Det borde vara en självklarhet att arbeta med demokrati. En tredjedel av förskolans läroplan lyfter fram värdegrundsarbetet, demokratibegreppet, barnkonventionen och målområdet Barns delaktighet och inflytande. Alla delar lyfter fram barnen som en självklar del i samhället och att de ska få befinna sig i en demokrati hela tiden. Samtidigt som våra styrdokument lyfter fram vikten av demokratiarbete så minskar antalet demokratier i världen enligt fler källor.

Inte minst har vi under 2022 fått bevittna kriget i Ukraina, där Ryssland invaderat och oprovocerat startat ett krig. President Putins Ryssland, trots att det sägs vara en demokrati, liknar en diktatur. Den italienske pedagogen Loris Malaguzzis sa: om man vill förändra samhället, måste man börja från barndomen. (Barsotti, 2011.s.119). Vidare skriver Harold Göthson: Demokratins överlevnad behöver (…) demokratiska medborgare som bär de värderingar vi kallar demokratiska. Detta kräver en organisation – en skola! En skola där demokratins värden vägleder och undersöker demokratins betydelse på just den skolan. En skola som gör demokrati mer till ett verb än ett substantiv – mer till en process än en form. (Göthson, 2013. S.81)

Arbetet måste sedan ske tillsammans med medarbetarna – rektor är ingen soloartist utan behöver hela orkestern för att spela musikstycket.

För att skapa en demokratisk förskoleutbildning behövs en utvecklande rektor som vågar vara ledare och som vill skapa en förskola som är barnens arena. Där demokratiuppdraget genomsyrar varje människa och där alla röster är lika mycket värda att bli hörda och lyssnade på. Arbetet måste sedan ske tillsammans med medarbetarna – rektor är ingen soloartist utan behöver hela orkestern för att spela musikstycket.

Förskolan ska vara en plats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där deras delaktighet och inflytande tas på allvar.

Missionen att förskolan ska vara barnens arena och visionen om att förskolan ska vara en demokratisk mötesplats är självklart för mig. Förskolan ska vara en plats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där deras delaktighet och inflytande tas på allvar. För att detta ska bli verklighet krävs att rektor och medarbetare verkligen tar ställning till vilken barnsyn och människosyn som förskolan arbetar utifrån. Tillsammans har jag med mina medarbetare gemensamt landat i en barnsyn där barnen är självständiga, nyfikna, handlingskraftiga och aktiva medaktörer i sitt eget lärande och sin utveckling. Detta är lätt att säga i teorin men inte alltid lika lätt att efterleva i praktiken. För att nå ända fram i arbetet med delaktighet och demokrati blir därför ledarskapshandlingarna centrala. Både rektors och de kollektiva handlingar som utförs av arbetslaget. Det är genom dialog med barnen och i arbetslaget utifrån demokratiuppdraget som begreppen blir levande.

Demokrati är inte svårt för barnen men det kräver pedagoger som har fokus på utbildning och undervisning och som tolkar och skapar en gemensam bild.

Det svåraste i demokratiarbetet är enligt mig förståelsen för arbetet. Demokrati är inte svårt för barnen men det kräver pedagoger som har fokus på utbildning och undervisning och som tolkar och skapar en gemensam bild av begrepp som handlar om barnens utforskande och undersökande, tankar och flöden. Nyckelordet är växelverkan, det är grunden för en demokratisk förskola som vilar på demokratiska grunder. Där fyller pedagogen innehållet i förskolans utbildning i växelverkan med barnen. Det kan till exempel handla om att lyfta fram barnens röster i olika sammanhang som reflektionsmöten, i dokumentationen genom att låta barnen dokumentera och visa vad de verkligen är intresserade av.

När barn får befinna sig i en demokrati under sin förskoletid kommer de att få med sig viktiga kompetenser för resten av livet.

När barn får befinna sig i en demokrati under sin förskoletid kommer de att få med sig viktiga kompetenser för resten av livet. Genom att vara en del i en grupp där alla lyssnas på och där beslut fattas tillsammans får barnen kunskap om hur de kan påverka utifrån demokratiska grunder. Vi ska ge barnen förutsättningar att skapa tilltro till sig själva. Varje barn ska känna att jag är viktig här och nu och jag vågar framföra vad jag tycker och tänker. Vi ska ge dem verktyg så de vågar fråga, ifrågasätta men också att acceptera beslut som fattas även om de inte tyckte just så. Till exemplen kan barnen i leken förhandla med varandra och komma fram till egna beslut för allas bästa. De lär sig förhoppningsvis att det inte är den som skriker högst eller oftast som beslut fattas efter. De får med sig kunskapen att individen är en i en grupp och det är genom gruppen och dess arbete som jag blir en individ.

Demokrati innebär att barnen uppmuntras att tänka fritt, få sina tankar respekterade och sin vilja förverkligad samt att de får ta ansvar och delta i olika beslutsprocesser.

Demokrati innebär att barnen uppmuntras att tänka fritt, få sina tankar respekterade och sin vilja förverkligad samt att de får ta ansvar och delta i olika beslutsprocesser. Genom att du som pedagog samspelar med barnen och låter demokrati, delaktighet och inflytande samverka med kunskapsuppdraget får barnen vara med och bestämma hur deras vardag ska se ut. Ta reda på vad det är barnen är intresserade av? Vad fokuserar de på? Vilka frågor ställer de (verbalt, kropp, mimik med mera)? Utifrån det planeras undervisningen. Du kan grovplanera de nästkommande undervisningarna men hela tiden vara beredd att skruva på vissa delar utifrån vad som hände föregående undervisning. Välj att vara pedagogen som går bredvid barnen och i växelverkan planerar undervisningen utan att lämna över ansvaret till barnen.

I allt vi gör måste dialog vara nyckelordet.

För att fördjupa arbetet med demokrati behöver rektor och pedagoger skapa gemensamma ställningstaganden från grunden – mission, vision, pedagogisk helhetsidé med delarna kunskapssyn, lärandesyn, människosyn och pedagogroll. I allt vi gör måste dialog vara nyckelordet. För att demokratiarbetet ska bli något som alla kan andas när de kliver in i förskolan finns inga enkla genvägar. För att skapa en bestående förändring kommer arbetet ta tid och det kommer vara både roligt och utmanande. Det kommer att skava men det är i det jobbiga som utveckling sker.


Text av Caroline Wiking

Om Caroline Wiking

Caroline Wiking - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Caroline Wiking är legitimerad förskollärare, rektor och uppskattad föreläsare inom ämnen som demokrati, ledarskap och normkritiskt arbete. Sedan 2018 driver hon bloggen Lärande mötesplats där hon delar med sig av sina tankar och reflektioner från det dagliga arbetet i förskolan.

Caroline Wiking har skrivit boken Leda förskolans demokratiarbete – i teori och praktik.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Siluetter av en planta - reflektera mera i förskolan, del av bokomslag

Reflektera mera i förskolan

För att leva upp till förskolans uppdrag enligt läroplanen (Lpfö 18) ska arbetslagen kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande. Läroplanen tydliggör också att arbetslagen ska utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.

Men hur lyckas man med att genomföra ett kvalitativt utvecklingsarbete i förskolan?

Läs intervjun med förskolläraren Erika Wallin

 

Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens

Juridik i förskolan

Ibland existerar lagar och regler i vår vardag utan att vi tänker på dem. Det händer att vi tillämpar normer utan att känna till att de grundar sig på rättskällor. Ibland tillämpar vi dem även indirekt då de stämmer överens med vår moraliska uppfattning om vad som är rätt och fel i olika situationer. Att följa vår inbyggda, moraliska kompass över rätt och fel fungerar däremot inte alltid. Ibland kan en handling som känns moraliskt rätt vara juridiskt fel. Och ibland ställer lagarna till och med sådana krav på oss att vi inte klarar av att leva upp till dem.

Läs artikeln av juristen Maria Refors Legge