Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson - Gothia Kompetens
Intervju med Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson och Ida Necovski

EHM fungerar för att främja elevers lärande och hälsa

– Vi vet att EHM är en framgångsfaktor för att skapa ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete, säger Anna Bengtsson som tillsammans med Maria Kempe Olsson och Ida Necovski introducerade EHM för snart tio år sedan. Sedan dess har elevhälsomötet blivit etablerat som arbetssätt i skolorna för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa | © Torun Börtz
Intervju med Anette Odder och Matilda Gend

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa

Den viktigaste uppgiften för elevhälsan är att främja elevers hälsa och inlärning. Men allt för ofta fastnar elevhälsan i akuta åtgärder istället för att arbeta preventivt. Matilda Gend, skolkurator, och Anette Odder, skolsköterska, har därför skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet där de visar hur ett främjande och förebyggande arbetssätt på gymnasiet går till.

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare på Gothia Kompetens | © Pernilla Willby
Intervju med Jenny Karlsson och Anna Morell

Funktionskompetenta lärare

Istället för att kunna arbeta främjande innebar arbetet på den Centrala Elevhälsan många åtgärdande insatser. Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell mötte lärare som stod ensamma med sina utmaningar i klassrummet och såg att det ibland brast i samarbete mellan lärare, elevhälsa och fritidspedagoger. För att kunna arbeta mer förebyggande utvecklade de därför ett arbetssätt där alla på skolan blir funktionskompetenta. Det gav resultat.

Eva K. Clausson - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Eva K. Clausson

Det som inte dokumenteras finns inte

Att skolsköterskor dokumenterar alla aspekter av skolbarns hälsa är viktigt av flera orsaker. Det menar Eva K. Clausson, redaktör och en av författarna till boken Skolsköterskans dokumentation.
– I en nationell enkätstudie uppgav hälften av skolsköterskorna att de hade svårigheter att välja ut vad som skulle dokumenteras, särskilt i relation till psykisk och social hälsa.

Socionomen Mantha Kasagianni
Intervju med Mantha Kasagianni

Kriminalitet och våld minskar med samarbete

– Tack vare samarbetet har personalen i skolorna blivit mer uppmärksammade på det våld som barn utsätts för, i och utanför hemmet, säger Mantha Kasagianni, socionom, förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare i Botkyrka kommun.

Inger Rålenius | © Gothia Kompetens

Kartläggning – och sedan?

– Tala om hur det är och kan kännas att ha dyslexi och berätta sedan om möjligheterna med alternativa verktyg och vilka rättigheter eleven har. De råden ger Inger Rålenius till pedagoger och elevhälsopersonal som möter barn och elever med läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi.

Eva Selin
Kvinna med paraply framför sädesfält

Utmanande ohälsa i skolan

Att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar kan inte ha undgått någon. Medias rapporter duggar tätt och vi hör ständigt om olika kostsamma insatser som ska stävja utvecklingen. Samtidigt vet vi att det barn och unga själva efterfrågar: vuxna som tidigt ser och lyssnar till eleverna i deras vardagliga skolmiljö, är den allra mest effektiva insatsen för psykisk hälsa.

Nils Lundin
Nils Lundin
Kvinna med paraply framför sädesfält

Fråga pojkarna i skolan hur de mår

Tack vare nära samarbete med skolorna i Hagfors får ungdomsmottagningen där kontakt med många unga som inte alltid mår så bra. Framförallt når de killar och unga män som inte är lika vana som tjejerna vid att tala om sin psykiska hälsa.

Eva Selin

Lågaffektivt bemötande i skolan

Hantera stress och förekom problem! Elever och lärare som av olika anledningar är stressade löper större risk att hamna i konflikter. Med mer kunskap om lågaffektiv pedagogik kan vi möta varandra i en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar som minskar vår egen och elevernas stress.

Erik Rova och Anton Sjögren
Bekymrad tonårskille bakifrån | © Jesus Rodriguez - Unsplash.com

Släpp aldrig taget om hemmasittare

Kolsvas hemmasittare blir inte kvar hemma i sängen eller framför datorn. De kommer tillbaka till skolan och undervisningen där. Men så såg det inte ut för snart tio år sedan. Då var endast 85 procent av eleverna i nionde klass behöriga till gymnasiet och några av dem nådde inte målen alls. Malmaskolans rektor Johan Hallberg berättar om vägen till framgång.

Eva Selin