Utveckla arbetslagets förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i förskolan

Förskolan har ett uppdrag att utmana och stimulera barnens utveckling och lärande genom undervisning. För att nå hög måluppfyllelse behöver arbetslaget goda kunskaper i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen. Dessutom är god omsorg en förutsättning för barnens trygghet och en utbildning i förskolan av hög kvalitet.

För att undervisningen i förskolan ska lyckas krävs ett arbetslag där alla bidrar och att det finns en rik lärmiljö där barnen får möjlighet att leka, lära och utforska. Förskollärare behöver kunna värdera vilka lärverktyg som är lämpliga i undervisningen vid olika tillfällen. Undervisningen kan både vara planerad och spontan och behöver utgå från läroplanen samt barns intressen, behov och bygga på delaktighet.

Utbildningen Undervisa i förskolan syftar till att utveckla arbetslagets förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i förskolan. Den vänder sig till både förskollärare och barnskötare.

Varför en processutbildning om undervisning i förskolan?

 • Ni får möjlighet att utveckla era strategier för att planera, genomföra, analysera och utveckla undervisningen – med läroplanens mål som utgångspunkt.
 • Ni får kunskap om hur ni gemensamt kan utveckla lärmiljöer som stöttar er undervisning.
 • Utbildningen ger er verktyg och strategier för att värdera och välja vilka lärverktyg som är lämpliga att använda i undervisningen vid olika tillfällen.
 • Ni får kunskap om hur undervisningen kan genomföras på ett spontant och lekfullt sätt.
 • Utbildningen ger er strategier och verktyg för att gemensamt reflektera och utvärdera undervisningen i ert arbetslag.
 • Ni får kunskap om hur ni genom pedagogisk dokumentation kan synliggöra barnens lärande och stötta deras kunskapsutveckling.
 • Ni får kunskap i hur undervisning och omsorg fungerar i symbios och berikar varandra.

Utbildningen Undervisa i förskolan är uppdelad i tre moduler. Läs mer om respektive modul längre ner på sidan.

Vill du veta mer?

Kontakta Kalle eller Binjamin för att prata om hur en utbildning kan se ut för just er:


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

 • Modul 1: Förskolans undervisning och undervisningskulturer
  • Vad är undervisning och omsorg i förskolans kontext?
  • Förskollärares och barnskötares uppdrag – förskollärarens och barnskötarens olika roller och ansvar i att implementera undervisning och omsorg i barnens utbildning.
  • Vilka olika undervisningskulturer finns det och vilken inverkan har de i förskolan?
  • Hur skapar vi en undervisning som utgår från barns delaktighet?
 • Modul 2: Planera, genomföra, dokumentera och analysera undervisning i förskolan
  • Hur kan vi tänka när vi planerar undervisningen och förändringar av lärmiljön? 
  • Hur kan vi tänka när vi undervisar och förändrar lärmiljön? 
  • Hur kan vi tänka när vi ska dokumentera undervisningen och lärmiljön? 
  • Reflektion – hur får vi till en bra reflektion och analys av undervisningen?
 • Modul 3: Utveckla förskolans undervisning – Didaktiska strategier och faktorer som kan stötta undervisning och barns lärande
  • Lekfull och omsorgsfull undervisning på barnens villkor, balansen mellan att följa och styra.
  • Konsten att lära ut – anpassa undervisningen utifrån barnen och olika didaktiska strategier.
  • Olika faktorer som kan stötta vår undervisning:
   • Uppgiften som stöd för ett projekt.

   • Lärmiljön som stöd för fortsatt utforskande och lek.

   • Självstöttande genom reflektion och dokumentation.

   • Socialt stöttande genom samspel.

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten föreläser och kan även bistå med handledning under utbildningens gång.

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Denna övning genomför deltagaren på hemmaplan, både individuellt och i grupp mellan varje tillfälle. Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen.

Tidsåtgång

Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med tre föreläsningar med arbetsuppgifter och kollegiala lärträffar mellan varje föreläsning.

Material till utbildningen

Allt material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform. Böckerna Reflektera mera – konsten att utveckla förskolans utbildning och Förskolans lärmiljöer – att främja kreativitet, lek och lärande är utgångspunkt för processutbildningen.

Vi är med hela vägen

Processutbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda de kollegiala lärträffarna och driva utbildningen framåt.

Erika Wallin är legitimerad förskollärare med över 20 års erfarenhet, specialiserad på praktisk kunskap med inriktning på utvecklingsarbete i förskolan. Hon arbetar idag som fortbildare och utvecklingsledare för förskolan. Hon har ett stort intresse för utbildningsfrågor och strävar efter att Sveriges förskolor fortsätter utvecklas till en plats fylld av nyfikenhet, kreativitet, lärande och glädje för alla som befinner sig i den. Erika Wallin har skrivit böckerna Reflektera mera – konsten att utveckla förskolans utbildning och Förskolans lärmiljöer – att främja kreativitet, lek och lärande.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Processutbildningen Undervisa i förskolan med Erika Wallin är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.