Högläsning i förskolan med fokus på mer dialog

Dialogic BookReading (DBR) är en evidensbaserad metod som innebär att planera och genomföra systematiska tillfällen av bokläsning där fokus ligger på att utveckla barns språk och ordförråd genom dialog utifrån bilderböcker.

I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) framgår vikten av att stimulera barns språk då det oupphörligen hänger samman med lärande och identitetsutveckling. Förskolan ska erbjuda en riklig stimulerande språkmiljö där böcker, litteratur och högläsning ingår. Att böcker och läsning är viktigt för att främja en god språkutveckling framgår i flera studier. Dock ser vi att det finns barn som får svårt att delta i bokläsning som den vanligtvis ordnas i förskolan. De barn som behöver en riklig stimulering av språket tenderar att visa uteblivet engagemang i språkaktiviteter som bokläsning vilket kan få negativa konsekvenser för deras utveckling och lärande. Mot denna bakgrund blir det högst aktuellt att utveckla metoder och arbetssätt som kan öka delaktigheten i gemensamma språkaktiviteter, som bokläsning för alla barn och varje barn i förskolan.

Dialogic BookReading (DBR) är en evidensbaserad metod som innebär att planera och genomföra systematiska tillfällen av bokläsning...

Dialogic BookReading (DBR) är en evidensbaserad metod som innebär att planera och genomföra systematiska tillfällen av bokläsning där fokus ligger på att utveckla barns språk och ordförråd genom dialog utifrån bilderböcker. Barnen uppmuntras att vara aktiva och interagera utifrån innehållet i boken istället för att lyssna till när den vuxne läser. Pedagogen planerar, väljer böcker samt förbereder böckerna med frågor som uppmuntrar barnens språk och kommunikation under lästillfället. Under läsningen stödjer pedagogen barnen att utforska boken på ett djupare plan genom att definiera och förstå nya (mål) ord, använda ord i utökade meningar och prata om historien samt relatera till egna erfarenheter. Detta genom att rikta olika nivåer av crowd-frågor till barnen som till exempel öppna frågor, ”Vad ser du på bilden?”, eller erfarenhetsfrågor som ”Har du varit på en strand någon gång?”. 

Pedagogen använder även en lästeknik som kallas peer under läsningen där barnen uppmuntras att säga något om boken.

Pedagogen använder även en lästeknik som kallas peer under läsningen där barnen uppmuntras att säga något om boken. Pedagogen utvärderar barnens svar för att sedan lägga till information och eventuellt omformulera det barnen säger. Om barnet säger till exempel ”Boll” säger pedagogen ”Ja! en stor boll ”. Slutligen uppmuntras barnen att repetera den utökade meningen och/eller berätta mer och utveckla sitt svar.

DBR har bidragit till att barnen har utvecklat sitt ordförråd och metoden har gett pedagoger ett mål för bokläsning där barns språkutveckling kan följas över tid.

Tellusbarn har sedan 2017 arbetat med att implementera metoden Dialogic BookReading i sina verksamheter i syfte att öka delaktigheten för barn i språklig sårbarhet under bokläsning samt stimulera språk- och ordförrådsutvecklingen hos dessa barn. I detta arbete har mindre grupper av barn fått bokläsning med utgångspunkt i DBR flera gånger i veckan. Arbetet med DBR har bidragit till att öka barnens delaktighet och engagemang i bokläsningen. Barn som tidigare har haft svårt att bibehålla koncentration och intresse under bokläsning, som hamnat i skym undan har blivit mer engagerade, intresserade och verbalt aktiva. DBR har bidragit till att barnen har utvecklat sitt ordförråd och metoden har gett pedagoger ett mål för bokläsning där barns språkutveckling kan följas över tid. DBR har bidragit till att öka intresset för böcker och bokläsningens status har höjts hos både barn och personal. Barnen har dessutom visat ökad tillit till egen förmåga och utvecklat sociala färdigheter som turtagning och att hjälpa kamrater. Dialogic BookReading har även bidragit till att stärka relationer mellan barn och personal i förskolan. 

Reflektionsfrågor

  • Hur planeras, organiseras och genomförs bokläsning på din avdelning/förskola?
  • Finns det barn som får svårt att delta i bokläsning som den vanligtvis genomförs i din verksamhet?
  • Hur kan du genomföra bokläsning så att alla barn och varje barn kan delta utifrån sina förutsättningar och behov för att utvecklas och lära så långt som möjligt?

Tips för att komma igång

  • Gå in på www.connectmodules.dec-sped.org och ta del av material om DBR och titta på filmer. Där finns allt från hur du väljer böcker, till hur böckerna förbereds med crowd-frågor samt alla moment och strategier i läsmetoden.
  • Pröva att välja ut en bok med stöd av DBR´s kriterier och förbered den med crowd-frågor.
  • Sätt samman en läsgrupp bestående av cirka 4-6 barn. Planera in upprepad bokläsning för läsgruppen under en period där du använder dig av den bok och de frågor du har förberett för att uppmuntra språk och kommunikation samt stödja barnen att få en fördjupad förståelse för boken. 
  • Utvärdera – Hur gick det? Blev det mer dialog? Kom varje barn till tals? Hur ser jag att barnen förstår och kan använda sitt språk för att återberätta boken?

Text: Camilla Karlsson Suarez

Vad är CROWD-frågor?

CROWD är en akrynom (förkortning på första bokstaven) i olika frågor som läsaren ställer till barnen under bokläsningen. 

C- Completion prompts
Innebär att läsaren utelämnar ett eller flera ord i slutet av en mening och barnet får fylla i.

R- Recall
Frågor som läsaren ställer för att hjälpa barnen att komma ihåg och minnas händelser i boken. 

O- Open ended questions
Öppna frågor, till exempel ”Vad ser du på bilden?”

W- What- Were- Why
Enkla frågor som exempelvis ”Vad håller pojken i?” (hink), ”Vad använder man en hink till?”

D- Distancing prompts
Erfarenhetsfrågor som uppmuntrar barnen att relatera bilder och eller ord till sina egna liv.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Vuxna i planeringsmöte på en förskola | © Gothia Kompetens

Agilt ledarskap inspirerar alla

En lärande, kreativ och trygg organisation är huvudfokuset för den agila ledaren.

Träna dig och din organisation i att använda feedback. Få tips från coacherna här.

Läs artikeln om agilt ledarskap

Förskolebarn tittar på en snigel | © Imgorthand / Getty Images

Barnets rättigheter i en hållbar förskola

"Artiklarna i Barnkonventionen ska ses som en helhet, rättigheterna är universella och odelbara. De är alla lika viktiga och varje barn har rätt till alla rättigheterna."

Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs Åsa Ekmans artikel