Det här är ett komplext och ibland svårt uppdrag. Därför behövs kompetensutveckling.

Att vara elevassistent kan vara både roligt och tillfredsställande. Samtidigt är det ett ansvarsfullt och komplicerat uppdrag där elevassistenten behöver kunskap inom många olika områden för att skapa en så god skolsituation för eleven som möjligt. Det är ett uppdrag man kan behöva stöd i – men det är något som många elevassistenter idag saknar.

– Det här är ett komplext och ibland svårt uppdrag. Därför behövs kompetensutveckling där elevassistenter får möjlighet att diskutera sitt uppdrag, sina utmaningar och få verktyg för att kunna göra sitt arbete så bra som möjligt, säger Anna Morell, biträdande rektor och specialpedagog som tillsammans med specialpedagogen Jenny Karlsson skrivit boken En elevassistents dilemman.

Både Jenny Karlsson och Anna Morell har under många år arbetat med elevassistenter - dels i handledande roller i verksamheten och dels genom utbildningar de hållit i.  Några vanliga utmaningar elevassistenter beskriver som besvärliga är när samverkan inte fungerar, när de upplever att uppdraget blir för svårt och otydligt och när man saknar verktyg och någon att bolla svårigheter i uppdraget med. Avsaknaden av planering och reflektionstid bidrar till att känna sig ensam i sitt uppdrag. 

– Genom att lyfta några vanliga dilemman och ge vägledning utifrån vår kunskap och erfarenhet hoppas vi kunna bidra till utvecklande reflektioner och ge positiv råg i ryggen, säger Jenny Karlsson.

Boken En elevassistents dilemman ger ökad förståelse, ny kunskap och flera redskap. Den beskriver olika autentiska fall och ger vägledning i hur man kan tänka och agera kring dessa.

Några dilemman som tas upp i boken är: 

  • Höga förväntningar på min roll
  • Anpassa stöttningen till olika elever 
  • När man inte når fram till eleven 
  • Undervisa elever utan att vara lärare
  • Samarbete mellan lärare och elevassistent

Bokens dilemman är tänkta som ett reflektions- och diskussionsunderlag, antingen enskilt eller tillsammans i en grupp med elevassistenter som ett kollegialt lärande.

Vi hoppas att de dilemman vi beskriver ska bidra till ett lärande – att det kan sätta i gång tankar, reflektioner och bidra till något positivt att lära av.

– Vi hoppas att de dilemman vi beskriver ska bidra till ett lärande – att det kan sätta i gång tankar, reflektioner och bidra till något positivt att lära av.

Vilka råd vill ni ge till en elevassistent?
– För att kunna utföra ditt uppdrag som elevassistent behöver du ha en klar bild av vart ni är på väg, vilka mål som är satta, vilket specifikt uppdrag du som elevassistent har och hur det över tid kan komma att behöva utvecklas. Du har rätt att få det tydliggjort.

– Du som elevassistent har en viktig yrkesroll i skolan, du är en positiv och viktig del av skolans stora uppdrag, säger Jenny Karlsson och Anna Morell.

Ur innehållet i boken En elevassistents dilemman:
•    Tystnadsplikt
•    Sekretess
•    Åtgärdsprogram
•    Socialt samspel
•    Ritprat
•    Lågaffektivt bemötande
•    Bemöta affekter
•    Samverkan


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Marcus Gustafsson

Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell

Jenny Karlsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Jenny Karlsson är examinerad grundskollärare, specialpedagog och speciallärare. Hon har även en magister i specialpedagogik och en master i didaktik.

Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Anna Morell är specialpedagog med inriktning mot handledning och har en fritidspedagogexamen i botten.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare på Gothia Kompetens

Ökad delaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg

– Vi pratar ofta om en skola för alla. Då är det också viktigt att vi erbjuder fler verktyg än endast de verbala. Annars är risken att vi exkluderar och försvårar för väldigt många elever att lära sig, utvecklas och vara delaktiga.

Det säger specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som vill få fler pedagoger att se styrkan med att använda sig av det visuella i skolans alla verksamheter.

Läs intervjun med Jenny Karlsson och Anna Morell

Lärare tillsammans med elever i ett klassrum

"Processutbildningen har varit välarbetad och genomtänkt."

Rosenkulla skola i Nyköping satsade på en kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare och genomförde processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning. Josefin Thorsten, lärare på Rosenkulla skola, var processledare under utbildningen. Här berättar hon mer om vad processutbildningen gav henne och kollegiet.

Läs intervjun med läraren Josefin Thorsten