Teoretisk och praktisk kunskap för att stötta dig i din roll som ledare

Förskollärare har ett särskilt ansvar för barnens utbildning enligt förskolans läroplan. De ansvarar för att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och ska leda arbetslaget i detta viktiga arbete. Denna processutbildning ger dig som förskollärare teoretisk och praktisk kunskap samt verktyg för att stötta dig i din roll som ledare.

I förskolan genomför alla i arbetslaget undervisning men som förskollärare är man ansvarig för att undervisningen leder till måluppfyllelse och skapar förutsättningar för lärande och utveckling hos alla barn. Förskollärare behöver därför goda ledaregenskaper för att leda arbetslaget i planering, utförande, utvärdering och utveckling av undervisningen. Förskollärare ansvarar även för att:

  • Barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.
  • Arbetslaget tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
  • Arbetslaget aktivt inkluderar ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet.
  • Arbetslaget utvecklar normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

Varför en utbildning om förskollärarens ledarskap?

  • Förskolläraren får verktyg så att hen kan organisera undervisningen och entusiasmera, samordna och stötta sina kollegor i genomförandet.
  • Förskolläraren får kunskap och förståelse för hur hen och arbetslaget kan utveckla en god samverkan och relation med barnens vårdnadshavare. 
  • Förskolläraren får verktyg för att leda och inspirera barnen samt göra undervisningen både meningsfull och utmanande för dem.
  • Förskolläraren får kunskap om hur hen kan skapa en utbildning som är demokratisk, jämställd och utgår från barnens behov.
  • Förskolläraren får insikt om vikten av självledarskap för att må bra och skapa resultat.

Om processutbildningen Förskollärarens ledarskap

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten Veronica Nytomt föreläser digitalt eller fysiskt om förskollärares ledarskap och kan även bistå med handledning under utbildningens gång.

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen. Vid längre utbildningar genomförs en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Tidsåtgång
Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med förslagsvis tre föreläsningar med arbetsuppgifter och träffar för kollegialt arbete mellan varje föreläsning. Alternativt pågår utbildningen över två terminer med mer tid att genomföra olika arbetsuppgifter.

Material till utbildningen
Boken Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning är utgångspunkten för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Processutbildningens ämnesexpert

Veronica Nytomt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Veronica Nytomt är leg. förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av arbete nära barnen. Förutom arbete i barngrupp är Veronica engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad. Hon är författare till boken Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning (2021) samt webbkursen Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Processutbildningen Förskollärarens ledarskap med Veronica Nytomt är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.