Alla skolor kan lyckas i förändringsarbetet.

Hur gör man för att skapa en organisation där elevhälsan är en naturlig och integrerad del i skolans arbete? Det vet Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson och Ida Necovski. För tio år sedan skapade de modellen EHM-elevhälsomötet – ett verktyg för att arbeta främjande, systematiskt och tvärprofessionellt med elevhälsoarbetet. Modellen har sedan dess använts i många skolor och visat sig vara framgångsrik.

Trots skilda förutsättningar är det fullt möjligt att arbeta både förebyggande och främjande med färre akututryckningar.

– Under de här tio åren har modellen EHM-elevhälsomöten beprövats och vi vet vilka effekter den ger. Trots skilda förutsättningar är det fullt möjligt att arbeta både förebyggande och främjande med färre akututryckningar, säger Anna Bengtsson, specialpedagog.

Ledarskapet är nyckeln
Elevhälsan ska enligt skollagen vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och ske på individ, grupp- och skolenhetsnivå. För att elevhälsoarbetet ska bli en naturlig och integrerad del i skolans kärnuppdrag är ett tydligt ledarskap en nyckel. Rektor behöver ta ansvar för förändringsarbetet genom att tydliggöra riktningen och ge förutsättningar för förändringsprocessen. 

Det behövs ett systematiskt arbete för att åstadkomma en beteendeförändring.

– Det behövs ett systematiskt arbete för att åstadkomma en beteendeförändring, säger Maria Kempe Olsson, rektor. Organisationen behöver främja ett gemensamt lärande som sedan blir möjligt att omsätta i handlingar.

Deras nya bok Att leda och utveckla elevhälsa – med EHM som exempel guidar läsaren genom beprövade strategier, arbetssätt och konkreta exempel utifrån modellen EHM – elevhälsomötet. 

Vi är övertygade om att alla skolor kan lyckas i förändringsarbetet.

– Vi är övertygade om att alla skolor kan lyckas i förändringsarbetet, säger Ida Necovski, specialpedagog, och menar att det kräver både ett nytt synsätt och ett förändrat agerande.

Boken skapar förståelse för uppdraget, hur det kan översättas i praktiken och vad som krävs för att driva på utvecklingen. Författarna vill ge mod att både tänka och göra nytt för att skapa en förändring:

– Vi hoppas att fler ska få uppleva att det blir bättre för eleverna när vi arbetar tillsammans, medvetet och proaktivt, med elevhälsoarbetet.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Erik Hellquist

Om författarna

Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson - Gothia Kompetens | © Erik Hellquist

Från vänster till höger:

Anna Bengtsson är leg. lärare, specialpedagog och diplomerad coach.

Ida Necovski är leg. lärare, specialpedagog och handledare.

Maria Kempe Olsson har arbetat sedan 2011 som rektor och är utöver det lärare och specialpedagog.

Tillsammans har de skrivit ett flertal böcker och är uppskattade föreläsare.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Anette Odder och Matilda Gend - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa

Den viktigaste uppgiften för elevhälsan är att främja elevers hälsa och inlärning. Men allt för ofta fastnar elevhälsan i akuta åtgärder istället för att arbeta preventivt. Matilda Gend, skolkurator, och Anette Odder, skolsköterska, har därför skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet där de visar hur ett främjande och förebyggande arbetssätt på gymnasiet går till.

Läs artikeln om förebyggande elevhälsa

Karin Nystås och Sofia Hindhammar - författare på Gothia Kompetens | © Ellika Henrikson

Hur skapar vi en skola som är trygg för alla?

Att vara ung transperson i skolan kan vara svårt. Många upplever att skolan är en utsatt och otrygg plats vilket riskerar att leda till frånvaroproblematik och psykisk ohälsa. Det är två stora hinder för lärande. För att öka kunskapen ute i skolorna och bidra till en bättre skolmiljö för unga transpersoner har skolkuratorerna Karin Nystås och Sofia Hindhammar skrivit boken En transinkluderande skola.

Läs intervjun med Karin Nystås och Sofia Hindhammar