Jag har både fått lära, prova och göra själv, samtidigt som jag lyssnat på mina kollegor, sett hur de har utfört verkstäder och vad de tagit med sig av sina erfarenheter. Det har varit givande och kittat ihop oss som lärarkår.

Friskolan Asken i Strängnäs har låtit samtliga lärare utbildas i lektionsdesign och differentierad undervisning under höstterminen 2023 och vårterminen 2024. Friskolan Asken är en 4–9 skola där Johan Österås är förstelärare i svenska och engelska. Under processutbildningen har Johan Österås varit en av fyra processledare vilket innebär att driva arbetet framåt i kollegiet och leda utbildningens lärverkstäder.

– Jag har både fått lära, prova och göra själv, samtidigt som jag lyssnat på mina kollegor, sett hur de har utfört verkstäder och vad de tagit med sig av sina erfarenheter. Det har varit givande och kittat ihop oss som lärarkår, säger Johan Österås.

Processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning varvar föreläsningar med ämnesexperten Helena Wallberg, inläsning, lärverkstäder och att prova aktiviteter i den egen undervisningen. Lärverkstäderna samlar lärarna i grupper åtta gånger under utbildningens gång och leds av skolans processledare som får tillgång till material med diskussionsunderlag och övningar. Processledarna träffar ämnesexperten för tre fördjupande samtal i syfte att stärkas i sin roll som samtals- och verkstadsledare för lektionsdesign. Det ger dem också tillfälle att reda ut frågor som kan ha uppkommit under verkstadsarbetet.

Gemensamt språk om undervisning
Det kollegiala lärandet bidrar till ett gemensamt språk kring undervisning och lärarna försöker jobbar mer likartat kring undervisningen för att eleverna ska kunna se systematik i lektionsupplägget. Utbildningen har dessutom hjälpt kollegiet att fokusera på rätt saker under diskussionerna. Det bidrar till en högre professionalitet menar Johan Österås.

När något gör oss frustrerade i elevgruppen kan vi diskutera det utifrån själva undervisningen och hur vi kan förbättra för att få det att fungera – i stället för att lägga för mycket fokus på den enskilde eleven.

– Vi pratar mer om vår undervisning nu, om våra metoder och lektionens olika faser. När något gör oss frustrerade i elevgruppen kan vi diskutera det utifrån själva undervisningen och hur vi kan förbättra för att få det att fungera – i stället för att lägga för mycket fokus på den enskilde eleven.

Nya tankar kring undervisningen
Med processutbildningen har Johan Österås fått nya tankar kring sin undervisning. Redan innan utbildningen försökte han arbeta med explicit undervisning men har nu utvecklat sin undervisning med differentiering.

– Jag tänker kring min undervisning på ett annat sätt nu. Bland annat differentierar jag mer med tanke på elevgruppen när jag ska introducera ett nytt område och vill gärna koppla vår profil Portfolio på skolan med lektionsdesign och differentierad undervisning. 

Johan Österås försöker exempelvis skapa lärzoner i klassrummet för att möta upp eleverna. Det kan handla om zoner som ”jag-har-varit-sjuk-behöver-en-genomgång”, ”prata-diskutera” eller ”jag-behöver-genomgången-en-gång-till”. Han har också med sig tanken att tänka till kring smörjmedel för att undervisningen ska fungera bättre - för alla i klassen.

Det är roligt att se att tänket med lektionsdesign har implementerats under den här utbildningen.

– Genom att vi praktiskt går ut i klassrummet och provar aktiviteter som vi diskuterat i lärverkstäderna pratar vi också lektionsdesign dagligdags, inte bara i våra pedagogiska grupper. Det är roligt att se att tänket med lektionsdesign har implementerats under den här utbildningen.

Vad är ditt råd till andra som vill börja undervisa med lektionsdesign som grund? 
– Det viktigaste är att få med hela personalgruppen. Att tänka helhet, både i sin undervisning, i sin lektion och med kollegorna – det är det som gör den stora skillnaden. 

För att få i gång tankarna inför lektionen och arbetsområdet tipsar Johan Österås om att ställa sig ett antal frågor kring elevgruppen:

  • Vad behöver du tänka på för att få med dig alla? 
  • Kan du vara ännu tydligare med vad som förväntas av eleverna?
  • Hur fångar du deras intresse precis i början av lektionen?  
  • Vad kommer du in med för energi? 
  • Hur knyter du ihop säcken på slutet? 
  • Vad har du för smörjmedel när eller om det inte fungerar? 
  • Hur tänker du kring lektionens övergångar?

– Prata om lektionsdesign till vardags, låt det smita med i de dagliga samtalen med kollegorna. Tänk långsiktigt – det är inte ”bara” en fortbildningsinsats utan något ni vill jobba med över tid, säger Johan Österås.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto högst upp på sidan av Johnér Images / Getty Images

Johan Österås, förstelärare i svenska och engelska åk 6–9

Om Johan Österås
Lärare i svenska, engelska och sva. Undervisar i åk 6–9. Johan är förstelärare och har hand om en pedagogisk grupp på skolan, han ingår i skolans utvecklingsgrupp och är mentor för nya lärare på skolan. Under det senaste året även processledare i utbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning. Johan är lärspridare i Gothia Kompetens Akademi.

Om Friskolan Asken
Friskolan Asken i Strängnäs är en tvåparallellig 4–9 skola med cirka 320 elever. Skolan har profilen Portfolio på skolan

Foto av Marcus Gustafsson.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Vad är processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning?

Processutbildningen syftar till att ge möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar, arbeta mer förebyggande och få med alla elever från start. Lektionsdesign är ett sätt att möta alla olika elever i undervisningen och säkerställa att alla hänger med, lär sig och utvecklas.

Läs mer om processutbildningen

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Hur skapar man förutsättningar för alla elevers lärande?

Helena Wallberg menar att skolan lägger ett alltför stort fokus på anpassningar för enskilda elever. Genom lektionsdesign och explicit differentierad undervisning flyttas fokus till undervisningen och visar på möjligheter istället för svårigheter.

Läs intervjun med Helena Wallberg om lektionsdesign

Närbild på skolelev bakifrån under en lärarledd lektion | © Taylor Wilcox / Unsplash.com

Lektionsdesign för en undervisning som inkluderar alla elever

– Vi vill se en undervisning som bygger på att alla elever är inkluderade. Ett viktigt steg för att nå dit är att låta alla lärare på skolan utbildas i differentierad undervisning genom lektionsdesign. Det har förändrat deras arbetssätt och förbättrat alla elevers förutsättningar i sin kunskapsutveckling.

Läs intervjun med rektor Susanne Lundberg och biträdande rektor Pia Swärdh