– Skolan måste anpassas efter eleverna, inte tvärtom. Skolan behöver hela tiden utvecklas för att bli en plats som möjliggör lärande, hälsa och utveckling för alla elever. Och det kräver en formativ och lärande organisation.

Anna Bengtsson, specialpedagog, och Maria Kempe Olsson, rektor, har länge arbetat tillsammans för en skola som är flexibel och i ständig förbättring. De har skrivit boken Design för skolorganisation – i praktiken som ger praktiska exempel på hur en formativ och lärande skolorganisation kan skapas och hur skolledare kan utveckla skolan.

Utgå från nuet för att skapa utveckling

Genom att kartlägga och analysera elevernas resultat i förhållande till skolans läggs grunden för att förändra. Att lära för att ständigt utveckla verksamheten gör organisationen formativ och den tar på så sätt form allt eftersom lärandet pågår.

– Det är kärnan i vår definition av begreppet en formativ och lärande organisation. Avsikten är att skapa en verksamhet som kan förändras och förbättras för att öka skolans förmåga att möta och stödja alla elever, säger Anna Bengtsson.

Elevernas lärande är beroende av hur skolan ser ut och fungerar. Det handlar om hur smidig och flexibel skolans förmåga är att tillgodose elevernas behov, hur samordning och ledarskap fungerar, vilken skolkultur som råder på skolan, hur lärare och elevhälsan samarbetar och samverkar och hur väl sambandet mellan lärande och hälsa tas tillvara för att stödja elevernas utveckling.

– Det är de här delarna som hjälper dig att ta reda på nuläget i organisationen och få syn på vad som behöver utvecklas, menar Maria Kempe Olsson. Se över vilka forum som redan finns i organisationen och tydliggör syfte och mål med dem.

Nio pusselbitar för att lyckas

Författarna lyfter fram det gemensamma elevhälsoarbetet som navet i skolutvecklingen. Genom att samla elevhälsans professioner och de pedagogiska professionerna bildas en bra utgångspunkt för att fortsätta utveckla organisationen.

De pekar ut nio pusselbitar som behövs för att bygga den formativa och lärande organisationen:

  • Smidighet & flexibilitet
  • Samordning & ledarskap
  • Skolkultur 
  • Samarbete & samverkan
  • Ständigt pågående lärande
  • Samsyn
  • Systematik & struktur
  • Specialpedagogisk kompetens
  • Samband hälsa & lärande.

– För att nå en lärande organisation handlar mycket om att arbeta med skolkultur. En annan viktig pusselbit är samordning och ledarskap, där även specialpedagogisk kompetens kommer in. Samarbetet mellan specialpedagog och rektor är viktigt när det gäller att designa skolans organisation, säger Anna Bengtsson.

– Det handlar också om att få till det distribuerade ledarskapet så att ansvaret fördelas i organisationen. Att ta sig tid att stanna upp som organisation och att bygga in möjlighet till reflektion och lärande under arbetets gång är en utmaning, men avgörande för att få till den formativa och lärande organisationen, säger Maria Kempe Olsson.

Vad vill ni att läsaren ska ta med sig efter att ha läst boken?

– Vi hoppas bidra till att det sker en tankevända hos alla som läser boken. Vi vill visa att förändring är möjlig, och nödvändig för att främja elevernas utveckling, lärande och hälsa.


Illustrationen högst upp på sidan är från omslaget till boken Design för skolorganisation, av Niklas Lindblad, Mystical Garden Design.

Anna Bengtsson - författare på Gothia Kompetens

Anna Bengtsson är leg. lärare, specialpedagog och diplomerad coach. Hon är specialpedagog på en F-6-skola och driver även AnnaBe Utveckling. Hon arbetar med bland annat olika utbildningsuppdrag genom föreläsningar, workshops och processtöd till skolor och i kommuner.

Maria Kempe Olsson - författare på Gothia Kompetens

Maria Kempe Olsson har arbetat som rektor i 10 år och är utöver det lärare och specialpedagog. Hon är idag rektor på en F-6-skola i Kungälvs kommun. Maria arbetar precis som Anna med olika utbildningsuppdrag genom föreläsningar, workshops och processtöd till skolor och i kommuner över hela landet.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.