Sedan 2019 har Gothia Kompetens utbildat tusentals lärare vid 60 olika skolor i lektionsdesign

För att följa upp hur lärare har upplevt utbildningen och vilka effekter det haft på undervisningen genomförde Linnéuniversitetet en studie på uppdrag av Gothia Kompetens om processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning.

– Vi har regelbundet utvärderat, utvecklat och förfinat processutbildningen men för att kunna lära oss ännu mer ville vi få ett par vetenskapliga ögon på utbildningen, säger Åsa Larsson, utbildningsansvarig för Gothia Kompetens.

Pernilla Söderberg, doktorand vid Institutionen för pedagogik och lärande på Linnéuniversitetet, genomförde tillsammans med Tobias Bromander, universitetslektor, studien med syftet att undersöka hur differentierad undervisning kan implementeras och förverkligas i svensk skolpraktik.

En enkät skickades till 219 respondenter som bestod av lärare som genomfört processutbildningen Lektionsdesign – explicit och differentierad undervisning. Respondentgruppen innehöll både processledare och lärare varav 50,5 procent svarade på enkäten (111 respondentsvar). Processledare är lärare på skolorna som utses av rektor och leder utbildningens workshops lokalt för lärarna med stöd av Gothia Kompetens.

Ett förvånansvärt positivt resultat.

Studien visar att cirka 75% av lärarna tycker att processutbildningen leder till professionsutveckling och att den ökat deras motivation för sitt arbete. Två tredjedelar av respondenterna uppger att de har fått ökad förståelse för elevernas olika förutsättningar och ökade möjligheter att utforma undervisningen som möter alla behov. 

– Hälften av de tillfrågade lärarna upplever att det har blivit ett lugnare klassrumsklimat och att eleverna är mer studiemotiverade, säger Pernilla Söderberg. Resultatet i studien visar också på att lärarna tycker att lektionsdesign har försett dem verktyg och nycklar de saknat. 

Ett annat mycket viktigt resultat för en lyckad implementering är att lärarna uppger att de har utvecklat sitt gemensamma språk. 

– Jag har jobbat med skolutveckling i över 25 år och sett och följt olika typer av utbildningsinsatser. Ofta brukar en efterföljande studie förringa resultatet men så är det inte här. Det här är ett förvånansvärt positivt resultat, säger Pernilla Söderberg, doktorand.

För Åsa Larsson, utbildningsansvarig, har studien varit värdefull. Hon tar med sig flera rekommendationer för att utveckla processutbildningen.

Nu ska vi fortsätta utvecklingsarbetet med stöd i de rekommendationer vi har fått från forskarna.

– Nu ska vi fortsätta utvecklingsarbetet med stöd i de rekommendationer vi har fått från forskarna, bland annat utveckla det systematiska kollegiala lärandet och ställa tydligare krav på skolorna att lärarna får förutsättningar att ta del av utbildningen. Med stöd av studien kan vi också än mer trycka på vikten av skolledningens engagemang inför, under och efter utbildningen. Det är avgörande för om utbildningen ska ha effekt, säger Åsa Larsson.

Läs mer om resultatet från studien


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Johnér Images / Getty Images

Mer om lektionsdesign

Hur kan vi istället proaktivt möta alla olika elever i undervisningen och säkerställa att alla hänger med, lär sig och utvecklas? Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning ger möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar, arbeta mer förebyggande och få med alla elever från start.

Läs mer om processutbildningen


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Stolt lärare i sitt klassrum | © Johnér Images / Getty Images

"Lektionsdesign är ett förhållningssätt"

Lärarna på Almåsskolan och Valåsskolan i Lindome har under läsåret 2023/2024 gått en processutbildning i lektionsdesign med differentierad undervisning. Det har lett till ett ökat fokus på pedagogiska samtal i arbetslagen och en ökad engagemangsnivå och trivsel hos eleverna. Det säger rektorerna Linda Svensson, Sofi Ljungholm och Ann-Louise Rantanen som tog initiativ till processutbildningen.

Läs intervjun med de tre rektorerna

Lärare med två elever i ett klassrum

”Diskussioner om undervisning höjer vår professionalitet som lärare”

Friskolan Asken i Strängnäs har låtit samtliga lärare utbildas i lektionsdesign och differentierad undervisning under höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Friskolan Asken är en 4–9 skola där Johan Österås är förstelärare i svenska och engelska. Under processutbildningen har Johan Österås varit en av fyra processledare vilket innebär att driva arbetet framåt i kollegiet och leda utbildningens lärverkstäder.

Läs intervjun med Johan Österås