Förbered dig och din organisation inför Skolverkets kvalitetsdialoger

Processutbildning med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson

Ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete är hela skolans angelägenhet och är en viktig del av den fortlöpande processen. Skolan ska främja utveckling, lärande och hälsa för alla elever. Alla elever har rätt till utbildning av god kvalitet. För att det ska bli verklighet behöver varje skola vara en flexibel, formativ och lärande organisation. Så hur når vi dit? 

Processutbildningen Utveckla en skolorganisation för systematik, struktur och kvalitet ger ett konkret stöd för att öka skolans förbättringskapacitet och att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i linje med Skolverkets riktlinjer för kvalitet och utveckling. Utbildningen utgår från er egen verksamhet genom att både identifiera de aspekter som fungerar bra och fokusera på det som kräver utveckling. Processutbildningen består av föreläsningar, workshoppar och handledning av ämnesexperterna Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson.

Processutbildningens syfte
Processutbildningen syftar till att ge kunskap, idéer och verktyg för att utveckla er verksamhet i riktning mot en lärande organisation. Men också hur till exempel elevhälsa kan bli en del av skolans kvalitetsarbete. Utgångspunkten är skolans egna förutsättningar och behov med fokus på de delar som behöver utvecklas. Processutbildningen ger stöd i att skapa utrymme för en förbättringsorganisation och med det goda möjligheter att ge alla elever förutsättningar för lärande.

Processutbildningen vänder sig till
Skolledare och skolans ledningsgrupp som med fördel kan inkludera förstelärare och specialpedagoger.

Processutbildningen ger kunskap om

  • Hur man organiserar för en flexibel organisation.
  • Hur skolan kan samordnas och ledas utifrån en tilltro till medarbetarnas förmåga att utvecklas och ta ett gemensamt ansvar.
  • Vikten och innebörden av en skolkultur som utgår från tanken om ständig förbättring och kunskap om vilka delar i organisationen som gynnar en sådan skolkultur.
  • Hur forum för samarbete och samverkan – på alla nivåer och mellan alla roller i skolans verksamhet – kan designas.
  • Hur det ständigt pågående lärandet med fokus på undervisning och lärares skicklighet kan organiseras fram.
  • Verktyg för och idéer för hur systematik och struktur kan byggas in i verksamheten som ett nav i den lärande organisationen.
  • Hur den specialpedagogiska kompetensen kan tas tillvara i hela skolans organisation.
  • Verktyg för att väva in elevhälsoarbetet som en naturlig del i skolans arbete så att sambandet mellan hälsa och lärande kan tas tillvara.
  • Elever som en kraft i skolans kvalitetsarbete.

Upplägg av processutbildningen
Utbildningen Utveckla en skolorganisation för systematik, struktur och kvalitet varvar föreläsningar av Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson med workshoppar. Ämnesexperterna ger även handledning under utbildningens gång. Utbildningsmaterial är boken Design för skolorganisation som deltagarna läser för att kunna diskutera och reflektera kring.

Utbildningen sker på plats i skolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till skolans egna processledare att leda workshopparna och driva utbildningen framåt.

Material samlat i lärplattformen
Boken Design för skolorganisation är utgångspunkten för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform. Där finns även allt underlag för workshopparna.


Illustrationen högst upp på sidan är från omslaget till boken Design för skolorganisation, av Niklas Lindblad, Mystical Garden Design.

Processutbildningens ämnesexperter

Anna Bengtsson - författare på Gothia Kompetens

Anna Bengtsson är leg. lärare, specialpedagog och diplomerad coach. Hon är specialpedagog på en F-6-skola och driver även AnnaBe Utveckling. Hon arbetar med olika utbildningsuppdrag genom föreläsningar, workshops och processtöd till skolor och i kommuner samt har återkommande uppdrag vid Göteborgs Universitet med fokus på elevhälsa, det specialpedagogiska uppdraget och på att designa och utveckla skolan som en lärande organisation. Anna är medförfattare till tre olika böcker inom dessa områden.

Maria Kempe Olsson - författare på Gothia Kompetens

Maria Kempe Olsson har arbetat som rektor i 10 år och är utöver det lärare och specialpedagog. Hon är idag rektor på en F-6-skola i Kungälvs kommun. Maria arbetar precis som Anna med olika utbildningsuppdrag genom föreläsningar, workshops och processtöd till skolor och i kommuner över hela landet, med fokus på elevhälsa och skolors organisation. Hon har också varje termin föreläsningar på Grundlärarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Maria är medförfattare till två olika böcker inom dessa områden.

Anna och Maria formade och startade arbetet med metoden EHM, elevhälsomötet, 2012 tillsammans med Ida Necovski.

Foton av Erik Hellquist.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.