Karin Nystås och Sofia Hindhammar - författare på Gothia Kompetens | © Ellika Henrikson
Intervju med Karin Nystås och Sofia Hindhammar

Hur skapar vi en skola som är trygg för alla – även transpersoner?

Att vara ung transperson i skolan kan vara svårt. Många upplever att skolan är en utsatt och otrygg plats vilket riskerar att leda till frånvaroproblematik och psykisk ohälsa. Det är två stora hinder för lärande. För att öka kunskapen ute i skolorna och bidra till en bättre skolmiljö för unga transpersoner har skolkuratorerna Sofia Hindhammar och Karin Nystås skrivit boken En transinkluderande skola.

Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson - Gothia Kompetens | © Erik Hellquist
Intervju med Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson

Integrera elevhälsan på ett naturligt sätt i skolans arbete

Hur gör man för att skapa en organisation där elevhälsan är en naturlig och integrerad del i skolans arbete? Det vet Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson och Ida Necovski. För tio år sedan skapade de modellen EHM-elevhälsomötet – ett verktyg för att arbeta främjande, systematiskt och tvärprofessionellt med elevhälsoarbetet. Modellen har sedan dess använts i många skolor och visat sig vara framgångsrik.

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Jenny Karlsson och Anna Morell

En elevassistents dilemman – ett konkret stöd

"Det här är ett komplext och ibland svårt uppdrag. Därför behövs kompetensutveckling."

Att vara elevassistent kan vara både roligt och tillfredsställande. Samtidigt är det ett ansvarsfullt och komplicerat uppdrag där elevassistenten behöver kunskap inom många olika områden för att skapa en så god skolsituation för eleven som möjligt. Det är ett uppdrag man kan behöva stöd i – men det är något som många elevassistenter idag saknar.

Maria Högberg - författare på Gothia Kompetens | © Bodil Bergman Hughes
Artikel av Maria Högberg

”Så här ökar du motivationen i en orolig värld”

Krig, klimatkris, inflation, högre priser och räntehöjningar. Det är inte säkert att alla står frustande i båset, fyllda med energi och lust att ta sig an det nya året. Tvärtom – alla negativa budskap kan påverka oss både hemma och på jobbet. Men det finns verktyg för att samla kraft och skapa tillförsikt.

– Det finns många ljusglimtar där ute. Vi kan välja att bli en resurs för varandra, säger vår författare Maria Högberg som är kommunikationstränare och handledare för chefer och personalgrupper. Här skriver hon om hur du och dina kollegor kan stärka er själva och varandra.

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med specialopedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell

Visuellt stöd ger bättre förutsättningar för alla elever

– Vi pratar ofta om en skola för alla. Då är det också viktigt att vi erbjuder fler verktyg än endast de verbala. Annars är risken att vi exkluderar och försvårar för väldigt många elever att lära sig och utvecklas.

Det säger specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som vill få fler pedagoger att se styrkan med att använda sig av det visuella i skolans alla verksamheter.

Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson - Gothia Kompetens | © Erik Hellquist
Intervju med Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson och Ida Necovski

EHM fungerar för att främja elevers lärande och hälsa

– Vi vet att EHM är en framgångsfaktor för att skapa ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete, säger Anna Bengtsson som tillsammans med Maria Kempe Olsson och Ida Necovski introducerade EHM för snart tio år sedan. Sedan dess har elevhälsomötet blivit etablerat som arbetssätt i skolorna för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa | © Torun Börtz
Intervju med Anette Odder och Matilda Gend

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa

Den viktigaste uppgiften för elevhälsan är att främja elevers hälsa och inlärning. Men allt för ofta fastnar elevhälsan i akuta åtgärder istället för att arbeta preventivt. Matilda Gend, skolkurator, och Anette Odder, skolsköterska, har därför skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet där de visar hur ett främjande och förebyggande arbetssätt på gymnasiet går till.

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Pernilla Willby
Intervju med Jenny Karlsson och Anna Morell

Funktionskompetenta lärare

Istället för att kunna arbeta främjande innebar arbetet på den Centrala Elevhälsan många åtgärdande insatser. Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell mötte lärare som stod ensamma med sina utmaningar i klassrummet och såg att det ibland brast i samarbete mellan lärare, elevhälsa och fritidspedagoger. För att kunna arbeta mer förebyggande utvecklade de därför ett arbetssätt där alla på skolan blir funktionskompetenta. Det gav resultat.

Eva K. Clausson - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Eva K. Clausson

Det som inte dokumenteras finns inte

Att skolsköterskor dokumenterar alla aspekter av skolbarns hälsa är viktigt av flera orsaker. Det menar Eva K. Clausson, redaktör och en av författarna till boken Skolsköterskans dokumentation.
– I en nationell enkätstudie uppgav hälften av skolsköterskorna att de hade svårigheter att välja ut vad som skulle dokumenteras, särskilt i relation till psykisk och social hälsa.

Socionomen Mantha Kasagianni
Intervju med Mantha Kasagianni

Kriminalitet och våld minskar med samarbete

– Tack vare samarbetet har personalen i skolorna blivit mer uppmärksammade på det våld som barn utsätts för, i och utanför hemmet, säger Mantha Kasagianni, socionom, förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare i Botkyrka kommun.