skåne som syftar till att ge patienter med kognitiva svårigheter en möjlighet till psykoterapi som är direkt anpassad till deras inlärningsförmåga. 

Nu har hon skrivit den första svenska metodboken om känslohantering vid kognitiva svårigheter. Den baseras på forskning av DBT-teamet i Lund med stöd av Nationella Självskadeprojektet.

Varför har du skrivit den här boken?
 – För att en grupp individer med kognitiva svårigheter sällan eller aldrig blir belysta med de särskilda behov de har. Skrivandet syftade till att lyfta kunskapen och anpassningarna som behöver göras för att gruppen ska kunna få och tillgodogöra sig behandling som de har rätt till.

Det ingår i samhällets uppdrag att tillgodose kunskap, behandling och stöd utifrån individens villkor.

Kan du utveckla det?
– Det ingår i samhällets uppdrag att tillgodose kunskap, behandling och stöd utifrån individens villkor. Det är en grundbult i vårt samhällssystem. Idag är mycket behandling avsedd för mer kognitivt välfungerande individer. Kunskapen om kognition, hur svårigheterna tar sig uttryck och hur omgivning, sjukvård och annan verksamhet kan och behöver anpassa sig är centralt för att dessa individer ska ges en chans att arbeta med känslomässiga svårigheter efter de förutsättningar de har.

Boken syftar till att på ett enkelt sätt beskriva hur det går att använda kunskap om känsloreglering och kognitiva svårigheter oavsett vilken verksamhet som man arbetar med.

Måste man vara psykolog eller psykoterapeut för att ha användning av din bok?
– Nej, absolut inte. Boken syftar till att på ett enkelt sätt beskriva hur det går att använda kunskap om känsloreglering och kognitiva svårigheter oavsett vilken verksamhet som man arbetar med. I boken vill jag ge en överblick och inspirerar till att lyfta arbetet med att hantera känslor, oavsett kognitiva svårigheter. 

– Boken vänder sig till alla som arbetar med personer som har kognitiva svårigheter och utmaningar att hantera livet, vardagen och känslorna. Den är också lämplig för anhöriga till någon med inlärningssvårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning och som undrar hur man kan göra när känslorna ställer till det. 

Minns du ett särskilt tillfälle när du har arbetat med Färdighetsträning?
– Den glädje jag har sett hos patienter och terapeuter när de har fått en metod som passar deras förutsättningar. Och hur roligt det är när personal och anhöriga hittar strategier för att samarbeta med individerna.

Patienterna kan inte anpassa sig till oss eller till våra behandlingar. Det är vårt ansvar att med den kunskap som finns skapa bästa möjliga förutsättningar för dessa individer.

Vad vill du skicka med läsarna?
– Att inte ge upp! Att vi lär oss mer och anpassar oss är vårt ansvar. Patienterna kan inte anpassa sig till oss eller till våra behandlingar. Det är vårt ansvar att med den kunskap som finns skapa bästa möjliga förutsättningar för dessa individer.

Se faktaruta om Färdighetssystemet längre ner på sidan.


Foton av David Neman.

Alexandra Rosendahl Santillo - författare på Gothia Kompetens

Alexandra Rosendahl Santillo är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och är verksam som specialistpsykolog inom psykoterapi och psykologisk behandling på Psykologpartners Malmö. De senaste åren har hon arbetat med patienter med självskadebeteende och självmordsnära beteenden på DBT-teamet Lund. Hon har erfarenhet från att jobba både på slutenvårdsavdelningar och i öppenvård. Hon har även handlett personal i arbetet med bemötande och för att hjälpa dessa individer på bästa sätt. 


Facebook-loggaVarmt välkommen till vår FB-sida för dig inom socialt arbete: artiklar, lästips och nya produkter.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Mer om boken DBT-SS Färdighetsträning – känslohantering vid kognitiva svårigheter

Ur förordet av Anna Kåver, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi:

”Den här boken gör mig glad. Den är angelägen av flera skäl och jag liknar den gärna vid en saknad bit i ett stort och komplicerat psykoterapipussel. I sin bok DBT-SS Färdighetsträning – känslohantering vid kognitiva svårigheter kastar Alexandra Rosendahl Santillo ljus över ett ofta förbisett problem – att patienter som söker behandling för sitt lidande, oavsett diagnos, inte alltid förstår något så fundamentalt som vad psykoterapeuten eller behandlaren faktiskt säger och gör.

Terapispråket rör sig alltför ofta på en komplex och abstrakt nivå och kan lätt skapa avstånd och distans, något som inte alls gynnar patienten. En obegriplig behandling leder inte till läkande, snarare till ett misslyckande.”

”Boken är mycket värdefull och bygger på såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet och visar på hur DBT-modellen kan utvecklas.”

Ur lektör Katharina Jacobssons recension i BTJ-häftet nr 5, 2023

Faktaruta Färdighetssystemet

Färdighetssystemet är en modell utvecklad av Julie Brown, fil. dr och DBT-terapeut, som i sitt arbete med DBT (dialektisk beteendeterapi) uppmärksammade hur svår terapin var att tillgodogöra sig för vissa patienter. Hon skapade därför en anpassad modell, kallad DBT-SS (DBT – Skills System), som är riktad till patienter med kognitiv funktionsnedsättning och emotionella svårigheter.

Agnes Mellstrand - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

"Alla vinner på att chefen lär sig mer om psykisk hälsa"

– Chefer som utvecklar sin kunskap om psykisk hälsa blir tryggare i sitt ledarskap och bemötande. Det i sin tur leder till mer psykologiskt trygga arbetsmiljöer. Det finns också studier som visar att chefer som lär sig mer om psykisk hälsa är mer benägna att arbeta förebyggande på arbetsplatsen, menar Agnes Mellstrand, leg. psykolog, föreläsare och författare.

Läs intervjun med Agnes Mellstrand

Psykoterapi online - illustration från bokomslag

Är psykoterapi online lika effektiv som på plats?

Kan psykoterapi via videosamtal vara lika effektiv som psykoterapi i det fysiska rummet? Hur påverkar det terapin och relationen mellan klient och terapeut?
 – Jag önskar att jag själv hade haft den här boken när jag började arbeta med videoförmedlad psykoterapi. Då hade jag nog vågat göra det tidigare och kunnat undvika vissa misstag.

Läs intervjun med psykoterapeut Elin Björkstam