Den mest använda modellen inom teamforskningen kallas för IPO-modellen, där I står för Inputs, P står för Processer och O står för Outputs. Det är en bra modell för att förstå vad det är i praktiken som gör en del team mer lyckosamma än andra.

Enkelt uttryckt kan man säga att teamets outputs är det vi mäter, det resultat vi vill ha av arbetet. Det vill säga: hur väl presterar teamet? Når de sina mål? Hur mår och trivs teammedlemmarna? Detta i sin tur är ett resultat av vilka förutsättningar som från början fanns hos teamet (inputs). Det vill säga: Vilka är teammedlemmarna? Vad har de för personlighet, generell kognitiv förmåga, färdigheter, utbildning och kompetens?

Det går generellt inte att skapa magi av något som inte fanns där från början.

Det går generellt inte att skapa magi av något som inte fanns där från början. I förutsättningarna ingår även vilken organisationskultur som finns, stöd från ledning och chefer högre upp. Främjar man en teamkultur eller en kultur där individuella prestationer belönas? Finns det förutsättningar att prestera bra genom att det till exempel finns tillräckligt med resurser?

Vad teamet praktiskt gör på jobbet kallas för processer. Dessa olika beteenden kan vi dela upp i tre delar:

  • Om och hur vi planerar och utvärderar vårt arbete. Det vill säga det vi gör före och efter själva utförandet av arbetet. Exempel på detta är morgonmöten, planeringsdagar, målsättning och målutvärdering. Utvärderar vi kontinuerligt om vi gör rätt saker på arbetet? Har vi bra struktur så att det är tydligt vad som ska prioriteras, vem som ska göra vad och när?
  • Hur arbetsuppgifterna faktiskt utförs och hur kommunikationen då fungerar i teamet.
  • Hur hanterar vi de interpersonella relationerna i gruppen? Det vill säga hur talar vi till varandra? Litar vi på varandra och tycker vi om varandra? Hur hög är önskan om att fortsätta stanna kvar och arbeta i teamet?

Vad kan man då tänka på utifrån IPO-modellen för att skapa ett välfungerande arbetslag? För det första, tänk till redan vid rekrytering av dem som ska ingå i arbetslaget (inputs). Eftersom vi vet att psykologisk trygghet, det vill säga att känna sig trygg i gruppen och känna tillit till gruppmedlemmarna, är så viktigt, är det betydelsefullt att rekrytera personer som i grunden är empatiska, varma och samvetsgranna. Vi vill även ha personer som har en god förmåga och erfarenhet av att samarbeta i team.

Vi vill skapa gemensamma tankemodeller...

När man redan har ett team som inte fungerar väl vare sig när det gäller resultat, arbetsklimat eller samarbete, är forskningen tydlig med vad som är mest effektivt att börja jobba med. Det är att klargöra och förtydliga målen för arbetet samt att tydliggöra rollerna i gruppen. Vi vill skapa gemensamma tankemodeller där medlemmarna i teamet delar samma uppdrag och mål, roller och ansvarsområden, strategier för måluppfyllelse samt gemensamma beteendenormer. 

I andra hand kommer insatser som fokuserar på att främja de interpersonella relationerna i gruppen samt att involvera gruppen i egna lösningar på utmaningar som teamet står inför.


Text: Linda Cadeborg

Reflektionsfrågor

Har ni tydliga mål? Ett tydligt uppdrag för teamet med tydliga och gemensamma mål hjälper till att prioritera och minskar risken för konflikter. 

Har ni tydliga roller? Var tydliga med vad alla ska göra och lär känna varandras kompetens, fördelar och nackdelar utifrån arbetsrollen. 

Planerar och utvärderar ni ert gemensamma arbete? Strukturera och planera arbetet. Utvärdera kontinuerligt hur ni förhåller er till uppsatta mål.


Modell/metod

Hur ni kan främja psykologisk trygghet: Skapa gemensamma spelregler för hur ni ska bete er mot varandra i gruppen. Avsätt minst en timme för arbetsgruppen där alla får komma till tals kring vilka beteenden som är önskvärda på arbetsplatsen för att var och en ska känna sig trygg, må bra och ni ska uppnå era resultat avseende arbetet.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Vuxna i planeringsmöte på en förskola

Agilt ledarskap inspirerar alla

En lärande, kreativ och trygg organisation är huvudfokuset för den agila ledaren.

Träna dig och din organisation i att använda feedback. Få tips från coacherna här.

Läs artikeln om agilt ledarskap

Förskolebarn tittar på en snigel

Barnets rättigheter i en hållbar förskola

"Artiklarna i Barnkonventionen ska ses som en helhet, rättigheterna är universella och odelbara. De är alla lika viktiga och varje barn har rätt till alla rättigheterna."

Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs Åsa Ekmans artikel