Processutbildning om lektionsdesign i praktiken – med explicit och differentierad undervisning

Lektionsdesign innebär att undervisningen utformas på gruppnivå men utan att tappa fokus på individer. Den här processutbildningen ger ett ramverk för att diskutera undervisningens potential för att möta alla elever, och innehåller konkreta verktyg för att navigera mellan individ och grupp. Språkutvecklande arbetssätt samt reciprok och differentierad undervisning är genomgående teman i utbildningen som kopplar ihop forskning om utmärkt undervisning till en design för varje lektion.

Processutbildningen Lektionsdesign i praktiken fokuserar explicit på att utveckla elevers språk och metakognition samt att ge dem möjligheter till djupinlärning. Den betonar också den viktiga professionella reflektionen kring individ och grupp i syfte att designa lektioner där alla elever får möjlighet att lära, delta, prestera oavsett utgångspunkt. Utbildningen ger många konkreta och praktiska förslag på hur du kan göra din reflektion specifik och användbar för lektionsdesignen.

Syfte med processutbildningen Lektionsdesign i praktiken
Det övergripande syftet med processutbildningen är att stärka alla lärare i att utforma undervisningen på gruppnivå för alla elever i klassen. Syftet är att skifta fokus från enskilda elever och ett bristperspektiv till möjligheter och potential i undervisningen. På längre sikt hoppas vi att utbildningen ska utveckla lärares tanke- och arbetssätt. På kortare sikt vill vi att alla deltagare ska:

  • få fördjupade kunskaper om lektionsdesign och differentierad undervisning
  • få fler verktyg och strategier för att kunna möta elever med olika förutsättningar
  • få en struktur för att arbeta kollegialt med mer professionella arbetslag som följd
  • explicit och reciprok undervisning som gynnar språkutvecklingen
  • utveckla sin lärarprofession.

Processutbildningen vänder sig till
Skolor som vill utveckla sitt gemensamma utvecklingsarbete kring språkutvecklande arbetssätt, differentierad undervisning och delaktighet i klassrummet. Utbildningen lämpar sig väl för att fördjupa arbetet med tillgängliga lärmiljöer så att dessa riktar sig specifikt till de elever som faktiskt finns i skolan och i klassrummen. 

Processutbildningen vänder sig till pedagogisk personal i alla årskurser, läroplaner och skolformer. 
 
Vi ser också att det är hjälpsamt att elevhälsans samlade kompetens deltar i utbildningen för att stärka samarbetet mellan pedagoger och elevhälsan.

Processutbildningen ger kunskap om:

  • Differentierad undervisning.
  • Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och kunskapsområden.
  • Reciprok undervisning med specifika strategier för olika delar av lärandet.
  • Metoder för att stärka elevers förmåga att planera, minnas och samarbeta.
  • Utformning av uppgifter som möter hela gruppen.

Processutbildningens upplägg
Processutbildningen består av föreläsningar, kollegiala verkstäder, litteraturläsning och att genomföra aktiviteter i det egna klassrummet.

Utbildningen sker på plats i skolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till skolans egna processledare att leda de kollegiala verkstäderna och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten Helena Wallberg föreläser om lektionsdesign med explicit, differentierad och reciprok undervisning och kan även bistå med handledning, samtalsstöd och lektionsbesök.

Material samlat i lärplattformen
Boken Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen är utgångspunkten för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform. Där finns även allt underlag för de kollegiala verkstäderna.

Processutbildningens ämnesexpert

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil. mag. i specialpedagogik. Hon har skrivit flera böcker om undervisning och lärande, bland andra Lektionsdesign – en handbok, Återkoppling – stöd, stimulans och lust att lära och Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen. Hon är även utbildare i våra processutbildningar, studiedagar och webbinarier om lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning.

Helena Wallberg är skribent för Grundskoletidningens systertidning Pedagogisk Snabbguide som ger kunskap, praktiska råd, reflektionsfrågor och konkreta övningar kring ett tema. 

Fler produkter med Helena Wallberg hittar du här.

Lärare med två elever i ett klassrum | © Johnér Images / Getty Images

Sedan 2019 har Gothia Kompetens utbildat tusentals lärare vid 60 olika skolor i lektionsdesign. För att följa upp hur lärare har upplevt utbildningen och vilka effekter det haft på undervisningen genomförde Linnéuniversitetet en studie om processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning.

Läs artikeln om Linnéuniversitetets studie

I filmen berättar ämnesexperten Helena Wallberg och processägaren Nicole Hamdahl vad lektionsdesign är, vad det är bra för och hur en processutbildning om lektionsdesign går till.

Hur kan man skapa förutsättningar för alla elevers lärande och säkerställa att alla hänger med, lär sig och utvecklas? Och vad är lektionsdesign egentligen? 

Under webbinariet träffar du Helena Wallberg och Åsa Larsson från Gothia Kompetens som berättar om hur lektionsdesign kan utveckla din undervisning och bidra till att alla elever får goda förutsättningar för sitt lärande.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.