Kollegialt lärande har starkt vetenskapligt stöd

Ett lyckat kollegialt lärande utgår från de frågor och utmaningar som förskollärare och barnskötare ställs inför i sin yrkesvardag. Genom utmanande och givande samtal kring varför och på vilka grunder vi gör som vi gör får vi kunskap om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Begreppet kollegialt lärande myntades av Skolverket 2011 och har fått ett betydande genomslag i svensk skola och förskola, både som kompetensutvecklingsmodell och genom begreppets stora spridning i allmän skoldiskussion.

Kollegialt lärande har starkt vetenskapligt stöd av exempelvis John Hattie (2012) och Helen Timperley (2013). Utöver det lyfter Skolinspektionens granskning (2018) om förskolans kvalitet och måluppfyllelse fram kollegialt lärande som en framgångsfaktor i förskolor med hög kvalitet.

När jag pratar om kollegialt lärande är det egentligen att både lära av varandra och skapa samsyn kring uppdraget och hur vi ska genomföra det. Kollegialt samarbete ger ett vidare perspektiv och kan bidra till professionellt lärande, vilket i sin tur gynnar barns lärande och förskolans utveckling. Dessa kollegiala processer är också en förutsättning för att göra erfarenhet till beprövad erfarenhet.

För att lyckas med kollegialt lärande krävs en tillåtande och tillitsfull kultur.

För att lyckas med kollegialt lärande krävs en tillåtande och tillitsfull kultur där vi kan och kritiskt vågar granska oss själva, varandra och undervisningen samt har utrymme för pedagogiska samtal. Vi behöver alltså ha ett förhållningssätt där vi vågar vara ärliga mot varandra och kan förhandla kring arbetssätt på ett respektfullt sätt.

Ska kollegialt lärande verkligen bidra till verksamhetsutveckling räcker det däremot inte att bara dela erfarenhet och samtala kring tankar och föreställningar om utveckling och förändringsarbete. Det handlar också om att agera på nya sätt i undervisningen/utbildningen – när vi agerar annorlunda förändras inte bara praktiken utan också reflektionsarbetet.

Förskolans läroplan kräver tolkning och arbetslagen behöver därför tillsammans fundera över hur arbetet ska läggas upp i de olika delarna.

Förskolans läroplan kräver tolkning och arbetslagen behöver därför tillsammans fundera över hur arbetet ska läggas upp i de olika delarna. När vi jobbar med barnen har vi verktyg med oss i form av pedagogisk kunskap, metoder, material och så vidare. Och när vi kan pröva dem och sedan reflekterar tillsammans med kollegor om hur och varför vi använder dem – det är då det kollegiala lärandet lyfter pedagogerna, professionaliteten och skapar ett gemensamt förhållningssätt.

Då kan vi skapa förutsättningar för barnen att utvecklas och lära samtidigt som vi utvecklar yrkeskompetens och arbetsglädje inom kollegiet.


  • Text av Malin Ring
  • Bilden högst upp på sidan: Johner Images / Getty Images

Om Malin Ring

Malin Ring - Förskoletidningen | © Gothia Kompetens

Malin Ring är Affärsområdeschef Förskola och chefredaktör för Förskoletidningen på Gothia Kompetens.

Kontakt:
08-462 26 07
malin.ring@gothiakompetens.se  


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Hur ett starkt arbetslag skapas

"Ett starkt och fungerande arbetslag delar enligt mig en gemensam värdegrund och har en hög ambitionsnivå. Man vill framåt. Det finns stor respekt för varandra och man arbetar prestigelöst. Alla hjälps åt och på så sätt är man lösningsfokuserad."

Läs John Steinbergs artikel om hur ett starkt arbetslag skapas i förskolan.

Del av bokomslag: Leda förskolans barngrupp och arbetslag | © Gothia Kompetens

Leda för likvärdig undervisning i förskolan

"Din främsta uppgift som förskollärare och arbetslagsledare är att säkerställa att alla barn i gruppen får en likvärdig undervisning."

Som förskollärare ser du ditt arbetslag arbeta här och nu och kan sätta ord på det som sker genom att ge exempel på situationer som fungerar bra och som inte fungerar bra. Som förskollärare kan du också agera förebild.

Läs artikeln om likvärdig undervisning i förskolan