Det bästa är alla möten med barnen! Att man har en så stor möjlighet att påverka och ge dem förutsättningar till utveckling och lärande som de har med sig vidare i livet.

Förskollärare Veronica Nytomt

Vad är det bästa med att vara förskollärare?
– Det bästa är alla möten med barnen! Att man har en så stor möjlighet att påverka och ge dem förutsättningar till utveckling och lärande som de har med sig vidare i livet. Det jag tycker är allra mest spännande är att forma vardagen och anpassa undervisningen så att den fungerar för alla barn. Vara nyfiken och lyssna in vad barnen behöver. När man hittar rätt och känner att ett barn tar ett kliv framåt i sin utveckling och mår bra, de situationerna lyfter hela min upplevelse av arbetet.

Vad tror du är den största utmaningen som många förskollärare känner i sitt uppdrag idag?
– Det är en stor utmaning att ta ledarrollen i en organisation där vi har en tydlig arbetslagskultur. Att gå från att göra allt tillsammans och ha ett gemensamt ansvar till att en eller ibland flera ska kliva fram och leda de andra.

Jag upplever att det behövs stöd för förskollärare i hur man kan forma sitt ledarskap.

Jag upplever att det behövs stöd för förskollärare i hur man kan forma sitt ledarskap. Framförallt krävs en gemensam förståelse för uppdraget och att vi har en samsyn i vad som är viktiga aspekter i vår yrkesroll.

På vilka sätt påverkar förskollärares kunskaper och ledarförmåga förskolans utbildning?
– Förskollärarens ledarroll är viktig för att skapa likvärdighet i förskolan. Vårt ansvar för undervisningen ska vara en garant för att vi arbetar utifrån läroplanens mål. Här är naturligtvis vår kunskap om hur vi kan utforma undervisningen på ett väl fungerande sätt kopplat till läroplanens mål och riktlinjer av stor betydelse. En del i vårt ledarskap är att få med de andra i arbetslaget, att vi skapar en gemensam förståelse för varför vi genomför arbetet så som vi gör.

Vad innebär det att vara en förebild som förskollärare gentemot barnen, kollegor och vårdnadshavare?
– Vår förebildlighet är en viktig del i vår yrkesroll. Vi påverkar till största del genom hur vi själva gör och agerar. Det är mycket enklare att ta till sig när man ser hur någon gör och får en bild av vad resultatet blir än att få berättat hur man ska göra. Förebildligheten är också central i vårt värdegrundsarbete.

Vi behöver reflektera över hur vi gör i mötet med barnen så att det stämmer överens med det vi vill att de ska göra i relationen med andra.

Vi behöver reflektera över hur vi gör i mötet med barnen så att det stämmer överens med det vi vill att de ska göra i relationen med andra. Vi kan inte kräva av barnen att de ska acceptera varandras olikheter om vi vuxna genom ord eller handling visar att barnets sätt att vara ställer till problem.

Hur ser du på förskolläraryrket i framtiden?
– Jag tror att förskolläraryrket är väldigt viktigt för framtiden. Vi vet att förskolan är en betydande del i barnens utveckling och vi lägger grunden för deras fortsatta skolgång. Vi behöver dock öka likvärdigheten förskolor emellan och där tror jag att ledarrollen som förskolläraren numera har, är en bra förutsättning för att nå dit.

Ge 3 tips på hur en förskollärare kan utforma sitt ledarskap

  • Lägg fokus på att skapa trygga relationer, både till barnen och dina kollegor. När ni är trygga med varandra blir det enklare att nå fram och skapa ett hållbart arbete med förutsättningar för dig att leda de andra.
  • Var lyhörd för andras förslag och idéer. Ge förutsättningar för alla att vara delaktiga- både barn och kollegor.
  • Ta hjälp om du känner dig osäker i din ledarroll. Be rektor om stöd och eventuell kompetensutveckling.

Om författaren

Veronica Nytomt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Veronica Nytomt är leg. förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av arbete nära barnen och att leva barnkonventionen i vardagen. Förutom arbete i barngrupp är Veronica engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad.

Veronica Nytomt har skrivit boken Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Åsa Ekman om barnkonventionen i förskolan

”Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen”

Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Det gäller naturligtvis även förskolan. 

Läs intervjun med barnrättskonsulten Åsa Ekman

Cyklar och sandlåda på en förskolegård

Hantera svåra känslor i förskolan

Sorg, dödsfall, oro för ett barn – ibland kan man behöva konkreta tips på hur man kan gå vidare i svåra frågor. Här får du också tips på böcker du kan läsa för och med barnen om svåra ämnen.

Läs artikeln om att hantera svåra känslor