Kompetensutveckling är en förutsättning för utveckling

Tryggare, proffsigare, roligare – det är några ord som återkommer när vi frågade några av våra författare vad kompetensutveckling betyder för dem och varför de tycker att det är viktigt. För viktigt är det. En Sifoundersökning (2020) visar att nästan 60 procent är intresserade av att utveckla sin kompetens på jobbet. Här kan du läsa hur några av våra författare inom förskola, skola, vård och omsorg tänker kring kompetensutveckling.

Vad betyder kompetensutveckling för dig och varför tycker du att det är viktigt?

Kompetens är att våga umgås med böcker – faktaböcker och skönlitteratur är oundvikliga redskap för min kompetens
Kompetens är alltid något mer än summan av utbildningar och kurser – den finns i hela min personlighet; min medkänsla, min flexibilitet och min intuition. Det hör samman med den grundläggande affekten intresse. För att upprätthålla och utveckla min kompetens måste jag förhålla mig nyfiken till min omgivning.

Jakob Carlander, leg. psykoterapeut och författare

När vi jobbar med människor behöver vi ständig påfyllning för att kunna utvecklas i vårt arbete
Ordet kompetensutveckling säger allt. När vi jobbar med människor kan vi inte bli fullärda och vi behöver ständig påfyllning för att kunna utvecklas i vårt arbete. 
I alla arbeten kan trötthet och stress hindra oss från att se möjligheter – det kan gott samarbete och bra kompetensutveckling råda bot på. Det kan ge hopp och riktning.

Förskolan har ett av samhällets viktigaste uppdrag: att barn lär och utvecklas samtidigt som de mår bra. Personalens uppdrag är att förändra barns hjärnor, för de utvecklas i relation till det de gör. Inget litet ansvar och därför är god kompetensutveckling helt nödvändig. Här blir det särskilt viktigt att utbildningen leder till processer hos pedagogerna som på riktigt gör skillnad.

David Edfelt, leg. psykolog och författare

Arbetet blir lättare, roligare och mer effektivt med ny kunskap
Inom socialt arbete arbetar vi ofta med de mest utsatta individerna/grupperna i samhället. Det är ett svårt arbete, där vi hela tiden behöver hänga med i förändringar i samhället, lagstiftning och ny kunskap. Dessutom ställer arbetet höga krav på empati och bemötande. Kompetensutveckling ger en professionalitet som gör arbetet meningsfullt och som förhoppningsvis gör skillnad på riktigt för den det berör. 

För mig betyder det att hela tiden sträva efter ökad förståelse och kunskap för hur jag, utifrån min roll som socialarbetare, kan skapa de bästa förutsättningarna för att skapa skillnad, oavsett om det handlar om att förbättra för en grupp i samhället eller för en enskild individ. Det handlar om att utveckla min empati och förståelse för hur det är att vara i brukarens skor och vad hen behöver, men också om att tillgodogöra mig kunskap om metoder och verktyg som jag kan använda mig av i det praktiska arbetet.

Fanny Eklund, socionom och författare

Kompetensutveckling för mig betyder att fylla på mitt behov av fördjupad eller ny kunskap 
Det pågår ständigt forskning kring kvinnohälsa och för att hålla sig uppdaterad om det senaste är det viktigt att alla som jobbar inom reproduktiv och sexuell hälsa prioriterar kompetensutveckling. Genom fördjupad kunskap får vi vårdgivare ökad möjlighet att förstå ett förändrat mående och på så vis kunna hjälpa patienten bättre. Kompetensutveckling är avgörande för att vården ska fortsätta hålla en hög kvalitet.

Eva Elmström, leg. barnmorska och författare

Att få slipa på sina förmågor och lära nytt är inte bara viktigt, det är också roligt och utvecklande både som socialarbetare och människa
I socialt arbete möter vi människor i olika åldrar, från skiftande sammanhang och med olika förutsättningar och utmaningar. Det är viktigt att hela tiden lära nytt om de grupper och fenomen vi möter i vårt arbete. I takt med att samhället förändras och nya generationer växer upp förändras också de utmaningar som vi möter. Om vi inte kontinuerligt lär oss nytt och tränar oss i att byta perspektiv riskerar vi i vår yrkesutövning allt för mycket utgå ifrån oss själva och hur vi tidigare har tänkt.

Att få vidareutveckla sin förmåga som socialarbetare och lära nytt är inte bara viktigt, det är också roligt och utvecklande som socialarbetare och som människa. Vi lär oss av de personer vi möter och deras levnadsöden som vi får ta del av. Vi kan också lära oss av kollegor, böcker, föreläsningar och utbildningar. Min kompetensutveckling behöver fortsätta så länge jag är aktiv som socialarbetare.

Sanna Halfdan, socionom och författare

Med utbildning och fortbildning kan vi förstärka och erhålla nya kunskaper som kan stimulera och utveckla vårt arbete och arbetsfält
Barnhälsovården är en viktig del i Sveriges folkhälsoarbete och har ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Barnhälsovårdens nationella program är brett och komplext, i en ständig utveckling utifrån samhällsförändringar och ny kunskap. Det kräver god kunskap och kompetens hos professionen inom barnhälsovården för att alla barn ska erhålla en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet.

Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare och författare

För mig betyder kompetensutveckling att jag stärker min kapacitet att klara det uppdrag jag står inför
På så sätt kan jag utveckla mina egna strategier för att skapa goda förutsättningar för lärande. Kompetensutveckling är särskilt viktigt i skolan eftersom skolan förändras i takt med övriga samhället. Det betyder att vi kontinuerligt behöver bygga och utveckla en professionell kunskapsbas utifrån lokala behov och på vetenskaplig grund.

Johanna Kjellén, programrektor och författare

Kompetensutveckling ger i förlängningen ett mer hållbart arbetsliv 
Kunskap gör oss tryggare i vårt arbete och kompetensutveckling ger oss möjlighet till reflektion och perspektivtagande genom att vi kliver ut ur vår miljö och vardagliga autopilot, vi zoomar ut med viktiga frågor och får träffa andra som ger oss ny input. Och detta ska inte bara bli en time out eller inspirationsupplevelse. Kompetensutveckling ska leda till förändrade beteenden som för oss i en mer hållbar riktning. Annars är det faktiskt inte kompetensutveckling enligt mig. Japp, jag är hård, men också trött på alla floskler och lullull som inte borde få hamna under rubriken kompetensutveckling.

Agnes Mellstrand, leg. psykolog och författare

Viktigast är det kollegiala samtalet i vardagen där vi tillsammans reflekterar över situationer och försöker hitta lösningar
Kompetensutveckling handlar för mig om att ta till sig av ny forskning och andras kunskap och erfarenheter från vårt yrke. Den viktigaste delen för mig handlar om det kollegiala samtalet i vardagen där vi tillsammans reflekterar över situationer och försöker hitta lösningar.

I förskolan möter vi barn som är i ständig utveckling. Våra barngrupper och sammanhanget vi befinner oss i är hela tiden föränderligt. Vi måste ha en hög kompetens för att möta barnen där de befinner sig, vara nyfikna och lyssna in vad de behöver och ger uttryck för. Det kräver att vi som arbetar i förskolan också är i ständig utveckling och är öppna för olika sätt att förhålla sig i situationerna vi ställs inför.

Veronica Nytomt, leg. förskollärare och författare

Kompentensutveckling hjälper oss att möta livet och yrkets utmaningar 
Att möta livet innebär ständig anpassning till nya situationer. Lärande och därmed kompentensutveckling hjälper oss att möta livet och yrkets utmaningar.
Mitt favoritbegrepp inom pedagogiken är metakognition - lärdom om sin egen läroprocess. Bra kompetensutveckling lär oss hur vi lär för att öka vår professionalitet.

John Steinberg, fil.dr. i pedagogik och författare

Kompetensutveckling är att man både erkänner en kompetens och att den behöver ständig utveckling
Kompetens är inget statiskt utan något som finns i botten och som förändras utifrån hur samhället, forskning, man själv, styrdokument och mycket annat förändras. Kompetensutveckling har länge förknippats med individuell utveckling, vilket är viktigt. Mer och mer blir det ändå tydligt att den stora vinsten är att göra en gemensam kompetensutveckling där vi kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Helena Wallberg, specialpedagog, gymnasielärare och författare

Kompetensutveckling är något som det måste finnas både tid och en väl organiserad struktur för. 
Vi blir aldrig fullärda. Det finns alltid något mer att lära sig om och att kunna tillämpa i sitt yrke. Kompetensutveckling kan vara så mycket, att få ta del av ny forskning och kunskap inom sitt område, att genom handledning eller kollegial reflektion få utveckla sin yrkespersonliga kompetens eller att få läsa och diskutera relevant litteratur, göra studiebesök, fördjupa sig i ett tema osv.

Kompetensutveckling är något som det måste finnas både tid och en väl organiserad struktur för. Det är en del av det systematiska kvalitetsarbetet men lika mycket en personalvårdande insats som gör det möjligt för medarbetare att utveckla sin potential och trivas på jobbet.

Särskilt viktigt är det inom alla yrken där en arbetar med andra människor och förstås extra mycket för dem som arbetar med de yngsta – våra förskolebarn. Kunskapsutvecklingen inom neurovetenskap, psykologi och pedagogikområdet går så fort, och kraven på pedagogernas kompetens är stor inom vitt skilda fält som olika undervisningsområden men också hur kognition, social och emotionell utveckling stimuleras bäst.

Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare