Jag vill att alla elever ska få möjlighet att höra till, delta, lära och prestera i gemenskap.

Helena Wallberg, specialpedagog, föreläsare och författare.

Helena Wallberg menar att skolan lägger ett alltför stort fokus på anpassningar för enskilda elever. Genom lektionsdesign och explicit differentierad undervisning flyttas fokus till undervisningen och visar på möjligheter istället för svårigheter.

Lektionsdesign visar hur du kan utforma undervisningen för hela gruppen och samtidigt möta de enskilda eleverna, utan att särskilja och exkludera någon.

– Lektionsdesign visar hur du kan utforma undervisningen för hela gruppen och samtidigt möta de enskilda eleverna, utan att särskilja och exkludera någon, säger Helena Wallberg som introducerade begreppet lektionsdesign i svenska skolor med boken Lektionsdesign – en handbok. Sedan dess har arbetssättet anammats av tusentals lärare.

– Det handlar om att utveckla arbetssätt som stödjer förmågan att möta och främja alla elevers djupinlärning med medvetna val av metoder och aktiviteter på gruppnivå, snarare än olika saker för olika elever.

Lektionsdesign innebär att organisera undervisningen under lektionen för att möta just de elever som finns i klassrummet med aktiviteter och uppgifter som stimulerar och utmanar utifrån elevernas olika förutsättningar. Men hur gör man det konkret?

Det är en fråga Helena Wallberg ofta får från lärare; hur de kan överföra arbetssättet till just sitt ämne och rent praktiskt arbeta med lektionsdesign. För att ge svar på det har hon skrivit den fördjupande boken Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen. Den ger en större förståelse för differentierad undervisning som förhållningssätt och visa hur det kan gå till i praktiken.

Jag ger verktyg för hur du kan arbeta med lektionsdesign i många olika ämnen, både individuellt och kollegialt.

– Jag ger verktyg för hur du kan arbeta med lektionsdesign i många olika ämnen, både individuellt och kollegialt, säger Helena Wallberg som hoppas det ska ge den praktiska förståelse som behövs för att arbeta med lektionsdesign.

Åtta faser i lektionsdesign
Första steget i lektionsdesign är att reflektera kring gruppen och undervisningens behov för att möta elevernas lärbehov. Nästa steg är att tänka kring val av aktiviteter för lektionen, fas för fas. Val av aktiviteter ska matcha eleverna både som individer och som grupp.

Lektionens faser är den struktur i designarbetet som gör att gruppen får möjligheter att lära och utvecklas under hela lektionen.

– Lektionens faser är den struktur i designarbetet som gör att gruppen får möjligheter att lära och utvecklas under hela lektionen, säger Helena Wallberg som listar åtta faser i lektionen.

Lektionens åtta faser
Fas 1: Sätt i gång
Fas 2: Skapa nyfikenhet och engagemang
Fas 3: Klargör förväntningar
Fas 4: Aktivera och träna
Fas 5: Reflektera och bearbeta
Fas 6: Ta reda på vad eleverna kan
Fas 7: Avsluta lektionen
Fas 8: Bedöm undervisningen formativt

– Lektionsdesign är ett kreativt arbete som ger vägledande och inspirerande strukturer för att underlätta för dig som lärare. Med det hoppas jag kunna bidra till glädjen att undervisa, säger Helena Wallberg

Lektionsdesign i praktiken ger konkreta förslag till lärarens designarbete före, under och efter lektionen med hjälp av strukturer och tankesätt som stödjer en differentierad och explicit undervisning. Här finns många exempel på aktiviteter att pröva och inspireras av för den egna undervisningen och metoder för det kollegiala utvecklingsarbetet.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog, och författare till flera böcker, bland annat Lektionsdesign – en handbok och Återkoppling – stöd, stimulans och lust att lära. Hon är även flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom lektionsdesign och differentierad undervisning. 


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Så kan din handledning hjälpa eleven till ett bättre lärande

Att handleda och stötta eleverna är en viktig del av undervisningen. Men hur kan du stödja på ett sätt som hjälper eleven bäst framåt? John Steinberg, fil.dr. i pedagogik, menar att vi behöver lägga större fokus på att förstå elevens lärande för att kunna anpassa vår handledning.

Läs intervjun med John Steinberg

Johanna Kjellén - författare på Gothia Kompetens

Utveckla undervisningen och lärandet med läranderonder

– Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser. Det är ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare, säger Johanna Kjellén, gymnasielärare och utvecklingsledare.

Läs intervjun med Johanna Kjellén