Ökad delaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg

– Vi pratar ofta om en skola för alla. Då är det också viktigt att vi erbjuder fler verktyg än endast de verbala. Annars är risken att vi exkluderar och försvårar för väldigt många elever att lära sig, utvecklas och vara delaktiga.

Det säger specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som vill få fler pedagoger att se styrkan med att använda sig av det visuella i skolans alla verksamheter. Vi vet att det är lättare att förstå och lära sig saker genom att använda sig av fler sinnen. Ändå är det oftast det verbala språket som används i undervisning och i interaktion med elever. 

En del elever har en språklig sårbarhet och kan ha den visuella kanalen som sin starkaste.

– För många elever är det gynnsamt att få information både visuellt och verbalt. En del elever har en språklig sårbarhet och kan ha den visuella kanalen som sin starkaste. Då är det visuella extra viktigt, säger Jenny Karlsson som menar att ansvaret för kommunikationen måste ligga på pedagogen. Om eleven inte förstår behöver vi lägga till en kommunikationskanal för att förstärka budskapet.

Jenny Karlsson och Anna Morell exemplifierar hur elever kan känna genom att måla upp en bild av att besöka ett land där du inte alls förstår språket, skyltarna eller hur kulturen fungerar. Så kan elever med språklig sårbarhet, elever som har svårt att hålla kvar verbal information i arbetsminnet eller de elever som helt enkelt lär sig bäst via en visuell kanal alltså uppleva en verbal undervisning eller instruktion.

– Kan vi då förvänta oss samma resultat av dessa elever om vi endast ger dem det verbala språket?

Visuellt stöd gynnar alla
Många förknippar visuellt stöd med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) men Jenny Karlsson och Anna Morell poängterar att alla elever har nytta av ett mer naturligt inslag av visuellt stöd i undervisning och interaktion.

Att använda bilder, tabeller, skisser och annat visuellt stöd kan kännas som något extra som tar tid från allt annat. Men det behöver inte vara krångligt eller avancerat men ger många fördelar.

Det visuella är ett redskap för ökad delaktighet.

Elevdelaktighet med visuellt stöd
Det visuella förstärker och förtydligar, och det hjälper eleverna att förstå sammanhang och få en överblick. Kombinationen av det muntliga och det visuella ökar tydligheten, för alla. Med ett mer systematiskt användande av ett visuellt stöd kan alla elever ges bättre förutsättningar att känna sig delaktiga och lära sig. 

– Det visuella är ett redskap för ökad delaktighet. När eleven förstår och slipper lägga energi på att tolka, bearbeta och komma ihåg det som sägs blir hen tryggare och mer handlingskraftig. Det skapar motivation till lärande, säger Anna Morell.


Jenny Karlsson och Anna Morells råd för att komma i gång med visuellt stöd

  • Krångla inte till det – gör det enkelt!
  • Reflektera och diskutera med kollegorna
  • Få in det visuella som tankesätt – säkra upp att du alltid kommunicerar i flera kanaler
  • Utmana dig själv
  • Kom ihåg att fördelarna är många – fler än nackdelarna
  • Våga pröva – och ge inte upp!

– Vi vill ge en insikt till alla i skolan om vikten av det visuella, i allt vi gör. Vi vill att fler ska våga testa och få in det visuella som ett naturligt inslag i sitt arbete, säger Jenny Karlsson och Anna Morell.

Elevdelaktighet i skolan – med visuellt stöd som verktyg ger en mängd konkreta exempel för att utveckla undervisningen och skolans verksamhet. Boken riktar sig till alla pedagoger i skolan – lärare, fritidsledare och fritidspedagoger, elevassistenter/resurser, rektorer och elevhälsoteamet.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto högst upp på sidan av Marcus Gustafsson

Mer om Jenny Karlsson och Anna Morell

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Jenny Karlsson är examinerad grundskollärare, specialpedagog och speciallärare. Hon har även en magister i specialpedagogik och en master i didaktik.

Anna Morell är specialpedagog med inriktning mot handledning och har en fritidspedagogexamen i botten.

Båda har lång erfarenhet av arbete i skolans värld.

Jenny Karlsson och Anna Morell har tidigare skrivit boken Elevhälsa med kartläggning som verktyg. Böckerna kan läsas tillsammans för att få en övergripande förståelse. Båda böckerna ger konkreta råd för hur skolan kan arbeta med kartläggning och med det visuella som stöd för att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt.

Foto av Pernilla Willby.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Funktionskompetenta lärare

För att kunna arbeta mer förebyggande utvecklade Jenny Karlsson och Anna Morell ett arbetssätt där alla på skolan blir funktionskompetenta. Från brandkårsutryckningar till förebyggande arbete.

Läs intervjun med Jenny Karlsson och Anna Morell

Kim Norman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

”Vi behöver bygga upp en mental förberedelse.”

Intervju om skolattacker och pågående dödligt våld (PDV) med Kim Norman, före detta polis som de senaste åren arbetat med skolors säkerhetsarbete.

Läs intervjun med Kim Norman