Din främsta uppgift som förskollärare och arbetslagsledare är att säkerställa att alla barn i gruppen får en likvärdig undervisning.

Rektors ledarskap bygger på att skapa gemensam samsyn och likvärdighet utifrån ett vidare perspektiv i förskolan. Som förskollärare ser du ditt arbetslag arbeta här och nu och kan sätta ord på det som sker genom att ge exempel på situationer som fungerar bra och som inte fungerar bra. Som förskollärare kan du också agera förebild.

Det innebär ibland att behöva vara obekväm och våga ta upp det som skaver.

Din främsta uppgift som förskollärare och arbetslagsledare är att säkerställa att alla barn i gruppen får en likvärdig undervisning. Det handlar om vilket stoff undervisningen innehåller och förhållningssätt gentemot barnen. Det innebär ibland att behöva vara obekväm och våga ta upp det som skaver. För att lyckas med detta är det viktigt att reflektera över sitt ledarskap. Det är vanligt att utgå ifrån sig själv och sina egna metoder och idéer som pedagog i förskolan. Om du då får ett ledaransvar är det frestande att ”köra sitt eget race”. Men när du ska leda behöver du sätta det åt sidan och i stället fokusera på att ta hela ditt arbetslag framåt i en gemensam process.

Inte helt ovanligt är det att som ledare (både formell och informell) möta på motstånd, vilket ofta handlar om bristande kunskap eller bristande tillit till ledaren. Då gäller det att ”sälja in” det kollegorna går i motstånd mot. Vad vinner barnen på en förändring? Det skapar motivation. Det är bra att börja ta små steg när du märker att det finns motstånd. Låt de andra komma med förslag. En gemensam överenskommelse är viktig för att senare kunna spegla sig i den.

Ingen har rätt eller fel utan allas tankar och idéer är lika viktiga.

För att bygga upp samsyn och skapa en gemenskap i arbetslaget är mitt tips att utgå från läroplanen och diskutera vad det som står där betyder för var och en i arbetslaget. Ingen har rätt eller fel utan allas tankar och idéer är lika viktiga. Då skapas en diskussion som kan leda fram till en gemenskap, ”så här jobbar vi”, och i ett längre perspektiv växer en samsyn fram. Men det tar tid, vilket är viktigt att vara beredd på.

Reflektera över syfte, hur barnen reagerar och hur pedagogerna agerar.

Arbetslaget behöver också vara delaktigt i det systematiska kvalitetsarbetet och då är gemensam uppföljning nyckeln. Reflektera över syfte, hur barnen reagerar och hur pedagogerna agerar. Be någon i arbetslaget dokumentera nästa gång och se då till att följa upp den tidigare diskussionen. Sedan dokumenterar man fortsättningsvis då och då. Efter en tid ser ledaren till att återkoppla igen och lyfter fram kvalitetsutvecklingen. Då blir det systematiska kvalitetsarbetet begripligt och meningsfullt.


Om Lena Edlund

Lena Edlund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Lena Edlund är legitimerad lärare i fritidshem men har huvudsakligen arbetat som förskollärare i förskolan, oftast med de yngsta barnen. Hon har även varit rektor i förskolan och arbetar nu som fortbildare och författare.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Lyft fram det positiva i arbetslagets prestationer genom att:

  • Observera kollegorna var och en och lägg märke till de prestationer som var och en lyckas med. Sätt ord på dessa, gärna med hela arbetslaget.
  • Påminn arbetslaget om framstegen i de gemensamma utvecklingsprocesser som pågår. Sätt ord på hur det var förut och hur mycket bättre det går nu, sedan vi ändrat/utvecklat vårt arbetssätt. 
  • Be kollegorna att berätta något som gått bra under veckan, eller vad de tycker är det roligaste med att arbeta i förskolan.

Siluetter av en planta - reflektera mera i förskolan, del av bokomslag | © Gothia Kompetens

Reflektera mera i förskolan

För att leva upp till förskolans uppdrag enligt läroplanen (Lpfö 18) ska arbetslagen kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande. Läroplanen tydliggör också att arbetslagen ska utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.

Men hur lyckas man med att genomföra ett kvalitativt utvecklingsarbete i förskolan?

Läs intervjun med förskolläraren Erika Wallin

 

Akvarellmålning i närbild - språkleka i förskolan

Språklekar för att ge barn ett rikt språk

I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. De behöver öva språket på ett mer specifikt sätt, både i förskolan och hemma. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.

Läs intervjun med logopeden Catarina Sjöberg