Processutbildningen Stötta barnen som utmanar i förskolan med David Edfelt

För vissa barn innebär vardagliga situationer, såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val, stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet och kamraterna som personalen.

Processutbildningen Stötta barnen som utmanar i förskolan med David Edfelt utvecklar medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.

Kundnöjdhet

Av 31 svarande pedagoger och skolledare rekommenderar 97% den här processutbildningen till andra.

I Vaxholms stad valde man att göra en storsatsning och låta alla pedagoger i samtliga kommunala förskolor samtidigt genomföra den här processutbildningen. Läs mer om deras upplevelse här:

Läs artikeln om Vaxholms storsatsning

Förskolans läroplan lägger vikt vid att vi särskilt ska uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.

För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn som ibland utmanar dig och verksamheten. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om hur du kan förebygga problemskapande beteenden och hur du kan agera i stunden.

Varför en utbildning om att stötta barnen som utmanar i förskolan?

  • Utveckla medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.
  • Ni får kunskap om vad det är som leder till problemskapande beteenden.
  • Ni får verksamma strategier för hur ni kan bemöta barn i kritiska situationer.
  • Ni får kunskap och förståelse för hur ni kan öka de positiva stunderna
  • Ni får verktyg för hur tillrättalägga vardagen så barn som har svårigheter har lättare att fungera.
  • Ni får ökade kunskaper om barn med specifika svårigheter.
  • Ni får möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra.
  • Ni får tips för hur ni kan utveckla ett bra samarbete med föräldrar.

Om processutbildningen Stötta barnen som utmanar i förskolan

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten David Edfelt föreläser digitalt eller fysiskt om hur vi kan förebygga utmanande beteenden och kan även bistå med handledning under utbildningens gång.

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen. Vid längre utbildningar genomförs en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Tidsåtgång
Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med förslagsvis tre föreläsningar med arbetsuppgifter och träffar för kollegialt arbete mellan varje föreläsning. Alternativt pågår utbildningen över två terminer med mer tid att genomföra olika arbetsuppgifter.

Material till utbildningen
Boken Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden är utgångspunkten för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Processutbildningens ämnesexpert

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Processutbildningen leds David Edfelt, leg. psykolog med stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteende.

Fler produkter med David Edfelt hittar du här.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

I filmen berättar vi på Gothia Kompetens och ämnesexperten David Edfelt om processutbildningen Stötta barnen som utmanar i förskolan – hur utbildningen utvecklar medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Stötta barnen som utmanar i förskolan med David Edfelt är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.