Så dokumenterar du effektivt som lärare

Dokumentationsbördan för lärare är hög och slukar mycket tid. Trots material och instruktioner från myndigheter är det många lärare som tycker det är otydligt hur dokumentationen ska gå till. Johanna Jozic, Sandra Vidic Arvidsson och Céline Nordenhed arbetade på samma skola och har skrivit boken Dokumentation vid stödinsatser i undervisningen.

Det får konsekvenser för vilken undervisning eleven får tillgång till. I slutändan är det en fråga om likvärdighet.

– Vi behöver få lärarna att räcka till. Dokumentationsbördan växer, det tar mycket tid och går ut över lärarnas undervisning. Johanna Jozic, skolchef och tidigare rektor, vet hur arbetsmiljön påverkas av alla dokumentationskrav.

Att det dessutom går att tolka styrdokument och information från myndigheter på flera olika sätt innebär en risk för bristande likvärdighet och rättssäkerhet. 

– I praktiken innebär det att dokumentationen kan skilja sig stort från lärare till lärare och från skola till skola. Det får konsekvenser för vilken undervisning eleven får tillgång till. I slutändan är det en fråga om likvärdighet, säger Johanna Jozic.

Specialpedagogen Céline Nordenhed, Sandra Vidic Arvidsson, lärare och biträdande rektor, och Johanna Jozic, skolchef och tidigare rektor har tillsammans skrivit boken Dokumentation vid stödinsatser i undervisningen. De hoppas att boken ska kunna stötta både rektorer och lärare att skapa en mer lätthanterlig elevdokumentation som tar mindre tid och samtidigt är hållbar utifrån elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Genom att integrera dokumentation med det praktiska som sker i klassrummet och använda dokumentationen för att sakligt tydliggöra utmaningarna blir det ett verktyg för att kunna följa, utvärdera och förbättra undervisningen. 

Vi behöver komma ihåg att det är undervisningssituationen som behöver utvecklas, det är inte barnen som är problemet.

– Vi behöver komma ihåg att det är undervisningssituationen som behöver utvecklas, det är inte barnen som är problemet. En icke-värderande dokumentation tydliggör det och hjälper oss att se hur vi kan utveckla undervisningen och lärsituationen, säger Sandra Vidic Arvidsson.

På så sätt blir dokumentationen en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Boken Dokumentation vid stödinsatser i undervisningen kan vara en hjälp för att skapa rutiner kring skolans dokumentationsarbete och ett stöd i ett kollegialt arbete och fungera som en handbok för lärare i det praktiska dokumentationsarbetet. Boken ger därför förslag på dokumentationsrutiner, mallar och sakliga textformuleringar. Den ger även konkreta strategier och metoder i det löpande arbetet med kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram. Den beskriver på ett konkret och lättbegripligt sätt vad som behöver dokumenteras, i vilken ordning dokumentationen ska göras och hur den bör formuleras, på ett sakligt vis.

Det behövs ett utvecklingsarbete på skolorna kring dokumentation, i form av ett kollegialt lärande.

Sakliga formuleringar
– Det är så lätt att vi använder ord och uttryck som är värderande om barnen och deras förmågor när vi dokumenterar. Därför ger vi förslag på färdiga fraser att använda i dokumentationen. Fraser som är tydliga och sakliga – utan värdering, säger Johanna Jozic.

Johanna Jozic och Sandra Vidic Arvidsson menar att det behövs ett utvecklingsarbete på skolorna kring dokumentation, i form av ett kollegialt lärande. De ger rådet att läsa varandras dokumentationer, lyssna till varandras möten, diskutera och ge feedback för att komma framåt och utveckla dokumentationsarbetet tillsammans.

– Elevdokumentationen är nödvändig för att synliggöra resultat och effekter av din undervisning. På så vis blir den en viktig del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Med det perspektivet blir det också tydligt att dokumentationen har sin grund i idén om alla elevers rätt till lärande och utveckling mot utbildningens mål, säger Johanna Jozic och Sandra Vidic Arvidsson.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Marcus Gustafsson

Mer om Johanna Jozic och Sandra Vidic Arvidsson

Johanna Jozic - författare på Gothia Kompetens

Johanna Jozic är skolchef, tidigare rektor, inom grundskolan med lång erfarenhet av dokumentation och elevhälsa.

Sandra Vidic Arvidsson - författare på Gothia Kompetens

Sandra Vidic Arvidsson är grundskollärare och biträdande rektor som undervisar och arbetar med skolutveckling.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Lärare tillsammans med elever i ett klassrum | © Jonny Long / Getty Images

"Processutbildningen har varit välarbetad och genomtänkt."

Rosenkulla skola i Nyköping satsade på en kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare och genomförde processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning. Josefin Thorsten, lärare på Rosenkulla skola, var processledare under utbildningen. Här berättar hon mer om vad processutbildningen gav henne och kollegiet.

Läs intervjun med läraren Josefin Thorsten

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Ökad delaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg

– Vi pratar ofta om en skola för alla. Då är det också viktigt att vi erbjuder fler verktyg än endast de verbala. Annars är risken att vi exkluderar och försvårar för väldigt många elever att lära sig, utvecklas och vara delaktiga.

Det säger specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som vill få fler pedagoger att se styrkan med att använda sig av det visuella i skolans alla verksamheter.

Läs intervjun med Jenny Karlsson och Anna Morell