– Vi behöver ta tillvara den specialpedagogiska kompetensen på ett bättre sätt. Istället för att enbart arbeta med kompensatoriska åtgärder för enskilda elever bör fokus ligga på det skolutvecklande uppdraget med förebyggande och främjande insatser.

Det säger Anna Bengtsson och Ida Necovski, specialpedagoger och lärare, som under många år arbetat med att utföra, leda och utveckla skolors pedagogiska arbete. Nu vill de modernisera bilden av vad specialpedagogik är och hur specialpedagogens kompetens bäst kommer till användning.

– Om vi kan utnyttja specialpedagogens kompetens på en processnivå kommer vi kunna arbeta förebyggande och främjande och därmed utveckla skolans lärmiljöer, säger Ida Necovski. 

Många gånger tas den specialpedagogiska kompetensen tillvara först när problemen redan har uppstått. Men genom att använda specialpedagogens kompetens i det förebyggande och främjande arbetet, både på en operativ och strategisk nivå, kan skolan skapa bättre möjligheter för alla elever att lyckas. 

Anna Bengtsson och Ida Necovski kallar specialpedagogens kapacitet för processkompetens, en kompetens som handlar om att sätta igång processer och leda lärande som bidrar till skolutvecklingsarbetet på alla nivåer.

I den processkompetensen ingår det att förstå förändring, tona in, kommunicera, rama in, medskapa, se helhet, kontextualisera, utmana och befästa. Alla bitar är nödvändiga för att driva skolutvecklingen framåt. Här fungerar specialpedagogen som en katalysator.

Genom att stödja och stärka lärares lärande är de motorer i det gemensamma professionella lärandet. Det skapar möjlighet till ett framgångsrikt förändringsarbete.

– Med ett modernt synsätt på specialpedagogen och genom att använda dennes kompetens på rätt sätt kommer vi att kunna göra stor skillnad för skolans utveckling. Det kommer att få betydelse för skolans förmåga att skapa lärmiljöer som möter alla elever, säger Anna Bengtsson.

I boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan sätter de det specialpedagogiska uppdraget på agendan. Boken ger konkreta exempel, med mallar och stödstrukturer, för hur skolan kan gå från ett ensidigt fokus på individnivå till ett större fokus på skolans lärmiljöer. Den innehåller konkreta verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för alla elever att lyckas i skolan.

– Det är dags att låta den föråldrade synen på specialpedagogik ge vika för en mer modern version. Vi hoppas att läsaren får en tydligare bild av och större förståelse för hur specialpedagogisk kompetens kan tas tillvara, säger Anna Bengtsson och Ida Necovski.

Tre råd till specialpedagoger för att kunna arbeta förbyggande och bidra till skolutveckling 

  • Grotta ner dig i vad specialpedagogens processkompetens innebär och vad den kan bidra till för att utveckla skolan som helhet. 
  • Ha fokus på och identifiera varför - det vill säga vad den specialpedagogiska kompetensen ska bidra till i varje enskild situation. 
  • Starta i nuläget, att till exempel använda och utnyttja det åtgärdande arbetet för att utveckla lärmiljöerna.

Spela Jakten på den specialpedagogiska kompetensen
Jakten på den specialpedagogiska kompetensen är spelet för dig/er som önskar och arbetar för att den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara mer effektivt och i större utsträckning i linje med styrdokument och riktlinjer. I spelet möts ni av 13 utmaningar som ställer olika frågeställningar på sin spets. Om spelet spelas väl och ni når ända fram till mål är chansen stor att ni kommer fram till det ni söker! OBS! Spelet spelas på egen risk. Det kan leda till nya insikter som ställer gamla på ända.
© Anna Bengtsson & Ida Necovski, 2021

Ladda ner spelet som pdf

Om författarna

Anna Bengtsson - författare på Gothia Kompetens

Anna Bengtsson är leg. lärare, specialpedagog och diplomerad coach.

Ida Necovski - författare på Gothia Kompetens

Ida Necovski är specialpedagog och lärare och har bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam. 

Tillsammans med Maria Kempe Olsson utvecklade Anna Bengtsson och Ida Necovski metoden EHM, elevhälsomötet, och skrev tillsammans boken EHM – Elevhälsomötet – En främjande, förebyggande och lärande modell, 2017.

Foton av Erik Hellquist.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Fjärilar mot svart bakgrund

Utveckla skolan för alla elevers lärande, hälsa och utveckling

– Skolan måste anpassas efter eleverna, inte tvärtom. Skolan behöver hela tiden utvecklas för att bli en plats som möjliggör lärande, hälsa och utveckling för alla elever. Och det kräver en formativ och lärande organisation.

Läs intervjun med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Utveckla lärandet med återkoppling

Återkoppling är det bästa verktyget för att utveckla lärandet. Här berättar Helena Wallberg mer om hur det går till.

Helena Wallberg om återkoppling