Helena Wallberg berättar om differentierad undervisning genom lektionsdesign

– Med en lektionsdesign för en explicit och differentierad undervisning kan vi arbeta mer förebyggande, säger Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare, som skrivit boken Lektionsdesign – en handbok.

– Jag vill bidra till ett lösningsfokuserat arbetssätt för att möta alla elever i undervisningen.

Vilka är fördelarna med lektionsdesign jämfört med lektionsplanering?

– En lektionsplanering fokuserar ofta på innehållet i lektionen, stoffet som ska läras och aktiviteter som eleverna ska göra. Lektionsdesign består av fler pusselbitar och trycker på processen i lärandet och utformningen av lärmiljön. Lektionen designas i faser för att eleverna ska lära sig på flera sätt, i olika tempo och med flera metoder. Det kallas differentierad undervisning. 

En differentierad undervisning möjliggör fler sätt att: 

  • ta till sig innehållet 
  • träna färdigheterna
  • visa sina kunskaper. 

Helena Wallberg menar också att ett annat viktigt begrepp är explicit undervisning; att tydliggöra både förväntningar och arbetssätt för eleverna. 

– Genom att differentiera undervisningen och klargöra förväntningarna explicit kan vi ge bättre förutsättningar för att alla elever lär sig enligt läroplanen. 

Både differentierad undervisning och explicit undervisning är delar av formativ bedömning där både elevernas utveckling mot utbildningens mål och effekten av undervisningen bedöms formativt i en process. 

Boken Lektionsdesign beskriver lektionens faser

Helena Wallbergs bok Lektionsdesign – en handbok är upplagd efter lektionens faser. Varje fas har ett eget kapitel där du får konkreta exempel på aktiviteter och metoder att pröva. Efter varje fas finns också hänvisningar till forskning och fördjupning. 

– Du kan välja att endast läsa de konkreta exemplen för att använda dem som stöd ditt arbete, eller att också komplettera med forskning och fördjupning för att fördjupa resonemangen kring varje fas.

Sista kapitlet handlar om kollegialt lärande som ger struktur för kollegiala resonemang om lektionsdesign.

– Jag vill bidra med en struktur för ett kollegialt lärande där man tillsammans och enskilt kan skapa en design som möjliggör lärande genom lektionens olika faser. 

– De kollegiala samtalen stödjer en utveckling av en lektionsdesign som främjar alla elevers lärande och utveckling samt bidrar till en ram för läraren i arbetet, säger Helena Wallberg.


Text: Helén Kim Sörensdotter
Foto: Johannes Frandsen

Boken Lektionsdesign

Lektionsdesign – en handbok av Helena Wallberg ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en lektionsdesign som möjliggör differentierad undervisning – en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Lärare med två elever i ett klassrum | © Johnér Images / Getty Images

Linnéuniversitetets studie om processutbildningen Lektionsdesign

Sedan 2019 har Gothia Kompetens utbildat tusentals lärare vid 60 olika skolor i lektionsdesign. För att följa upp hur lärare har upplevt utbildningen och vilka effekter det haft på undervisningen genomförde Linnéuniversitetet en studie om processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning.

Läs artikeln om Linnéuniversitetets studie

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare på Gothia Kompetens

Ökad delaktighet i skolan med visuellt stöd som verktyg

– Vi pratar ofta om en skola för alla. Då är det också viktigt att vi erbjuder fler verktyg än endast de verbala. Annars är risken att vi exkluderar och försvårar för väldigt många elever att lära sig, utvecklas och vara delaktiga.

Det säger specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som vill få fler pedagoger att se styrkan med att använda sig av det visuella i skolans alla verksamheter.

Läs intervjun med Jenny Karlsson och Anna Morell