Processutbildning om lektionsdesign med Helena Wallberg

Ofta lägger vi mycket tid på att fånga upp elever som vi av olika anledningar inte lyckats möta. Hur kan vi istället proaktivt möta alla olika elever i undervisningen och säkerställa att alla hänger med, lär sig och utvecklas? Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning ger möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar, arbeta mer förebyggande och få med alla elever från start.

Den här processutbildningen ger dig och dina medarbetare den kunskap ni behöver och skapar en plattform för det gemensamma arbetet med att utveckla en undervisning som präglas av delaktighet och möjligheter. Under processutbildningen fördjupas resonemangen kring lektionsdesign. Deltagarna kommer få designa egna aktiviteter, genomföra dem i undervisningen för att sedan reflektera tillsammans i kollegiet.

Processutbildningens syfte
Syftet med processutbildningen är att ge fördjupad kunskap om lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning och att deltagarna ska utvecklas i rollen som lärare och få verktyg och strategier för att utveckla undervisningen för att möta elever med olika förutsättningar. Utbildningens syfte är också att ge deltagarna en struktur för det kollegiala lärandet samt att utveckla en samarbetande kultur där lärare kan ta stöd av varandra i frågor som rör undervisning.

Processutbildningen ger kunskap om:

  • explicit och differentierad undervisnings
  • lektionens åtta faser
  • hur du designar dina lektioner
  • hur du kan möta alla elever i undervisningen
  • hur du kan förebygga skolsvårigheter

Dessutom ger processutbildningen en struktur för att jobba kollegialt med mer professionella arbetslag som följd.

Upplägg av processutbildningen
Processutbildningen är upplagd som blandat lärande (blended learning) med föreläsningar av ämnesexperten Helena Wallberg, inspelade eller live samt workshoppar med material i en digital plattform. Utbildningen innehåller även digitala möten och samtal och reflektioner kring boken Lektionsdesign – en handbok och de genomförda aktiviteterna i verksamheten.

Utbildningen sker på plats i skolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till skolans egna processledare att leda workshopparna och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten Helena Wallberg föreläser om lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning och kan även bistå med handledning, samtalsstöd och lektionsbesök.

Material samlat i lärplattformen
Boken Lektionsdesign – en handbok är utgångspunkten för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform. Där finns även allt underlag för workshopparna.

Tidsåtgång
Processutbildningen kan fortgå under några månader eller under en termin, beroende på vilket upplägg din skola väljer.


Lärarna har fått verktyg och strategier för att skapa en mer inkluderande undervisningsmiljö.

Skolledningen på Almåsskolan och Valåsskolan. Läs intervjun med rektorerna här.


Jag har både fått lära, prova och göra själv, samtidigt som jag lyssnat på mina kollegor, sett hur de har utfört verkstäder och vad de tagit med sig av sina erfarenheter. Det har varit givande och kittat ihop oss som lärarkår.

Johan Österås, förstelärare i svenska och engelska åk 6–9. Läs intervjun med Johan här.


Lärarna har förändrat sitt arbetssätt vilket förbättrar elevernas inlärningssituation. På längre sikt kommer vi även kunna se resultat av att vi arbetar mer förebyggande och främjande.

Susanne Lundberg, rektor på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg. Läs hela intervjun här med rektorerna på Nanny Palmkvistskolan.

Processutbildningens ämnesexpert

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil. mag. i specialpedagogik. Hon har skrivit flera böcker om undervisning och lärande, bland andra den populära Lektionsdesign – en handbok. Hon är även utbildare i våra processutbildningar, studiedagar och webbinarier om lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning.

Helena Wallberg är skribent för Grundskoletidningens systertidning Pedagogisk Snabbguide som ger kunskap, praktiska råd, reflektionsfrågor och konkreta övningar kring ett tema. 

Fler produkter med Helena Wallberg hittar du här.

Lärare med två elever i ett klassrum | © Johnér Images / Getty Images

Sedan 2019 har Gothia Kompetens utbildat tusentals lärare vid 60 olika skolor i lektionsdesign. För att följa upp hur lärare har upplevt utbildningen och vilka effekter det haft på undervisningen genomförde Linnéuniversitetet en studie om processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning.

Läs artikeln om Linnéuniversitetets studie

I filmen berättar ämnesexperten Helena Wallberg och processägaren Nicole Hamdahl vad lektionsdesign är, vad det är bra för och hur en processutbildning om lektionsdesign går till.

Vilka resultat ger en processutbildning i lektionsdesign? Hur upplever lärarna utbildningen och vilken nytta tycker de att utbildningen gett?

I webbinariet berättar Pernilla Söderberg Juhlander, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, om resultatet från studien ”Differentierad undervisning för högre måluppfyllelse”.

Webbinariet pekar på vad som krävs för att implementera en förändring som leder till skolutveckling. Vi lyfter styrkor och utmaningar med både processutbildningen och ett kollegialt lärande.

Deltar gör även Åsa Larsson, utbildningsansvarig för Skola vid Gothia Kompetens.

Hur kan man skapa förutsättningar för alla elevers lärande och säkerställa att alla hänger med, lär sig och utvecklas? Och vad är lektionsdesign egentligen? 

Under webbinariet träffar du Helena Wallberg och Åsa Larsson från Gothia Kompetens som berättar om hur lektionsdesign kan utveckla din undervisning och bidra till att alla elever får goda förutsättningar för sitt lärande.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.