Kunskap, verktyg och stöd för att för att kunna ge alla elever en likvärdig utbildning

En utvecklande undervisning och en välfungerande elevhälsa går hand i hand. Den här processutbildningen ger lärare och elevhälsoteam kunskap, verktyg och stöd för att för att kunna möta och ge alla elever en likvärdig utbildning.

Processutbildningen Elevhälsa och undervisning ger fördjupning inom en rad områden: Hur hanterar vi problemskapande beteenden? Hur bemöter vi elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur stöttar vi elever med dyslexi, dyskalkyli och språkstörning? Kan vi upptäcka särskilt begåvade elever och ge dem den utbildning de behöver? Hur hjälper vi dem med svag teoretisk begåvning och hur ska vi hantera problematisk skolfrånvaro?

Den grundläggande basmodulen Elevhälsa med kartläggning som verktyg kompletteras utifrån era behov där ni väljer vilka utbildningsmoduler som ska ingå i processutbildningen. Modulerna leds av ämnesexperterna David Edfeldt, Tove Ekelund, Mona Liljedahl, Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh samt Jenny Karlsson och Anna Morell.

Ni väljer mellan följande områden:

 • Att hantera och förebygga problemskapande beteende – David Edfeldt
 • Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i en skola för alla – David Edfeldt
 • Om dyslexi, dyskalkyli och språkstörning – Tove Ekelund
 • Särskilt begåvade elever – Att upptäcka och utbilda – Mona Liljedahl
 • Svag teoretisk begåvning – David Edfeldt
 • Elever med problematisk skolfrånvaro – Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin

Processutbildningens målgrupp

Elevhälsa och undervisning vänder sig till alla lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium, elevhälsoteam samt skolledare.

Vi är med hela vägen

Processutbildningen sker på plats i skolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till skolans egna processledare att leda de kollegiala verkstäderna och driva utbildningen framåt.

Vad säger skollagen?

Från den 2 juli 2023 gäller följande ändringar i skollagen för att stärka elevhälsan:

Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Källa: Skolverket


Vill du veta mer om denna processutbildning?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för att prata om hur en utbildning kan se ut för just er:


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516

 • Basmodul: Elevhälsa med kartläggning som verktyg

  Basmodulen Elevhälsa med kartläggning som verktyg ger kunskap om:

  • Verktyg för att väva in elevhälsoarbetet som en naturlig del i skolans arbete så att sambandet mellan hälsa och lärande kan tas tillvara.
  • Vikten av att arbeta systematiskt som skola.
  • Skollagen och andra styrdokument samt hur och vem som dokumenterar.
  • Kartläggningens betydelse och hur man som skola kan arbeta systematiskt över tid med detta, både i lärmiljön och på grupp- och individnivå. 
  • Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd.
  • Hur vi kan lyssna in eleven och tydliggöra åtgärder och processer för elev och vårdnadshavare.
  • Hur visuellt stöd och tydliggörande pedagogik skapar en större tillgänglighet för alla.
  • Vikten av en god lärmiljö.
  Jenny Karlsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Jenny Karlsson
  Jenny är examinerad grundskollärare, specialpedagog och speciallärare. Hon har även en magister i specialpedagogik och en master i didaktik. Läs mer om Jenny längre ner på sidan.
  Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Anna Morell
  Anna är specialpedagog med inriktning mot handledning. Hon har arbetat inom grundskolan, grundsärskolan och centrala elevhälsan och har erfarenhet av att arbeta som specialpedagog på inom habilitering. Idag är hon biträdande rektor för en anpassad grundskola. Läs mer om Anna längre ner på sidan.
 • Valbar modul 1: Att hantera och förebygga problemskapande beteende

  Om lärande, välmående och konsten att styra sig själv
  Många elever upplever återkommande misslyckanden i skolan. Det kan gälla såväl lektioner som raster. Som lärare eller annan pedagogisk personal är det viktigt att förstå vad som gör situationen övermäktig och hur den kan förändras. I alltför svåra situationer är det inte ovanligt med handlingar som uppfattas negativa av omgivningen. Vi kan se elever som tjafsar, springer omkring, inte får något gjort, skriker, slåss, gömmer sig eller går in i sig själva.

  Men hur vänder vi en negativ utveckling? Hur fångar du upp elever och skapar möjlighet till lärande och välmående på samma gång? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva situationerna?

  Modulens syfte
  Modulen syftar till att förstå hur problemskapande beteenden är kopplade till situationer som upplevs övermäktiga och hur vi både kan hantera men framförallt förebygga att de uppstår. Målet är att du har fått ökad förståelse för det som sker med och kring dessa elever samt att du får fler verktyg att använda i din undervisning och andra situationer i skolan. 

  Modulen ger kunskap om:

  • Hur vi kan förstå varför det blir så stora utmaningar i vissa situationer.
  • Stress, funktionsnedsättningar och viktiga förutsättningar för lärande.
  • Vad behöver du tänka på i bemötande och undervisning?
  • Hur kan du förebygga och hantera problemskapande beteenden?
  • Utvecklande och framgångsrika förhållningssätt och strategier.
  • Hur kan du skapa fler positiva stunder för eleven och samtidigt må bättre själv?


  Modulen består av:

  • en föreläsning med David Edfelt, (ca 2h)
  • två kollegiala verkstäder
  • ett fördjupande samtal med ämnesexperten.


  Modulen vänder sig till:
  Alla lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium, elevhälsoteam samt skolledare. 

  David Edfeldt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  David Edfelt
  David är leg psykolog och författare. Han arbetar med utbildning och handledning från förskola till vuxenutbildning. I fokus ligger de misslyckanden och svåra situationer som uppstår i mötet med skolvardagen, som lätt blir lärarnas eller de anställdas utmaningar. David arbetade tidigare som samordnare för utredningsteam på bland annat Karolinska universitetssjukhuset och som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. Han har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är en av grundarna till Tipsbanken för skolan. David är författare till ett antal böcker för lärare och annan pedagogisk personal. Han driver även två poddar: David & Bo pratar pedagogik och Relatera mera tillsammans. Lär gärna mer på psykologdavid.se
 • Valbar modul 2: Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i en skola för alla

  För en del elever är skolvardagen fylld av utmaningar. Det kan vara kopplat till de förväntningar som finns i lärsituationen men även under andra tider, på raster, i matsituationer och i det sociala samspelet med andra. Överkrav leder till misslyckanden som staplas på varandra, inte sällan med frustration för såväl eleven själv som för andra.

  En del av dessa elever har diagnoser såsom adhd, autism, språkstörning, dyslexi eller annat. Andra kanske inte har någon diagnos men får ändå svårt inom ett antal områden. Hur kan vi förstå dessa elevers situation och vardag? Vad kan vi göra för att stötta dem? Vad finns det för strategier och förhållningssätt som kan hjälpa?

  Modulens syfte
  Modulen syftar till att ge ökade kunskaper om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att få strategier för att dessa elever lättare ska kunna tillgodogöra sig undervisning och fungera i skolvardagen. Målet är att du har fått ökad förståelse för elever med NPF och fler verktyg att använda i din undervisning och andra situationer i skolan.

  Modulen ger kunskap om:

  • Funktionsvariation, funktionsnedsättning och diagnoser i en tid när alla ska lyckas i skolan – några viktiga begrepp i vår tid
  • Adhd, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - hur vi förstår varför det blir svårt.
  • Tal- och språkstörningar som ställer till det i vardagen.
  • Trotssyndrom, uppförandestörning – vad det handlar om och varför blir det så svårt.
  • Hur du kan möta och stötta elever med funktionsnedsättningar.
  • Vad som är viktigt att tänka på och vilka strategier som hjälper.


  Modulen består av:

  • en föreläsning med David Edfelt, (ca 2h)
  • två kollegiala verkstäder
  • ett fördjupande samtal med ämnesexperten.


  Modulen vänder sig till:
  Alla lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium, elevhälsoteam samt skolledare.

  David Edfeldt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  DAVID EDFELT
  David är leg psykolog och författare. Han arbetar med utbildning och handledning från förskola till vuxenutbildning. I fokus ligger de misslyckanden och svåra situationer som uppstår i mötet med skolvardagen, som lätt blir lärarnas eller de anställdas utmaningar. David arbetade tidigare som samordnare för utredningsteam på bland annat Karolinska universitetssjukhuset och som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. Han har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är en av grundarna till Provivus som ligger bakom Tipsbanken för skolan. David är författare till ett antal böcker för lärare och annan pedagogisk personal. Han driver även två poddar: David & Bo pratar och Relatera mera tillsammans. Lär gärna mer på psykologdavid.se
 • Valbar modul 3: Om dyslexi, dyskalkyli och språkstörning

  Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med elever som har en funktionsnedsättning kräver att undervisningen är språkligt tillgänglig, och är ett måste för elever som behöver stöd med språket. I modulen lyfts viktiga anpassningar fram som brukar vara effektiva för att utveckla en språkligt tillgänglig lärmiljö samt exempel på vilka assisterande lärverktyg som kan användas vid dyslexi, dyskalkyli och språkstörning (DLD).

  Här lyfts skillnader och likheter mellan dyslexi och språkstörning fram samt hur elever med särskild begåvning kan maskera dyslexi. Med utgångspunkt i modellen RTI (Respons to Intervention) ges en genomgång av olika interventionssteg för att upptäcka och förebygga lässvårigheter.

  Modulens syfte
  Modulen syftar till att ge en ökad förståelse och djupare kunskap om vad dyslexi, dyskalkyli och språkstörning (DLD) är och hur de kan påverka varandra. Syftet är också att ge dig som lärare verktyg och strategier så att du kan ge ett viktigt stöd i undervisningssituationer åt elever med en nedsatt läs-, räkne- eller språkförmåga.

  Modulen ger kunskap om:

  • Vad dyslexi, dyskalkyli och språkstörning (DLD) är utifrån en utredande logopeds perspektiv.
  • Hur funktionsnedsättningarna kan hänga ihop och påverka varandra.
  • Hur du kan stödja elever med dyslexi, dyskalkyli eller språkstörning (DLD) genom språk- och kunskapsutvecklande strategier och lärverktyg.
  • Hur läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas med en evidensbaserad metod.

   
  Modulen består av:

  • en föreläsning med Tove Ekelund, (ca 2h)
  • två kollegiala verkstäder
  • ett fördjupande samtal med ämnesexperten.


  Modulen vänder sig till:
  Alla lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium, elevhälsoteam samt skolledare.

  Tove Ekelund - föreläsare på Gothia Kompetens | © Tove Ekelund
  Tove Ekelund
  Tove Ekelund forskar om dyslexi och särskild begåvning vid Karlstads universitet. Hon är legitimerad logoped, specialpedagog och legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av både utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården samt av undervisning och skolledarskap. Tove Ekelund är verksam logoped, författare av facklitteratur, föreläsare samt konsult inom skolsektorn och andra verksamheter.
 • Valbar modul 4: Särskilt begåvade elever – Att upptäcka och utbilda

  Särskilt begåvade elever, även kallade särbegåvade elever, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas i skolan. Istället visar studier att de trivs sämst av alla och lär sig dessutom minst. Inte sällan utvecklar de svårigheter på grund av uttråkning och understimulans, och återfinns bland elever som uppfattas vara i behov av särskilt stöd.

  Modulens syfte
  Modulen syftar till att ge en fördjupad förståelse för vad särskild begåvning egentligen handlar om och vilka lärandebehov särskilt begåvade elever har. 

  Målet med modulen är att få nya glasögon att upptäcka de särskilt begåvade eleverna med. Målet är därmed även att kunna utgöra det stöd som verksamheten behöver utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt stötta verksamheten i att arbeta främjande och förebyggande, men även åtgärdande, kring den här elevgruppen. 

  Modulen ger kunskap om:

  • Vad som är särskild begåvning - en forskningsgenomgång. 
  • Hur vi kan upptäcka de särskilt begåvade eleverna. 
  • Kännetecken och vanlig skolproblematik för särskilt begåvade elever. 
  • Hur vi tolkar resultaten från begåvningsutredningar (exempelvis WISC). 
  • Vad särskild begåvning innebär i kombination med t.ex. en neuropsykiatrisk diagnos.
  • Kunskap om vilka lärandebehov och strategier särskilt begåvade elever har.


  Modulen består av:

  • en föreläsning med Mona Liljedahl, (ca 2h)
  • två kollegiala verkstäder
  • ett fördjupande samtal med ämnesexperten.


  Modulen vänder sig till:
  Alla lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium, elevhälsoteam samt skolledare. 

  Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Mona Liljedahl / Peter Eriksson
  Mona Liljedahl
  Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog och ämnesexpert i Skolverkets stödmaterial ”Särskilt begåvade elever”, ämnesdidaktiskt stöd i svenska. Även författare till tre böcker om särskilt begåvade barn och elever: ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet”, ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” samt ”Pedagogisk ABC för särskilt begåvade elever”. Mona Liljedahl är verksam från förskola till gymnasium.
 • Valbar modul 5: Svag teoretisk begåvning

  Om elever med långsam inlärningstakt och skolans krav 
  För en av sju elever är skolans mål väldigt högt satta. Ju mer abstrakt och teoretisk undervisningen blir desto större är risken att misslyckas. För denna grupp elever kan det ofta gå för fort i undervisningen och när de inte hänger med finns det en risk att eleverna gör annat. Inte sällan kan det handla om sådant andra uppfattar som negativt. 

  Hur kan vi förstå den mänskliga variationen inom detta område? Vad mäter egentligen psykologers tester och vad är det som inte mäts? Hur kan vi hjälpa dessa elever så att de lär sig utifrån sina förutsättningar och även lättare kan nå målen?

  Modulens syfte
  Modulen syftar till få ökade kunskaper om elever med svag teoretisk begåvning och att få strategier för att dessa elever lättare ska kunna tillgodogöra sig undervisning och fungera i skolvardagen. Målet är att du har fått ökad förståelse för elever med svag teoretisk begåvning och fler verktyg att använda i din undervisning och andra situationer i skolan. 

  Modulen ger kunskap om:

  • Svag teoretisk begåvning, teoretiskt tänkande – vad det egentligen handlar om.
  • Vad som egentligen är abstrakt och teoretiskt i skolan.
  • Hur vi gör skolan begriplig, hanterbar och meningsfull för denna elevgrupp.
  • Viktiga aspekter på lärande.
  • Hur vi får kunskaperna att fastna. 
  • Konkretisering och annat att ta fasta på för att stötta eleverna i en skola där alla ska nå målen.


  Modulen består av:

  • en föreläsning med David Edfelt, (ca 2h)
  • två kollegiala verkstäder
  • ett fördjupande samtal med ämnesexperten.


  Modulen vänder sig till;
  Alla lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium, elevhälsoteam samt skolledare.

  David Edfeldt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  David Edfelt
  David är leg psykolog och författare. Han arbetar med utbildning och handledning från förskola till vuxenutbildning. I fokus ligger de misslyckanden och svåra situationer som uppstår i mötet med skolvardagen, som lätt blir lärarnas eller de anställdas utmaningar. David arbetade tidigare som samordnare för utredningsteam på bland annat Karolinska universitetssjukhuset och som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. Han har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är en av grundarna till Provivus som ligger bakom Tipsbanken för skolan. David är författare till ett antal böcker för lärare och annan pedagogisk personal. Han driver även två poddar: David & Bo pratar och Relatera mera tillsammans. Lär gärna mer på psykologdavid.se
 • Valbar modul 6: Elever med problematisk skolfrånvaro

  För att stötta elever med problematisk skolfrånvaro och få tillbaka dem till skolan behövs både kunskap och ett strukturerat arbete. 

  Modulens syfte
  Den här modulen om problematisk skolfrånvaro syftar till att ge en fördjupad kunskap kring hur en skola kan ge stöd till och förstå elever med problematisk skolfrånvaro samt göra ett strukturerat upplägg av arbetsgången kring eleven.

  Modulen ger kunskap om:

  • förändringsfrämjande insatser
  • ökad förståelse för problematiken
  • förbättrad samverkan med hemmet
  • hur gör vi rent praktiskt.


  Ett särskilt fokus läggs även på familjesystemet och vilka faktorer som kan påverka situationen från hemmaplan. Genom att förstå elevers och föräldrars agerande kan vi också samarbeta bättre och snabbare uppnå resultat, något som är avgörande för unga människors framtid.

  I kollegiala verkstäder utgår vi från olika fiktiva elevärenden där vi fördjupar oss i att förstå varför och hur vi ska göra för att stötta och arbeta strukturerat. 

  Upplägg av modulen 

  • en föreläsning med Maria Gladh och Krysmyntha Sjödin, (ca 2h).
  • två kollegiala verkstäder med praktiskt arbete som utgår ifrån olika fiktiva elevärenden – fokus på att förstå varför och hur gör vi.
  • ett fördjupande samtal med ämnesexperterna.


  Modulen vänder sig till
  Alla lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium, elevhälsoteam samt skolledare.

  Marie Gladh - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Marie Gladh
  Marie Gladh är leg lärare, specialpedagog, magister i specialpedagogik och professionell samverkan samt rektor. Tillsammans med Krysmyntha byggde hon upp en enhet för elever med långvarig skolfrånvaro på ett gymnasium för elever i behov av särskilt stöd. Samarbetet ledde fram till två böcker utgivna på Gothia Kompetens, den senaste ”Saknad i skolan” och fortsatta utbildningar inom området problematisk skolfrånvaro.
  Krysmyntha Sjödin - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Krysmyntha Sjödin
  Krysmyntha Sjödin är legitimerad psykoterapeut, beteendevetare samt lärare och handledare i psykoterapi utbildad på Ericastiftelsen. Hon har arbetat med hemmasittande elever och deras familjer under många år. Har en bakgrund som skolkurator, familjebehandlare och verksamhetschef. De senaste åren arbetar hon på egen mottagning där hon, utöver samtalsbehandling, utbildar och handleder personalgrupper inom socialtjänst och skola.

Jenny Karlsson
Jenny Karlsson är examinerad grundskollärare, specialpedagog och speciallärare. Hon har även en magister i specialpedagogik och en master i didaktik.

Jenny har stor erfarenhet från skolans värld där hon har arbetat inom grundskolan med alla åldrar och stadier. Nu arbetar hon på gymnasiet i Eskilstuna. 

Jenny har varit en del av den centrala elevhälsan i Västerås stad samt även arbetat i särskilda undervisningsgrupper under ett flertal år. Hon är också certifierad CPS-handledare.

Anna Morell
Anna Morell är specialpedagog med inriktning mot handledning och har en fritidspedagogexamen i botten. Hon har arbetat inom grundskolan, grundsärskolan och centrala elevhälsan i bland annat Västerås och Köping. Hon har även erfarenhet av att arbeta som specialpedagog på habiliteringen i region Västmanland.

Numer är Anna biträdande rektor för en anpassad grundskola i Västerås. 

Anna har även drivit en ideell förening där man erbjöd fritidsgårds verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning.

David Edfelt
David Edfelt är leg. psykolog och arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Han har en bakgrund i arbetet med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Tove Ekelund
Tove Ekelund forskar om dyslexi och särskild begåvning vid Karlstads universitet. Hon är legitimerad logoped, specialpedagog och legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av både utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården samt av undervisning och skolledarskap. Tove Ekelund är verksam logoped, författare av facklitteratur, föreläsare samt konsult inom skolsektorn och andra verksamheter.

Mona Liljedahl
Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar sedan många år som specialpedagog i grundskolan. Hon är medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial Särskilt begåvade elever och har tidigare skrivit böcker om hur man kan upptäcka särskilt begåvade barn och elever.

Foto av Peter Eriksson.

Marie Gladh
Marie Gladh är rektor i Nynäshamns kommun. Hon är leg. lärare och magister i specialpedagogik och professionell samverkan. Marie har arbetat som kvalificerad handläggare inom offentlig utbildningsförvaltning och under många år med hemmasittande elever.

Krysmyntha Sjödin
Krysmyntha Sjödin är leg. psykoterapeut och beteendevetare, verksamhetschef och med egen mottagning. Hon har tidigare arbetat som skolkurator. Krysmyntha har under många år arbetat med hemmasittande elever.

När elevhälsan och lärarna arbetar främjande tillsammans gör det stor skillnad. Så hur kan det arbetet gå till?

Vi är alla ansvariga för att tillsammans skapa en bra och systematisk elevhälsa. Därför är det viktigt att gemensamt skapa samsyn, ett gemensamt förhållningsätt och språk. Vad kan vi som lärare och pedagoger göra för att hjälpa och stötta och hur behöver vi tänka runt vårt bemötande och vår undervisning?

Det diskuterar vi under det webbinariet där du får träffa ämnesexperterna och specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell, samt Nicole Hamdahl, processägare från Gothia Kompetens.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.