Skaffa dig en överblick över Lgr22 med Johan Alms tips och verktyg

– Läroplanen är utformad så att lärarens kursplanedelar ofta ligger utspridda på 10–20 ställen. Om vi inte har översikten och kan få syn på helheten blir det också svårt att planera för en undervisning som gynnar lärandet, säger Johan Alm.

Höstterminen 2022 börjar de reviderade kursplanerna att gälla. Kursplanens tre delar ska enligt Skolverket ses som en helhet men den översikten är svår att få då syfte, bedömnings- och betygskriterier och centralt innehåll ofta ligger utspritt. Därför har Johan Alm, lärare och skolutvecklare, skrivit boken Upptäck Lgr22, som ger en tydlig översikt och verktyg för lärare att greppa kursplanen.

Jag har därför gått i närkamp med Lgr22 och skapat översikter för varje kursplan där både syfte, bedömnings- och betygskriterier och det centrala innehållet samlas så att läraren tydligt ser helheten i sitt ämne och i sina ämneskombinationer.

– Det är svårt för den enskilde läraren att få den helhet i kursplanen som Skolverket pekar på är så viktig. Jag har därför gått i närkamp med Lgr22 och skapat översikter för varje kursplan där både syfte, bedömnings- och betygskriterier och det centrala innehållet samlas så att läraren tydligt ser helheten i sitt ämne och i sina ämneskombinationer, säger Johan Alm.

Johan Alm vill underlätta arbetet för lärarna och presenterar kursplanerna med en layout som tar minimal plats, utan att ändra i innehåll eller språk. Alla delar får plats på samma sida och lärares alla ämnen på ett enda uppslag. Han har dessutom samlat NO-ämnena i en gemensam översikt så att likheter och skillnader blir tydliga. Svenska och svenska som andraspråk kombineras så att lärare kan jämföra dem och ta hänsyn till elevers olika behov. En översikt för kraven på läsning i både årskurs 1 och 3 tydliggör progressionen.

Flera verktyg till hjälp
För att hjälpa lärarna att själva analysera kursplanerna beskriver även Johan Alm verktygen Förmågetrappan och Tolv kriterietyper. I förlängningen menar han att dessa verktyg bidrar till att bredda undervisningen och minskar risken att fastna i gamla rutiner. Boken innehåller också Planeringsmodellen som ger handfasta rutiner för att planera lektioner utifrån förutsättningarna i Lgr22. 

Med hjälp av Planeringsmodellen bygger vi rutiner för att inte missa delar i kursplanerna och för att säkerställa att vi alltid utgår från ett elev- och lärandeperspektiv.

– Med hjälp av Planeringsmodellen bygger vi rutiner för att inte missa delar i kursplanerna och för att säkerställa att vi alltid utgår från ett elev- och lärandeperspektiv, säger Johan Alm. Han menar att det är där fokus bör ligga; på elevens lärande. 

Frigör tid och energi för lärandet
– Vad är det som kommer att vara svårt i det jag vill att eleven ska lära sig? Vad behövs för att eleven ska förstå? Problematisera både ämnesstoffet och hur eleven ska arbeta med det. Det är det som behövs i svensk skola idag. Kan vi formulera lärandet begripligt blir även bedömningen begriplig.

Jag hoppas att bokens verktyg ska frigöra tid och energi för att skapa bra lärande i klassrummet.

– Jag hoppas att bokens verktyg ska frigöra tid och energi för att skapa bra lärande i klassrummet, säger Johan Alm och vill att boken ska bidra till att det blir lättare att:

  • veta vad eleverna ska lära sig
  • planera lektioner
  • diskutera med kollegorna och samarbeta
  • se progressionen
  • dokumentera elevernas resultat.

Upptäck Lgr22 – verktyg för att greppa din kursplan vill underlätta för lärare att få en överblick och arbeta utifrån kursplanerna, oavsett om det gäller planering och bedömning eller stadie- och ämnesövergripande arbete.

Boken innehåller:

  • Kursplaneöversikter som visar kriterier, centralt innehåll och syfte på samma sida.
  • Uppslag som samlar lärarens alla ämnen i vanliga ämneskombinationer: SO-ämnen/språkämnen/NO-ämnen, matematik och teknik respektive alla lågstadiets kursplaner.
  • Stadieöversikter som visar ett ämnes stadieprogression för både kriterier och centralt innehåll.
  • Specifika översikter som kombinerar 1) de tre NO-ämnena 2) svenska med svenska som andraspråk 3) kraven för läsning i årskurs 1 och 3. Allt för att lärare själva ska kunna urskilja likheter och skillnader.

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson

Om författaren

Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Johan Alm är lärare och skolutvecklare. Hans böcker Lärandematriser och Iakttagbara mål har nått en stor publik. Upptäck Lgr22 riktar sig till lärare och rektorer i grundskola och grundsärskola, men även till lärarstudenter och lärarutbildare – alla som söker verktyg för att greppa den nya läroplanen.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Ny kursplan och mycket nytt att ta in. Hur påverkar det din undervisning?

Det är svårt att få en helhet och översikt av Lgr22. Syfte, bedömnings- och betygskriterier och centralt innehåll ligger utspritt, ofta på 10–20 ställen. 

I filmen visar Johan Alm hur du får grepp över Lgr22 – hur du får en översikt och kan se helheten för att kunna lägga tid på att skapa bra lärande i klassrummet.

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm

 

Carl-Johan Markstedt - författare på Gothia Kompetens

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Läs intervjun med Carl-Johan Markstedt