Strategier och konkreta verktyg för hur pedagoger som språkliga förebilder kan arbeta med högläsning och berättande i förskolans undervisning

Högläsning och berättande av hög kvalitet har flera goda effekter på barns språkutveckling. Barnens ordförråd, grammatik och språkförståelse utvecklas och en grund för barnens läs- och skrivinlärning etableras. Genom att barnen får uppleva berättelser i tal- och bokform bjuder vi in dem till gemensamma fantasivärldar och upplevelser som vidgar deras föreställningsförmåga. Barnen lär sig nya ord och begrepp genom att lyssna på och samtala om böcker och berättelser.

Tips! Kostnadsfritt digitalt informationsmöte

Nya skrivningar i läroplanen väntas kring högläsning och samtal. Vi har processutbildningar som hjälper er att säkra hög kvalitet i det arbetet. Välkommen att delta på vårt kostnadsfria informationsmöte.

Den 30 maj bjuder vi in rektorer och verksamhetsutvecklare i förskolan till ett möte med oss på Gothia Kompetens då vi berättar om våra processutbildningar som ger er verktyg för ett språkutvecklande arbetssätt med högläsningens och samtalets roll i fokus.

Läs mer och boka plats

I förskolans läroplan (Lpfö18) står det att: “barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”.

För att högläsning och berättande ska främja den språkutvecklande undervisningen i förskolan krävs en medveten strategi med noggranna förberedelser och tydliga mål.

Denna utbildning bidrar med strategier och konkreta verktyg för hur pedagoger som språkliga förebilder kan arbeta med högläsning och berättande i undervisningen.

Varför en processutbildning om högläsning och berättande?

 • Ni får kunskap om hur ni framför högläsning och berättande på ett engagerande sätt som kan stärka barnens språkliga och kommunikativa förmågor, förmågan till självinsikt och en positiv lärandeidentitet.
 • Ni får kunskap om den nyckelroll ni har som språkliga förebilder i barnens utbildning.
 • Ni får verksamma strategier för hur ni genom samtal, högläsning och berättande ger barnen möjlighet att lära sig nya ord, uttryck och språkliga strukturer, vilket breddar deras ordförråd och förbättrar deras förmåga att uttrycka sig, samt lägger grunden för deras framtida läs- och skrivkunnighet.
 • Ni får praktiska och konkreta verktyg för hur ni kan stimulera barns fantasi och kreativa tänkande vilket är grundläggande för problemlösning och innovativt tänkande.
 • Ni får verktyg för hur ni genom berättelser kan skapa gemensamma minnen och stärka gemenskapen. Samt ge barn möjlighet att utforska olika känslor och lära sig om sociala relationer genom berättelserna.
 • Ni får möjlighet att diskutera erfarenheter av den språkutvecklande undervisningen med kollegor och lära av varandra.

Vill du veta mer?

Kontakta Kalle eller Binjamin för att prata om hur en utbildning kan se ut för just er:


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

 • Modul 1: Spåklig förebild – Karolina Larsson

  Vilken roll har pedagogen för barnets språkutveckling? Att arbeta språkutvecklande handlar om att skapa interaktion och goda samtal samt att möjliggöra att alla barn får såväl språklig input som talutrymme.

  I uppdraget ingår att ta reda på vad som fungerar och får effekt i den aktuella barngruppen samt att ständigt utmana och utveckla sitt eget språk.

  Detta är en praktisk föreläsning om pedagogens roll som språklig förebild.

  Karolina Larsson - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens
  Karolina Larsson
  Karolina Larsson är leg. logoped och doktorand i logopedi vid Lunds universitet. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och driver företaget Ut med språket AB, där hon anlitas som föreläsare, skribent och konsult inom språk-, läs- och skrivutveckling. Karolina är författare till ett flertal fack- och barnböcker.
 • Modul 2: Berättande – Ann S. Pihlgren 

  Denna modul handlar om hur berättandets konst vara en tillgång för att stärka lärandet och identitetsutvecklingen och hur man gör för att arbeta med berättande för och med barnen. Det var en gång...

  Du får konkreta verktyg för att planera och genomföra berättande så det blir så språkutvecklande som möjligt.

  Vilka olika typer av berättelser kan vi använda i vår verksamhet? Hur kan berättandet stärka samhörighet och gemenskap bland barnen, skapa gemensamma minnen och främja en känsla av tillhörighet?

  Denna föreläsning lyfter hur vi som pedagoger kan arbeta språkutvecklande genom berättande.

  Ann S. Pihlgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Ann S. Pihlgren
  Ann S. Pihlgren är fil.dr. och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen. Ann är författare till ett flertal böcker.
 • Modul 3: Högläsning – Ann S. Pihlgren

  Genom högläsning väcker vi barns nyfikenhet på böcker och lägger grunden till deras fortsatta språk, läs- och skrivutveckling.

  Hur kan vi arbeta med högläsningen som ett pedagogiskt verktyg?

  Hur kan vi planera läsning så att den blir så språkutvecklande som möjligt? Vilka olika typer av litteratur kan vi använda i vår verksamhet?

  Denna föreläsning lyfter hur vi som pedagoger kan arbeta språkutvecklande genom högläsning.

  Ann S. Pihlgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Ann S. Pihlgren
  Ann S. Pihlgren är fil.dr. och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen. Ann är författare till ett flertal böcker.

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Ämnesexperter föreläser digitalt och kan även bistå med handledning under utbildningens gång.

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen.

Tidsåtgång

Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med tre föreläsningar med arbetsuppgifter och kollegiala lärträffar mellan varje föreläsning.

Material till utbildningen

Allt material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform. Böckerna Språklig förebild i förskolan och Samtala om högläsning och berättande i förskolan är utgångspunkt för processutbildningen.

Vi är med hela vägen

Processutbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda de kollegiala lärträffarna och driva utbildningen framåt.

Karolina Larsson är leg. logoped och doktorand i logopedi vid Lunds universitet. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och driver företaget Ut med språket AB, där hon anlitas som föreläsare, skribent och konsult inom språk-, läs- och skrivutveckling. Karolina är författare till ett flertal fack- och barnböcker, bland andra Språklig förebild i förskolan.

Karolina Larsson har gästat Förskolesnacket för att prata om pedagogens roll i förskolans språkutvecklande arbete: titta på Förskolesnacket på Vimeo.

Ann S. Pihlgren är fil.dr. och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen. Ann är författare till ett flertal böcker bland annat Samtala om högläsning och berättande i förskolan.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Processutbildningen Högläsning och berättande i förskolan är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.