Hur kan du handleda på ett sätt som hjälper eleven bäst framåt?

Att handleda och stötta eleverna är en viktig del av undervisningen. Men hur kan du stödja på ett sätt som hjälper eleven bäst framåt? John Steinberg, fil.dr. i pedagogik, menar att vi behöver lägga större fokus på att förstå elevens lärande för att kunna anpassa vår handledning.

En förutsättning för en bättre handledning och ett ökat lärande är att förstå elevernas lärstrategier. Därför har John Steinberg intervjuat barn och ungdomar om hur de lär sig och hur de resonerar kring sitt lärande. I den nya boken Elevens lärande – handledning i klassrummet beskriver han hur du kan avläsa elevernas lärandestrategier och lättare anpassa din handledning till situationen.

John Steinberg menar att eleverna behöver hjälp att förstå och bli medvetna om sina lärprocesser. Det kan ske genom styrkesamtal och lärande samtal som synliggör elevernas lärandestrategier och styrkor. I boken ger han flera tydliga exempel på dessa typer av samtal. Metakognitiva frågor bidrar till att eleverna får möjlighet att reflektera över sitt lärande. 

– På så sätt blir eleverna medvetna om hur de fungerar och lär sig. Det är en viktig pusselbit för att ta kontroll över sitt lärande, säger John Steinberg. Eleverna kan därmed hantera skolans krav och olika lärsituationer och får dessutom en ökad tilltro till sin egen förmåga att lära.

Ju mer vi kan lära oss om elevernas sätt att lära sig desto bättre kan vi anpassa handledningen.

Synliggör lärstrategier 
Att synliggöra lärstrategierna hjälper inte bara eleven utan är även en viktig kunskap för läraren för att kunna handleda på ett sätt som hjälper just den eleven. 

– Ju mer vi kan lära oss om elevernas sätt att lära sig desto bättre kan vi anpassa handledningen, säger John Steinberg, som i boken delar med sig av tolv konkreta övningar och flera checklistor för att identifiera det som fungerar i elevens inlärning och för din handledning.

Lärare behöver få tid att lyfta blicken och tillsammans med kollegor fördjupa sig i undervisningens kärna och elevens lärande.

Diskutera lärande
Det är inte bara eleverna som behöver får möjlighet att reflektera på en metakognitiv nivå. Även lärarna bör få tid till reflektion kring undervisningen menar John Steinberg och efterlyser större utrymme för diskussioner kring lärande, undervisning och pedagogik för lärares professionella utveckling. 

– Lärare behöver få tid att lyfta blicken och tillsammans med kollegor fördjupa sig i undervisningens kärna och elevens lärande. När vi gör det kan vi också utvecklas i vår profession och vår undervisning.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson


Tips! Lärarsnack med John Steinberg om elevens lärande

John Steinberg menar att eleverna behöver hjälp att förstå och bli medvetna om sina lärprocesser. Det ger dem tilltro till sin egen förmåga att lära. Titta på vårt Lärarsnack där Anna Sterlinger Ahlring träffar John Steinberg för att prata om elevens lärande: Titta på Lärarsnack om elevens lärande

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Boken Elevens lärande – handledning i klassrummet ger ett konkret stöd för reflektion kring handledning av elever och reflekterar över hur läraren kan agera metakognitivt.

John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. Idag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs Utbildning AB.

John Steinberg är författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation, däribland Ledarskap i klassrummet, Lärarens kroppsspråk, Lärarskicklighet, Att vända en klass, Aktiva värderingar och Värdegrundsarbete i praktiken.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Använd ditt kroppsspråk och få med dig eleverna

Eleverna är blixtsnabba att bedöma en lärares trovärdighet. Genom att använda kroppsspråket på ett medvetet sätt kan du skapa förtroende hos eleverna och lyckas bättre i ditt ledarskap. John Steinberg har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att komma fram till vad det är som göra att vissa pedagoger lyckas. Här berättar han mer.

Läs artikeln om kroppsspråk i klassrummet

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Lärarsnack med John Steinberg om bra ledarskap hos lärare

Anna Sterlinger Ahlring träffar John Steinberg som är författare till ett femtiotal böcker inom förskola, skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. John lyfter bland annat vikten av att lärare behöver se sig själva som ledare och att det är de som är verktyget som ska utvecklas för att undervisningen ska bli så bra som möjligt.

Titta på Lärarsnack med John Steinberg på YouTube